Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Hóa học > Hóa học 11 >


Giáo án cả năm (3 bài)
 • Word-logo
 • Pdf
 • Word-logo

 • Giáo án học kì 1 (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án học kì 2 (5 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án tổng hợp (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 1. Sự điện li (18 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 2. Axit, bazơ và muối (2 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail

 • Bài 3. Sự điện li của nước, PH. Chất chỉ thị axit-bazơ (2 bài)
 • Pdf
 • Word-logo

 • Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Slide0

 • Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 7. Nitơ (6 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Pdf

 • Bài 8. Amoniac và muối amoni (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat (8 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 10. Photpho (5 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 12. Phân bón hoá học (5 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 13. Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng (6 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 15. Cacbon (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 16. Hợp chất của cacbon (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 17. Silic và hợp chất của silic (3 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 23. Phản ứng hữu cơ (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 25. Ankan (14 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 28. Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan (1 bài)
 • Pdf

 • Bài 29. Anken (12 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 30. Ankađien (3 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankađien (2 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Bài 32. Ankin (14 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 33. Luyện tập: Ankin (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 34. Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (14 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 37. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (2 bài)
 • Thumbnail
 • Pdf

 • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon (2 bài)
 • Pdf
 • Thumbnail

 • Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 40. Ancol (21 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 41. Phenol (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 44. Anđehit - Xeton (4 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Bài 45. Axit cacboxylic (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Pdf

 • Bài 46. Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Thumbnail

 • Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic (1 bài)
 • Word-logo

 • Ngoài chương trình SGK (141 bài)
 • Pdf
 • Pdf
 • Word-logo

 • Các giáo án chưa được sắp xếp (3150 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Word-logo