Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

ÔN ANH 7 (BÀI 1-4)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:14' 10-10-2012
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 1281
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ÔN ANH 7 (BÀI 1-4)

I. Fill in the blanks with suitable prepositions:
1, How far is it .................. here ............... your school?
2, They live .............. 20 Tran Hung Dao
3, Who is Lan talking .............?
4, My birthday is ................ June 2nd.
5, There are a lot..............fruit ................ the fridge.
6, Life in the city is different .................. one in the country.
7, Our new teacher is very nice ................. us.
8, Hoa lives ............... her grandfather in the country.
II. Use the correct forms of the words.
1, Hoa is our ............................ ( class )
2, He is .................. from his brother ( differ )
3, She is new here. She does not have any friends, so she looks ..................... ( happy )
4, My sister is .................. than I am ( busy )
5, My parents live in the city but my grandparents live in the .................... because they like paddy fields very much.
6, She talks a lot. She is ................. ( talk)
7, Mrs Houng is our new English ...................... (teach)
8, My father is ................. a newspaper in the living room now ( read)
9. Minh’s …………… is 1.50 meter.(high)
10. What is the ………….. of that street. (long)
III. Each sentence has a mistake find and correct it.
1. Mary live with her uncle in Hanoi. -……………………..
2. Hoa is unhappy so she misses her friends very much -……………………..
3. Where does Bruce from? -……………………..
4. What’s your family’s name? -……………………..
5. How far is there from here to your school? -……………………..
6. My mom is talking in my form teacher. -……………………..
7. My birthday is in June 2nd. -……………………..
8. He lives with his uncle -……………………..
9. His parents lives in Hue -……………………..
10. How long is it from here to her house? -……………………..
IV. Read the text then answer the questions.
Mai is from Nha Trang. Now she lives with her elder sister in Ho Chi Minh City, but her parents still live in Nha Trang. She comes to HCM City to study English at an International School. Her new school is bigger than her old school in Nha Trang. The school is high and has more floors.Her class is on the fifth floor. The teachers are excellent and friendly. Mai and her friends are very interested in their lessons.
1. Where is Mai from?
...................................................................................................................................... ..................................................
2. Where does she live now?
...................................................................................................................................... ..................................................
3. Why does she go to HCM City?
...................................................................................................................................... ..................................................
4. Is her new school smaller than her old one?
...................................................................................................................................... ..................................................
5. Does her new school have more floors?
...................................................................................................................................... ..................................................
6. How are the teacher in her new school?
...................................................................................................................................... ..................................................

V. Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn: 1.   I (be) at school at the weekend. ______________________ 2.  My students (be not) hard working. ______________________ 3. you (be) a doctor? ______________________ 4. Nam (watch) TV every night. ______________________ 5. My friend (write) to me every week. ______________________ 6. The bank (close) at four o`clock. ______________________ 7. He (have) a new haircut today. ______________________ 8.  My sister (work) in a bank. ______________________ 9. She (fly) to Spain every summer. ______________________ 10. She (not live) in HaiPhong city. ______________________ 11. She (not study) on Friday. ______________________ 12. She (live) in a house? ______________________ 13. Where you (live)? ______________________ 14.  You (speak) English? ______________________ 15. Nam (get) up at six o’clock? ______________________ VI. Chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn. They (read) a book. ______________________ Nam (watch) TV now. ______________________ I (write) a letter now. ______________________ They (sit) in the room at the moment. ______________________ She (lie) on the grass at the moment. ______________________ Lan (skip) now. ______________________ She (not swim) now. ______________________ I (not go) to school now. ______________________ They (not listen) to music now. ______________________ you (phone) to Hoa now? ______________________ she (cook) now? ______________________ you mother (feed) the chickens now? ______________________
VII. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc I always (meet) him on the corner of this street. _____________________ Where you (go) now? – I (go) to the theater. _____________________ He (meet) the dentist next week. _____________________ You
 
Gửi ý kiến