Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

TỰ CHỌN BÁM SÁT TIẾNG ANH 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vi Thi Bich Lien
Ngày gửi: 09h:12' 08-12-2009
Dung lượng: 58.3 KB
Số lượt tải: 2418
Số lượt thích: 0 người
Preparing date: 13/10/2009
Teaching date: 14/10/2009 class 9
Tự chọn Tiếng anh 9
Period 1 Review unit 1
UNIT1: A VISIT FROM A PEN PAL

I. VOCABULARY
II. GRAM MAR POINTS
USED TO: (Đã từng )
1)Affirmative ( Khẳng định )
S+ used to +bare infinitive

Ex: My father used to be a high school teacher.
2) Negative: (Phủ định )
S+ + use to + bare infinitive

 Ex:We use to go to school by bus.
3) Questions: ( Câu hỏi)


Ex: Where did you use to live when you were a child?
The sentence with “Wish” and “if only” (giá mà, ước mà)
1.For present actions.

Ex: I speak Chinese.
( I wish
If only I could speak Chinese.
Lan understand the Grammar lesson.
( She wishes she understood the Grammar lesson
2. For future actions.
Ex: We are going to do a test tomorrow.
( We wish we going to do a test tomorrow.
Tom come with us on the trip to the countryside.
We wish he would come with us on the trip to the countryside
3. Past wish
Structure with “ timeand “rather …”

1. time + S + past subjunctive
Eg: time you studied your lessons harder
midnight. time we went home

2. time for sb to do sth
Eg: time for you to study your lessons harder
time for us to go home

3. rather + S + past subjunctive
Eg: rather you go
rather you cooked dinner

III. PRACTICE.
Getting started:
Listen and read.
C. two weeks
B. Ha Noi people are friendly
D. All the above
B. Invite Lan to Kuala Lumpur.
Speak.
Listen.
Key: a – 1 b – 2 c - 2
Read.
a, 1. Area: 329,758 sq km 5. Capital city: Kuala Lumpur
2. Population: over 22 million 6. Official religion: Islam
3. Climate: tropical climate 7. National language: Bahasa Malaysia
4. Unit of currency: riggit. 8. Compulsory second language: English
b, 1. T
2. F : There are more than two religions
3. F: English, Chinese, and Tamil are also widely spoken.
4. F: One of the three: Malay, Chinese, Tamil.
5. F: English is a compulsory second language, not primary language of instruction.
Write.
Language Focus
Ex 2:
Mai made a cake
Tung hung colorful lamps on the wall/ in the room
Hoa bought flowers
Nam painted a picture of Ha Noi
Nga and Lan went shopping
Ex 3:
I wish I were taller.
I wish I were in the swimming pool now.
I wish I had a computer.
I wish I live far from school (I wish I lived close to school)
I wish I had a sister.
I wish I draw badly. (I wish I drew well)
I wish I had my phone number.
I wish I knew many friends.
i) I wish there were rivers and lakes in my hometown
Preparing date: 20/10/2009
Teaching date: 21/10/2009 class 9
Tự chọn Tiếng anh 9
Period 2 practice exercises

Pronunciation.
Find the word that has the underlined letter(s) pronounced different from the others
1/ a. invite b. pick c. ticket d. kitchen
2/ a. lock b. shock c. block d. program
3/ a. bad b. sad c. day d. catch
4/ a. greet b. teeth c. deer d. knee
5/ a. sign b. high c. sit d. mind
Find the one choice that best completes the sentences
Vocabulary.
6/ I love this city ! The sights of it make a deep _____ on me.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓