Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

31 ĐỀ ÔN HSG TIẾNG ANH LỚP 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: S. Tầm
Người gửi: Võ Văn Thiều
Ngày gửi: 03h:41' 17-06-2014
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 4803
Số lượt thích: 4 người (Trần Thị Bích Hằng, Van Ngoc Thien, Dương Thị Lam, ...)
ENGLISH TEST 01
I. Chọn 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A hats B pens C cats D books
2. A bus B museum C drug D lunch
3. A heavy B leave C head D ready
4. A fly B hungry C usually D early
5. A brother B these C thank D that
6. A door B book C look D cook
7. A read B teacher C near D eat
8. A face B small C grade D late
9. A twice B swim C skip D picnic
10. A arm B charm C farm D warm
1. a. citadel b. vacation c. destination d. lemonade
2. a. teachers b. doctors c. students d. workers
3. a. accident b. soccer c. clinic d. camera
4. a. brother b. orange c. front d. dozen
5. a. station b. question c. intersection d. destination
II. Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau.
1. It’s twelve o’clock, Nam. Let’s________ home.
A. go B. to go C. going D. goes
2. Tuan and I________ badminton in the yard.
A. playing B. is playing C. are playing D. am playing
3. This sign says “Stop!”. We ________ go straight ahead.
A. can B. don’t can C. must D. must not
4. They are going to New York ________ plane.
A. in B. by C. with D. on
5. Viet is ________ something on his book.
A. writing B. writting C. wrote D. writes
6. Are there ________ stores on your street?
A. a B. an C. any D. the
7. My sister and I ________ television in the living room now.
A. am watching B. are watching C. is watching D. watching
8. ________ do you go to school? . I walk.
A. How B. By what C. How many D. How by
9. “Does Nga play volleyball?” . “No, ________”
A. she not plays B. she don’t C. she isn’t D. she doesn’t
10. How many floors ________ in your school?
A. there are B. there has C. are there D. have there
11. She is not doing __________ in the garden, just walking about.
A. anything B. nothing C. something D. one thing
12. It is twelve o’clock, Mai Anh. Let’s ________ home
A. goes B. to go C. going D. go
13. These are my note books, and those are ________
A. you B. your C. yours D. your’s
14. Nam usually goes ________ after school.
A. to fishing B. home C. the cinema D. house
15. Are there ________ stores on your street?
A. a B. an C. any D. the
16. ________do you get there? – We walk, of course.
A. Why B. What C. How by D. How
17. What time ________ on television?
A. is the news B. are the news C. is news D. are news
18. I am very tired. . ________.
A. Me too B. for me the same C. Also me D. I also
19. Don’t be late ________ your school.
A. on B. at C
No_avatarf

cám ơn, bài tập rất hay

 

No_avatarf
thanks alot ,itis convenient for students to do
No_avatar

cảm ơn rất nhiều, bài tập hay lắmCười nhăn răngMỉm cười

 

 
Gửi ý kiến