Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

30 ĐỀ ÔN LUYỆN HSG TIẾNG ANH LỚP 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SV
Người gửi: Phạm Thị Kim Liên (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:10' 11-05-2016
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 5635
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Quyên, lê thị vân)

30 ĐỀ ÔN LUYỆN HSG TIẾNG ANH LỚP 6

ENGLISH TEST 01
I. Chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại
1, A. ground B. should C. about D .mountain
2. A. tables B. noses C. boxes D. changes
3. A. son B. sugar C. soup D. sing
4. A. brush B. museum C. lunch D. drugstore
5. A. play B. says C. day D. stay
6. A. orange B. cabbage C. lemonade D. sausage
7. A. chest B. lunch C. bench D. school
8. A. noodles B. shoulders C. packets D. tomatoes
9. A. clown B. down C. own D. town
10.A. intersection B. eraser C. bookstore D. history
II. Chọn từ có trọng âm nhấn khác với các từ còn lại.
1. A. beautiful B. vegetable C. breakfast D. apartment
2. A. toothpaste B. sandwich C. cartoon D. chocolate
3. A. aerobic B. activity C. badminton D. basketball
4. A. visit B. unload C. receive D.correct
5. A. police B. gymnast C. teacher D. farmer
6. A. different B. dangerous C. difficult D. delicious
III. Sắp xếp các từ sáo trộn thành câu hoàn chỉnh có nghĩa
1. Lunch / a / grandfather / after / always / sleep / has.
…………………………………….…………………………………
2. famous / reading / I / people / about / like / books.
………………………………………………………………………….…
3.to work / she / how / travel / does / morning / every?
………………………………………………………………………….…
4.practice / you / every day / should / speaking / English.
………………………………………………………………………….…
5. listen/ she`s/ and/ going/ to/ pop music/ book/ read/ to/ a.
………………………………………………………………………….…
IV. Viết lại câu cho nghĩa không thay đổi
1. That book belongs to Nam. ->That is……………………………………………………………………………
2.What is the age of Peter ?-> How …………………………………………………………………………… ?
3.No one in our class is taller than Nam .-> Nam is the ……………………………………………………………
4. Mr. Hung drives very carefully.->Mr. Hung is .................................................................................................
5. Does your father cycle to work?->Does your father get ....................................................................................?
6.Why don’t we go to the movies tonight?-> What about…………………………..?
7. She doesn’t have classes on Sunday .-> She never………………………………………………….
8. How wide is BaDinh square->What............................................................................................................................?
10 Reading is more boring than watching TV->Watching Tv is more.............................................................................
V. Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án A, B, C, hoặc D.
1. My father is ........ man.
A. a old B. an old C. not young D. not very young
2. What was the matter with him? He a toothache
A. to have B. have C. has D. had
3. Do you have any toothpaste? I’d like a large ...................
A. tin B. roll C. bar D. tube
4. What ..... does Peter study at school? - He has Maths, English, Art….
A. objects B. subjects C. food D. drink
5. Bangkok is ............. capital of Thailand.
A. a B. one C. X D. the
6. There are ................. girls in his class.
A. not B. no C. none D. any
7. ......... she plays the piano!
A. How beautiful B. How beautifully C. What good D. What well
8. On .... we often go out.
A. nights of Saturday B. Saturday nights C. Saturday’s nights D. none is correct
9. I don’t want much sugar in coffee. Just ........., please.
A. little B. a little C. few D. a few
10. The weather is ..................... today than yesterday.
A. much better B. very better C. too better D. so better
11. A. Always they do their homework. B. They always do
Avatar

Very good . You're well done . Very thanks ! Không biết ngượng

No_avatarf

Mỉm cười sao khong co bai viet bai so 5 phan speaking bai skills 1 unit 10 vay


Avatar

tôi

cg ko bik nx

No_avatar

gui cho em cai dap an

 

No_avatarf

cho e xem cái đáp án

Avatar

gửi cho mình đáp án nhé dangthunga2012@gmail.com

 

No_avatar

Gui cho minh dap an nha hoangvanls1001@gmail.com

 

No_avatar

gửi cho tui đáp án đi ! Đề khó quá giải mãi ko ra

 

No_avatarf

gửi cho mình đáp án nhé linhna4125@gmail.comNo_avatar

Cho Mình xin đáp án với  phuongthtp81@gmail.com  cảm ơn rất nhiều

 
Gửi ý kiến