Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Qui chế chi tiêu công đoàn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thanh
  Ngày gửi: 12h:23' 20-04-2010
  Dung lượng: 88.0 KB
  Số lượt tải: 2226
  Số lượt thích: 0 người
  CĐ GD THỊ XÃ SAĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CĐ CS NHÀ TRẺ THỊ XÃ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: …….. / QĐ - CĐCS SaĐéc, ngày tháng năm 2010


  QUYẾT ĐỊNH

  V/v Ban hành Quy chế chỉ tiêu nội bộ Ngân sách CĐCS Nhà Trẻ Thị Xã


  Ban Chấp hành CĐCS Nhà trẻ Thị xã
  Căn cứ công văn số 2010/TLĐ ngày 03/12/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v kiểm tra, kiểm soát và quản lý chi tiêu tài chính NSCĐ.

  Căn cứ qui định nội dung và phạm vi thu-chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.


  Căn cứ biên bản họp BCH Công đoàn – Tập thể công đoàn viên Nhà trẻ Thị xã
  Ngày tháng năm 2010

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Ban Chấp Hành CĐCS Ban hành Quy định về việc xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ Ngân sách và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ về tài chính của CĐCS Nhà Trẻ Thị xã.
  Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ……………….
  Điều 3: BCH Công đoàn, các Tổ trưởng công đoàn, Kế toán – Thủ quỹ và tập thể CĐV của CĐCS Nhà Trẻ Thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận : TM. BAN CHẤP HÀNH / CĐCS
  - Như trên; CHỦ TỊCH
  Lưu./.


  Lê Thị kim Khánh

  CĐ GD THỊ XÃ SAĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CĐ CS NHÀ TRẺ THỊ XÃ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: …….. / QĐ - CĐCS SaĐéc, ngày tháng năm 2010  QUY CHẾ THU CHI
  NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHA TRẺ THỊ XÃ

  Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.
  Căn cứ hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn.
  Căn cứ quy định nội dung và phạm vi thu- chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  Căn cứ quyết định 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/09/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v thực hiện phụ cấp kiêm nghiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn và văn bản số 374/TLĐ ngày 05/03/2008 quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với CBCĐ.
  Căn cứ kết quả phiên họp BCH Công đoàn cơ sở Nhà Trẻ Thị xã ngày ……………
  Căn cứ nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở Nhà Trẻ Thị xã.
  Ban chấp hành công đoàn Nhà Trẻ Thị xã quy định sử dụng Quỹ công đoàn cơ quan như sau:
  NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:
  Điều 1. Mục đích xây dựng qui chế:
  Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài cgính cho BCH Công Đoàn
  Tạo quyền chủ động cho CD(V trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao
  Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong CĐ Nhà trẻ, thực hiện sự kiểm soát của kho bạc nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính, thanh tra, kiểm toán qui định.
  Sử dụng tài chính – tài sản đúng mục đích có hiệu quả
  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, quan liêu, tão sự công bằng tghu hút và giữ được người có năng lực tại đơn vị.
  Điều 2. Quản lý thu – chi:
  Phải thực hiện đúng nguyên tắc tài chính- tôn trọng định mức được giao. Nhằm đảm bảo yêu cầu tổ chức các hoaq54t động CĐ theo tinh thần tiết kiệm , không tuỳ tiện tăng chi.
  Phải có kế hoạch chi từng tháng, quyết toán theo đúng nguyên tắc, chế độ
  Các klhoản mua sắm phải có chứng từ theo tài chính qui định. thực hiện kiểm tra, báo cáo theo qui định.
  NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ
  Điều 3. các nguồn thu:
  Thu kinh phí: Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2006 của liên Bộ tài chính-TLĐLĐVN

  Thu đoàn phí: Căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 1/6/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn
  Thu khác: Căn cứ tình hình của đơn vị để đưa vào quy
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng