Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP LỚP 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: COMPILED BY NGHIAMANLY
Người gửi: Châu Kiệt Luân
Ngày gửi: 11h:54' 11-01-2014
Dung lượng: 30.3 KB
Số lượt tải: 6285
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Mỹ Hoài)
BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN
1. If I spoke English well, my job (be) ………………….. a lot easier.
2. If he (go) ….…………….. to London yesterday, he ( meet) ………………………. his old friend.
1. would be 2. had gone….. would have met.
1. Oanh didn’t know how to solve the Maths problem, so she got low marks. (Dùng câu điều kiện)
……………………………………………………………………………………………..
2. They didn’t pass the exam and their families were very sad. (Dùng câu điều kiện)
……………………………………………………………………………………………...
3. We don’t visit you very often because you live so far away. (Dùng câu điều kiện)
....................................................................................................................................................
1. We (go)………………………… out if the weather (not be)….……………… so bad yesterday.
2. They wouldn`t come to the party if you (not invite) …………………………………..them.
1. would have gone ……had not been. 2. did not invite
1. Because Quang was interested in the film, he didn’t study his lesson. (Dùng câu điều kiện)
………………………………………………………………………………………………………...
2. The car breaks down so often because you don’t take good care of it.(Dùng câu điều kiện)
………………………………………………………………………………………………………...
3. He didn’t revise all his lessons. He failed the exam. (Dùng câu điều kiện)
………………………………………………………………………………………………………...
Câu 11: If Lan had wore a rain coat, she _____ a cold
A. had got B. wouldn’t get C. won’t get D. wouldn’t have got
Bring your raincoat or you will get wet.
…………………………………………………………..
He goes to school late because the traffic is heavy.
……………………………………………………………….
The bag was heavy, so we couldn’t take it with us.
……………………………………………………………….
Câu 7: If Hoa had a raincoat, she…………a cold.
A. wouldn`t catch B. would have caught
C. wouldn`t have caught D. didn`t catch
Câu 8: . …… you work harder, you will succeed.
A. When B. Unless C. If D. Because
Câu 10: If I had missed the bus that afternoon, I …… a taxi instead.
A. would have got B. got C. would get D. will get
Câu 12: What would you do if you……….by a snake.
A. has been bitten B. are bitten C. were bitten D. had been bitten
Câu 17: If you……..your homework, I………..you watch TV.
A. did/ won`t let B. won`t do/ don`t let
C. won`t do/ let D. don`t do/ won`t let
Câu 22: I didn`t go into business with Sam. If I......... into business with him, I....….. a success.
A. had gone/would become B. had gone/would have become
C. go/will become D. went/would go
Câu 24: You really …… stop smoking, you know. It’s bad for you.
A. would B. can C. ought D. should
Câu 38: If you sold your house, you didn`t get much money for it
A B C D
3. Get up or you will be late for school.
( If ____________________________________
4.She was lazy so she could not pass the exam
( If _______________________________________
6. If we don’t get up early, we will miss the train.
( Unless ___________________________________
Câu 16: if Lien ………………..a raincoat, she wouldn’t have got a cold.
A. wears B. wore C. has worn D. had worn
Câu 17: we (go)………………………………to the beach yesterday if the sun had been shining.
Câu 18: my family will go skiing if it ( snow)………………………………………………….this winter.
Câu 19: if I (be)…………………………………………….……..in your place, I would accept his offer.
Câu 20: if he had come earlier, he (get)……………………………………………………………the job.
Câu 21: he doesn’t come, so I can’t speak to him about it. (if clause)
……..….……………………………………………………………………
Câu 12: If I ………………………….……..that you were in hospital, I would have visited you.
A. had known B. known C. have known D. know
Câu 16: I don’t think we……………….………go to the beach because it rains this afternoon.
A. shouldn’t B. not should C. should be D. should
Câu 18: If Mary (arrive)………………………………….ten minutes earlier, you would have got a seat.
Câu 19: If I see him, I (give)………………………………………………………….….him a gift.
Câu 20: He wouldn’t have crashed his car if he (not/ fall)………………………….asleep while driving.
Câu 23: I lost my job because I was late for work. (If clause)
…………………...………………………………………………………………………………………….
Câu 5: We would
 
Gửi ý kiến