Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Các bài tập Pascal lớp 11

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Trần Thanh Toàn (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:39' 30-03-2010
  Dung lượng: 132.5 KB
  Số lượt tải: 288
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TẬP PASCAL
  Chủ nhật, 30/11/2008 12:23 pm
  BÀI TẬP PASCAL
  Chương 1.
  Bài 1
  Program Ca_dao;
  Begin
              Writeln(`Trong dam gi dep bang sen,`);
     Writeln(`La xanh bong trang lai chen nhi vang,`);
     Writeln(`Nhi vang bong trang la xanh.`);
     Writeln(`Gan bun ma chang hoi tanh mui bun`);
     Readln
  End.
  Bài 2
  Program Tam_giac;
  Begin
              Writeln(`*********`);
              Writeln(` *******`);
              Writeln(` *****`);
              Writeln(`   ***`);
              Writeln(`    *`);
     Readln
  End.
  Bài 3
  Program Phep_Tru;
  Var
              so1,so2,hieu :Integer;
   
  Begin
              Writeln(` CHUONG TRINH THUC HIEN PHEP TRU SO HOC`);
     Writeln(`         co toi da 4 ky so`);
              Write(`-Nhap so thu nhat = `);
              Readln(so1);
              Write(`-Nhap so thu hai = `);
     Readln(so2);
     hieu:= so1-so2;
              Writeln;
     Writeln;
     Writeln(`-------------------------------`);
     Writeln;
     Writeln(`     `,so1:4);
     Writeln(` - `,so2:4);
     Writeln(`    -----`);
     Writeln(` = `,hieu:5);
              Readln
  End.
  Bài 4
  Program Cuu_chuong_1;
  Var
              so :Integer;
   
  Begin
     Write(`-Bang cuu chuong so may ?: `);
              Readln(so);
              Writeln;
     Writeln;
     Writeln(` CHUONG TRINH BANG CUU CHUONG`);
     Writeln(`-------------------------------`);
     Writeln;
     Writeln(so:2,` lan 1 = `,so*1:3);
              Writeln(so:2,` lan 2 = `,so*2:3);
     Writeln(so:2,` lan 3 = `,so*3:3);
     Writeln(so:2,` lan 4 = `,so*4:3);
     Writeln(so:2,` lan  5 = `,so*5:3);
     Writeln(so:2,` lan 6 = `,so*6:3);
     Writeln(so:2,` lan 7 = `,so*7:3);
     Writeln(so:2,` lan 8 = `,so*8:3);
     Writeln(so:2,` lan 9 = `,so*9:3);
     Writeln(so:2,` lan 10 = `,so*10:3);
              Readln
  End.
  Bài 5
  rogram Cuu_chuong_2;
  Var
              so,i :Integer;
   
  Begin
     Write(`-Bang cuu chuong so may ?: `);
              Readln(so);
              Writeln;
     Writeln;
     Writeln(` CHUONG TRINH BANG CUU CHUONG`);
     Writeln(`-------------------------------`);
     Writeln;
     For i:=1 To 10 Do
              Writeln(so:2,` lan `,i:2,` = `,so*i:3);
              Readln
  End.
  Bài 6
  Program Hinh_thang;
  Var
              a,b,h:Integer;
         S:Real;
  Begin
              Writeln(`CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH THANG`);
     Write(`-Cho biet day ngan = `);
     Readln(a);
     Write(`-Cho biet day dai = `);
     Readln(b);
     Write(`-Cho biet chieu cao = `);
     Readln(h);
     S := 0.5 * (a + b) * h;
              Writeln(`+Dien tich hinh thang = `,s:6:2,` met vuong`);
              Readln
  End.
  Bài 7
  Program Tam_Giac;
  Var
              a,b,c:Integer;
        p,s:Real;
  Begin
              Writeln(`CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC`);
     Write(`-Cho biet canh thu nhat = `);
     Readln(a);
     Write(`-Cho biet canh thu hai = `);
     Readln(b);
     Write(`-Cho biet canh thu ba   = `);
     Readln(c);
     p := 0.5 * (a + b + c);
     s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));
              Writeln(
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng