Gốc > Mục:Hóa học >
title:Chuyên đề 6: Axit cacbonxyl - andehit - xeton "Lời giải chi tiết - pp mẹo - file 65 GB "
date:27-07-2011
sender:Đặng Quang Hiếu
source:
type:doc
Mình tặng bạn.
Đây là bộ tài liệu mình tổng hợp và biên soạn được.
File Hóa chuyên đề - 300 MB
http://www.mediafire.com/?sit4qji2h5ga9

File Toán chuyên đề - 200 MB
http://www.mediafire.com/?lu6ohsmekm8v1

40 GB bài giảng hocmai.vn – trường trực tuyến …..
http://www.mediafire.com/?ysf07e4yk5js1

25 GB học làm giàu + tạo động lực.
http://www.mediafire.com/?xc2b6v1dqfdc2

Cách down load + gộp file
http://www.mediafire.com/?lzo9cpo10cqqzvr
http://www.mediafire.com/?hbrc7xpr2ry4cp2
http://www.mediafire.com/?dtcuv0p2duiclmf

Nếu hay => Gửi cho bạn bè nhé.

Thanks

CHUYÊN ĐỀ 6: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC

Câu 1: Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định là
A. n > 0, a  0, m  1. B. n  0, a  0, m  1.
C. n > 0, a > 0, m > 1. D. n  0, a > 0, m  1.
CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m hay Cn+m H2n+2-2a Om => n+ m ≥ 1 “Số C ≥ 1 ; m≥ 1 “andehit luôn có oxi”
=> n ≥ 0, Ngoài ra a = tổng số pi + vòng trong gốc hidrocabon => a ≥ 0, =>B
“xem lại chuyên đề 1 cách xác định CTTQ của mọi chất”
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Để có pứ tráng gương => X phải có gốc - CHO ; Vì X có 1 Oxi => có 1 gốc CHO
Đồng phân C5H10O “Có k = 1 ; gốc CHO => gốc hidrocacbon no”
C – C – C – C – CHO ; C – C(C) – C – CHO ; C – C(CHO) – C – C ; C – (C)C(CHO) – C
4 đp => C
Câu 3: Có bao nhiêu xeton có công thức phân tử là C5H10O ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Xeton “ – C(O) – “ C5H10O có k = 1 “Là gốc – C(O) – “
Đồng phân : C – C(O) – C – C – C ; C – C – C(O) – C – C ; C – C(C) – C(O) – C
=> 3 đp => C
Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng gương ?
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
Bài 2 => có gốc - CHO
Đp : C – C – C – C – C – CHO ; C – C(CHO) – C – C – C ; C – C – C(CHO) – C – C
C – C(C) – C – C – CHO ; C – (C)C(C) – C – CHO ; C – C(C) – C(C) – CHO
C – (C)C(CHO) – C – C ; C – C(C) – C(CHO) – C => 8 đp => C “Bạn nên ghi ra giấy để thấy rõ hơn”
Câu 5: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Ancol + CuO => andehit => Ancol bậc I “ OH gắn với C bậc I”
C – C – C – C – C – OH ; C – C(C) – C – C – OH ; C – C – C(C) – C – OH ; C – (C)C(C) – C – OH
4 đp => D
Câu 6: CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. CTPT của nó là
A. C8H12O4. B. C4H6O. C. C12H18O6. D. C4H6O2.
Andehit no , đa chức => Số pi = số gốc CHO = số Oxi “Vì đa chức => R – (CHO)m”
=> D có k