Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tieng Anh 7\giao an tu chon anh 7 cuc hot

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tieng Anh 7\giao an tu chon anh 7 cuc hot
Người gửi: Nguyễn Hữu Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:52' 01-03-2009
Dung lượng: 368.5 KB
Số lượt tải: 850
Số lượt thích: 0 người
Teaching date:
Class 7A: / /2008
7B: / /2008
Period:1
topic 1: back to school .

I. Objects
At the end of the lesson; Sts will be able to understand the meaning and the way to use some vocabularies
1. Language focus:
+ review and consolidate some structures, vocabulary and grammar
2. Language skill
+ practice writing and reading comprehension
II. Teaching aids
1. Teacher’s: Text book, teaching method
2. Students’: workbook
III. Procedure
1. Organization
Class Total Out
7A …… ……
7B …… ……
2. Checking up:
3. New lesson
3. I. Multiple choice
1. This is ____ new classmate.
a. we b. us c. our
2. ______ name is Hoa.
a. on b. her c. hers
3. We are ______ class 7A
a. on b. in c. at
4. Hoa is ______ Hue
a. from b. of c. on
5. Her parents still ______ there
a. lives b. living c. live
6. Hoa has _______ of friends in Hue
a. some b. lots c. lot
7. Her new school is _____ than her old school
a. bigger b. big c. biggest
8. Her old school ______ many students
a. doesn’t have b. don’t have c. have not
9. She lives ____ her aunt and uncle.
a. in b. with c. at
10. She misses her parents ______ her friends
a. but b. and c. with
11. ____ is she staying with? – her aunt
a. what b. where c. who

12. ______ is her neu school different from her old school?
a. when b. what c. how
13. ______ is your family name, Hoa?
a. who b. what c. how
14. _______ do you live? – on Tran Hung Dao street
a. what b. where c. how
15. ______ far is it from your house to your school?
a. How b. what c. where
16. ______ do you go to school? – by bike
a. What b. where c. How
17. _____ is your age?
a. How b. what c. when
18. ______ class is she in?
a. How b. where c. how
19. They live _____ Tran Hung Dao Street
a. in b. on c. at
20. who is the girl ____ to Mrs Lien?
a. talks b. talk c. talking
T: Guide St to complete exercise
T: Asks St to circle the best answer
S: Complete exercise
T: asks Sts to give their answers
T: Corrects and explains vocubularies and structures
T: give answers
1. c 2. b 3. b 4. a 5. c 6. b 7. a 8. a 9. b 10. b
11. c 12. b 13. b 14. b 15. a 16. c 17. b 18. a 19. b 20. c
4. Drill
+ Repeat some vocabularies and structures
5. Homework
+ Do exercise 1,2,3 at workbook
Teaching date:
Class 7A: / /2008
7B: / /2008
Period:2
topic 1: back to school .

I. Objects
1. Language focus:
+ review and consolidate some structures, vocabulary and grammar
2. Language skill
+ practice writing and reading comprehension
II. Teaching aids
1. Teacher’s: Text book, teaching method
2. Students’: workbook
III. Procedure
1. Organization
Class Total Out
7A …… ……
7B …… ……
2. Checking
 
Gửi ý kiến