Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • mẫu giấy mời đẹp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Xuân Thảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:37' 27-03-2010
  Dung lượng: 27.0 KB
  Số lượt tải: 71
  Số lượt thích: 0 người
  phßng gd & §T Tam N«ng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  tr­êng tHcs thanh uyªn §éc lËp - Tù do -H¹nh phóc

  giÊy mêi

  KÝnh göi: ¤ng (bµ)…………………………………………….
  Lµ:…………………………………………………………………………
  Tr­êng THCS Thanh Uyªn tr©n träng
  KÝnh mêi «ng (bµ)®Õn t¹i : V¨n phßng tr­êng THCS Thanh Uyªn - Tam N«ng - Phó Thä
  §Ó …………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………….
  Thêi gian: …….. Vµo håi…. giê…. ngµy .. th¸ng …. n¨m 200
  NhËn ®­îc giÊy nµy mong «ng (bµ) ®Õn ®óng giê
  HiÖu tr­ëng  phßng gd & §T Tam N«ng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  tr­êng tHcs thanh uyªn §éc lËp - Tù do -H¹nh phóc

  giÊy mêi

  KÝnh göi: ¤ng (bµ)…………………………………………….
  Lµ:…………………………………………………………………………
  Tr­êng THCS Thanh Uyªn tr©n träng
  KÝnh mêi «ng (bµ)®Õn t¹i : V¨n phßng tr­êng THCS Thanh Uyªn - Tam N«ng - Phó Thä
  §Ó …………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………….
  Thêi gian: …….. Vµo håi…. Giê…. ngµy .. th¸ng …. n¨m 200
  NhËn ®­îc giÊy nµy mong «ng (bµ) ®Õn ®óng giê
  HiÖu tr­ëng
   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng