Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

10 Đề TEST 45' AV 6 lần 2 ( tham khảo )

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thái Văn nghĩa
Người gửi: Thái Văn Nghĩa
Ngày gửi: 12h:16' 30-10-2010
Dung lượng: 156.0 KB
Số lượt tải: 273
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 45’ AV 6 ( NUMBER 2 )
ĐỀ SỐ 1

I- Choose the best one to complete the sentence: (3 pts)
1- What time ________ Ba get up? – He gets up at six.
a- do b- does c- is d- are
2- Every morning, Tam brushes _______ teeth. Then _______ goes to school.
a- my / I b- he / his c- his / he d- your / you
3- Where is your classroom? - Well, it’s on the _______ floor.
a. two b- second c- an d- a
4- Which ________ are you in? - 7A.
a- class b- grade c- floor d- school
5- Who is that? - ____________________ .
a- It’s my bag. b- It’s an eraser. c- That’s my father d. that’s a pen.
6- Where ______________________? - She lives on Tran Hung Dao street.
a- does Lan live b- is Lan live c- do Lan live d-does Lan lives
7- ___________ is this? - It’s a pencil.
a- Who b- How c- What d- Where
8- Are these __________ ? - Yes, they are.
a. a clock b- clocks c- an clock d o’clock
9- How old is Tuan? - ___________________.
a- He’s eleven b- I’m eleven c- He’s fine, Thanks d- She’s eleven.
10- How many _____________ are there in your classroom?
a- desks b- chair c- table d- Ten desks
11- Ba ________ breakfast at six thirty. Then he ________ to school at seven.
a- have / go b- has / go c- have / goes d- has / goes
12- Good afternoon. How are you? - ______________________ .
a- Good afternoon. I’m five. b- Good morning. I’m fine, thanks
c- Good afternoon. I’m fine thanks. d- Good afternoon . I’m eleven.
II- Match the questions in the column A to the answers in the column B: (1pt)
A B
1- What time do you wash your face? a) He’s an engineer.
2- Are those armchairs in the room? b) His name’s Long.
3- What is your brother’s name? c) No, they aren’t.
4- What does Mr. Ha do? d) At six o’clock.

1- ______ 2- _______ 3- _________ 4- __________

III- Read the following passage. Then answer with “ True or False” ( T or F ): (1,5pts)

Hi! I’m Lisa. This is my family. We live on Tran Phu street. My father is forty five years old. His name’s John. He’s an engineer. My mother is forty two. Her name’s Mary. She’s a nurse. My brother is Peter. He’s fourteen. Andy is my sister. She’s ten. I’m twelve. I’m a student.
Questions:
1- Lisa’s family lives on Tran Phu street. --------
2- Mrs. Mary is a nurse. --------
3- Peter is Lisa’s brother. --------
4- Mr. John is an engineer. --------
5- Lisa is eleven years old. --------
6- There are four people in Lisa’s family. -------
IV- Read the passage and answer the questions: ( 1,5pts)

This is Thu. She is a student. She is in grade 6. Thu’s school is in the city. It’s big.
There are thirty classrooms. There are nine hundred students in the school.
1- What does Thu do ?
- ______________________________________
2- Is Thu’s school small ?
- ______________________________________
3- How many students are there in Thu’s school?
- ______________________________________
V- Make question for the underlined words or phrases: ( 1,5pts)
1- Nga is seventeen years old.
- ___________________________ ?
2- There is a lamp in the classroom.
- _____________________________________ ?
4- I go to school at seven forty-five.
` - _______________________________________ ?
VI- Use the words provided to complete the sentences: (
 
Gửi ý kiến