Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Tìm kiếm Giáo án

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • BAI TAP PASCAL CO LOI GIAI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SUU TAM
  Người gửi: Ngô Chí Cần (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:11' 11-06-2010
  Dung lượng: 336.0 KB
  Số lượt tải: 1301
  Số lượt thích: 0 người
   BÀI TẬP CHƯƠNG 1:CÂU LỆNH IF ….THEN…
    * Bài 1 :
  Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng .
  GIẢI
  Var a , b , c : Real ;
  BEGIN
  Writeln (` Nhap do dai 3 canh cua tam giac : `) ;
  Write (` a = `) ; Readln ( a ) ;
  Write (` b = `) ; Readln ( b ) ;
  Write (` c = `) ; Readln ( c ) ;
  If ( a + b > c ) and ( b + c > a ) and ( c + a > b )
  and ( a > 0 ) and ( b > 0 ) and ( c > 0 ) Then
  Writeln (` Thoa man : Day la 3 canh cua mot tam giac `)
  Else
  Writeln (` Khong thoa man ! `) ;
  Readln ; END .
  * Bài 2 :
  Nhập N số bất kì .
  Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng . Sau đó , đưa ra màn hình :So cac so >10 và <20 la : ( gia tri ) ;Tong cua chung la : ( gia tri )
  GIẢI
  Var Tong , So : Real ; I , N , Dem : Integer ;
  BEGIN
  Write (` Bao nhieu so : `) ; Readln ( N ) ;
  Tong := 0 ; Dem := 0 ;
  For I := 1 To N Do
  Begin
  Write (` So = `) ; Readln ( So ) ;
  If ( So > 10 ) and ( So < 20 ) Then
  Begin
  Tong := Tong + So ;
  Dem := Dem + 1 ;
  End ;
  End ;
  Writeln (` So cac so >10 va <20 la : `, Dem ) ;
  Writeln (` Tong cua chung la :`, Tong ) ;
  Readln ; END .
  * Bài 3 :
  Nhập bốn số a , b , c , d . Hãy tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến Max .
  GIẢI
  Var Max , a , b , c , d : Real ;
  BEGIN
  Writeln (` Nhap gia tri cua 4 so : `) ;
  Write (` a = `) ; Readln ( a ) ;
  Write (` b = `) ; Readln ( b ) ;
  Write (` c = `) ; Readln ( c ) ;
  Write (` d = `) ; Readln ( d ) ;
  Max := a ;
  If Max < b Then Max := b ;
  If Max < c Then Max := c ;
  If Max < d Then Max := d ;
  Writeln (` Gia tri lon nhat la : `, Max ) ;
  Readln ;
  END .
    * Bài 4 :
  Đọc ngày tháng năm , sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần .
  GIẢI
  Var Thu , Ngay , Thang : Byte ;
  Nam : Integer ;
  BEGIN
  Write (` Doc Ngay Thang Nam : `) ;
  Readln ( Ngay , Thang , Nam ) ;
  Nam := 1900 + ( Nam mod 1900 ) ;
  If Thang < 3 Then
  Begin
  Thang := Thang + 12 ;
  Nam := Nam - 1 ;
  End ;
  Thu := Abs ( Ngay + Thang * 2 + ( Thang + 1 ) * 3
  div 5 + Nam + Nam div 4 ) mod 7 ;
  Case Thu Of
  0 : Writeln (` Chu Nhat `) ;
  1 : Writeln (` Thu Hai `) ;
  2 : Writeln (` Thu Ba `) ;
  3 : Writeln (` Thu Tu `) ;
  4 : Writeln (` Thu Nam `) ;
  5 : Writeln (` Thu Sau `) ;
  6 : Writeln (` Thu Bay `) ;
  End ;
  Readln ;
  END .

  * Bài 5 :
  Viết chương trình :
  Nhâp số báo danh
  Nhập điểm văn , toán , ngoại ngữ
  In ra màn hình dưới dạng :
  _ Phiếu điểm :
  _ Số báo danh :
  _ Điểm văn :
  _ Điểm toán :
  _ Điểm ngoại ngữ :
  _ Tổng số điểm :
  Bạn đã trúng tuyển ( hoặc Bạn đã không trúng tuyển ) với điều kiện Tổng số điểm >= 15 hay ngược lại
   
  Gửi ý kiến

  Hỗ trợ kĩ thuật: (04) 62 930 536 | 0982 1248 99 | hotro@violet.vn | Hỗ trợ từ xa qua TeamViewer

  Liên hệ quảng cáo: (04) 66 745 632 | 0166 286 0000 | contact@bachkim.vn


  Nhấn ESC để đóng