Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  On tap anh 8 ca nam

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Công Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:50' 25-03-2013
  Dung lượng: 204.4 KB
  Số lượt tải: 495
  Số lượt thích: 0 người  UNIT 1: MY FRIEND

  Test 1

  I. Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others.
  1. a. planet b. character c. happy d. classmate
  2. a.letter b. twelve c. person d. sentence
  3. a. humor b. music c. cucumber d. sun
  4. a. enough b. young c. country d. mountain
  5. a. sociable b. ocean c. receive d. special
  II. Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
  6. The sun ............... in the east.
  a. rise b. rose c. rises d. rising
  7. ‘Which girl is Celis?’ ‘She’s the one with______’
  a. long curly black hair b. curly long black hair
  c. long black curly hair d. curly black long hair
  8. Tom is very shy but his sister is outgoing.
  a. humorous b. reserved c. hard-working d. sociable
  9. She shouldn’t get married yet; she ........................
  a. is not old enough b. was not old enough
  c. is not enough old d. was not enough old
  10. No, you can’t go to holiday by yourself! You aren’t ............!
  a. very old b. too old c. old enough d. enough old
  11. She was a very_____child.
  a. health b. healthy c. healthily d. healthiness
  12. That man seems ...............
  a. happy b. happily c. happiness d. be happy
  13. What does your brother ..............?
  a. look like b. look as c. be like d. as
  14. Will she be annoyed that you forgot to phone?
  a. displeased b. pleased c. please d. pleasure
  15. Dave has a good______of humor.
  a. sense b. scene c. scent d. cent
  … does Lien live? ~ In Hue.
  A. What B. Which C. Who D. Where
  … does Hoa look like? ~ She’s beautiful.
  A. Who B. What C. Which D. How
  My brother isn’t old enough … to school aloner.
  A. going B. go C. to go D. went
  Ba enjoys … jokes.
  A. telling B. tell C. to tell D. told
  Bao spends his free time … volunteer work at a local orphanage.
  A. to do B. do C. to doing D. doing
  Lan is getting tired … doing the same thing every day.
  A. with B. of C. in D. by
  The sun … in the East and … in the West.
  A. goes / sets B. moves / goes C. rises / moves D. rises / sets
  Each of … has a different character.
  A. we B. us C. our D. ourselves
  Last year, Hoa and Lan … to the same school.
  A. went B. go C. goes D.
  No_avatar

  Sáng mắt vì $

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng