Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Tự nhiên xã hội lớp 3

    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Trương Văn Huyên (trang riêng)
    Ngày gửi: 06h:26' 05-12-2009
    Dung lượng: 7.4 MB
    Số lượt tải: 319
    Số lượt thích: 0 người
    CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
    VỀ DỰ GIỜ
    TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
    TỔ KHỐI 1+2 + 3
    Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
    I/ĐẶT VẤN ĐỀ:
    -Trong chương trình Tiểu học môn Tự Nhiên Xã Hội chiếm vị trí quan trọng tạo điều kiện và cơ sở cho học sinh học tốt các môn khác. Vì vậy trong quá trình giảng dạy nhiều giáo viên Tiểu học đặc biệt quan tâm tới vấn đề đổi mới cách dạy, đổi mới cách học của bộ môn Tự Nhiên Xã Hội. Có biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong thực tế giảng dạy của môn Tự Nhiên Xã Hội. Ước vọng cao nhất của mỗi giáo viên trực tiếp đứng lớp là học sinh sau khi học xong chương trình lớp 3:
    Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3
    Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
    -Biết tên chức năng và giữ gìn các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh. Biết tên cách phòng tránh một số bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp, tuần hoàn và bài tiết nước tiểu.
    -Biết được sự đa dạng và phong phú của thực vật và động vật; chức năng của thân, rễ,lá, hoa, quả đối với đời sống của cây và ích lợi đối với con người, ích lơị hoặc tác hại của một số động vật đối với đời sống con người; vị trí và sự chuyển động của trái đât trong hệ Mặt Trời, sự chuyển đông của Mặt Trăng quanh Trái Đất; hình dạng đặc điểm bề mặt Trái Đất biết ngày đêm năm tháng của mùa.
    Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3
    - Söùc khoûe cuûa hoïc sinh laø moät vaán ñeà reøn luyeän thaân theå laø nhieäm vuï cho taát caû moïi ngöôøi noùi chung. Rieâng ngaønh giaùo duïc laïi laø moät vaán ñeà böùc xuùc laøm cho chuùng ta ngöôøi tröïc tieáp laøm nhieäm vuï giaûng daïy phaûi traên trôû .Vieäc reøn luyeän söùc khoûe cho treû ñoøi hoûi phaûi lieân tuïc, kieân trì, keát hôïp ñoàng boä giöõa nhaø tröôøng, gia ñình, xaõ hoäi.


    - Để có thể biến ước vọng thành hiện thực tất cả chúng ta đều thấu hiểu cần phải đổi mới cách dạy, cách học và cần phải bổ sung khá nhiều điều kiện cho việc giảng dạy và học tập môn Tự Nhiên và Xã Hội ở bậc Tiểu học.
    - Làm thế nào để dạy tốt môn Tự Nhiên và Xã Hội của lớp 1,2,3 là vấn đề hết sức cần thiết đối với mỗi giáo viên. Đó cũng chính là lí do chúng tôi chọn đề tài này.    Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
    Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3    II/ THỰC TRẠNG.
    Học sinh

    - Một số em hoàn cảnh gia đình còn khó khăn,nhiềugia đình đi làm xa khoảng 1-2 tháng mới về ít quan tâm đến con còn khoán trắng cho nha trường
    - Các em còn nhỏ nên ý thức học chưa tốt. Chưa chú ý nghe thầy cô hướng dẫn dặn dò, còn ham chơi, chưa tự giác học.
    - Ngôn ngữ giao tiếp của các em còn nhiều hạn chế dẫn đến việc làm bài diễn giải không rõ ràng
    Giáo viên
    - Giáo viên nắm vững quy trình, nội dung, phương pháp song việc vận dụng các phương pháp dạy học mới, đôi lúc còn lúng túng chưa thật sự linh động, còn mang tính áp đặt đối với học sinh.

    Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
    Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3

    + Trong quaù trình giaûng daïy. Giaùo vieân chöa phaùt huy tính chuû ñoäng saùng taïo cuûa hoïc sinh.
    + Do moät soá giaùo vieân coi moân Töï Nhieân vaø Xaõ Hoäi laø moân hoïc chæ hoã trợ cho caùc moân hoïc khaùc. Trong tieát daïy coøn caét xeùn moät ít thôøi gian ñeå ñaàu tö vaøo hai moân Toaùn vaø Tieáng Vieät. Neân noäi dung baøi daïy chæ ñi löôùt qua nhöõng yù chính, khoâng ñi theo töøng böôùc cuûa tieát daïy.
    + Phöông phaùp vaø hình thöùc toå chöùc cho tieát daïy toát. Nhöng veà phöông phaùp kyû naêng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin coøn haïn cheá.
    * Veà cô sôû vaät chaát:
    + Thöïc teá hieän nay, trang thieát bò phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy moân Töï Nhieân vaø Xaõ Hoäi ôû nhaø tröôøng chöa ñöôïc ñaày ñuû. Moät soá baøi khi daïy chæ söû duïng tranh aûnh minh hoïa ôû saùch giaùo khoa daãn ñeán chöa taäp trung thu huùt, söï chuù yù cuûa hoïc sinh.

    Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
    Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3

    III/ PHÖÔNG PHAÙP:
    Trong khi giaûng daïy phaân moân Töï Nhieân Xaõ Hoäi chuùng toâi thöôøng söû duïng nhöõng phöông phaùp sau:
    Phöông phaùp ñoùng vai (troø chôi)
    Phöông phaùp ñaøm thoaïi
    Phöông phaùp tröïc quan
    Phöông phaùp nghieân cöùu taøi lieäu
    Khaûo saùt traéc nghieäm
    Phöông phaùp quan saùt
    Phaân tích
    -Từ thực trạng nêu trên chúng tôi đề ra một số giải pháp như sau:
    - Giáo viên nghiên cứu kĩ mục tiêu nội dung bài dạy, thiết kế bài soạn phải phân luồng kiến thức cho từng đối tượng học sinh.
    - Giúp học sinh quan sát phân tích tranh.
    IV/ GIẢI PHÁP:
    Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
    Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3
    - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các em học đủ tất cả các môn học, không có ý coi thường môn học nào?
    - Nhaéc phuï huynh hoïc sinh mua saém ñaày ñuû ñoà duøng, saùch vôû. Ñeà nghò phuï huynh taïo ñieàu kieän boá trí goùc hoïc taäp thích hôïp, daønh nhieàu thôøi gian hoïc taäp cho caùc em.
    - Phân loại học sinh ra nhiều đối tượng.
    Giỏi - Khá - Trung bình - Yếu
    - Phối hợp tốt giữa gia đình học sinh và giáo viên chủ nhiệm. - Tổ chức cho học sinh đóng vai, làm việc theo nhóm.
    - Trong mỗi tiết dạy thường xuyên luân chuyển, vận dụng phương pháp và hình thức dạy học mới.
    - Giáo viên chủ động đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy có chọn lọc


    Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
    Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3
    - Giao phieáu thaêm doø laáy yù kieán cuûa phuï huynh nhaän xeùt xem trong tuaàn ñoù caùc em hoaøn thaønh toát coâng vieäc ñöôïc giao chöa?
    - GV tröïc tieáp gaëp phuï huynh cuûa töøng em thoâng baùo keát quaû hoïc taäp vaø yù thöùc ñaïo ñöùc theo ñònh kyø haøng tuaàn, haøng thaùng.
    - Ñoái vôùi hoïc sinh hoïc baøi vaø laøm baøi ñaày ñuû. Chuaån bò baøi tröôùc khi ñeán lôùp, chuû ñoäng naém baét kieán thöùc.


    Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
    Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3
    I. MUÏC TIEÂU:
    Giuùp hoïc sinh :
    Keå teân moït soá hoaït ñoäng ngoaøi giôø hoaït ñoäng treân lôùp ô tröôøng.
    Neâu ích lôïi cuûa caùc hoaït ñoäng treân .
    tham gia tích cöïc caùc hoaït ñoäng ôû tröôøng phuø hôïp vôùi söùc khoûe vaø khaû naêng cuaû mình.
    II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Caùc hình tranh 48.49 saùch giaùo khoa.
    III./ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU.
    Kieåm tra baøi cuõ:
    Giaùo vieân neâu caâu hoûi: Hoïc sinh traû lôøi.
    1. Em caàn phaûi coù thaùi ñoä vaø (Em Ny)
    phaûi laøm gì ñeå hoïc taäp toâùt?

    Sau đây thiết kế bài dạy
    2. Hàng ngày em đến trường,đến lớp để làm gì?
    Ơ trường, ở lớp, em được học những
    môn học nào?
    (Em Haïnh)

    Bài mới :
    Giới thiệu bài: Ghi đầu bài


    Hoïc sinh nhaéc laïi ñaàu baøi.

    Ñaïi dieän nhoùm trình baøi keát quaû
    Hoạt động 1 (thảo luận nhóm)
    Tìm hiểu các hoạt động
    ngoài giờ lên lớp
    Quan và cho biết:
    Trong hình là ho?t dđ?ng gì ?
    Ho?t dđ?ng dđó di?n ra ở đâu ?

    Ruùt ra keát luaän

    Ở trường, ngoài hoạt
    động học tập, học sinh
    còn được tham gia
    những hoạt động do
    nhà trường tổ chức
    như: vui chơi giải trí,
    văn nghệ,thể thao,
    làm vệ sinh,trồng cây,
    tưới cây, giúp gia đình
    thương binh, liệt sĩ…


    Hoạt động 2:
    (thảo luận nhóm đôi và cá nhân làm phiếu.)
    M?t s? nh?ng ho?t d?ng ngồi gi? ln l?p c?a tru?ng
    Bước1. Thảo luận nhóm đôi
    1. Trường em đã tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp nào?
    2. Em đã tham gia những hoạt động nào?
    GV: Nhắc lại một số hoạt động ở trường.
    Đại diện nhóm trả lời kết quả
    Böôùc 2: Laøm phieáu caù nhaân
    Phiếu bài tập
    Đánh dấu x vào ô trước câu trả lời em chọn và giải thích lí do:
    1. Với các hoạt động mà lớp ( trường) tổ chức, em tham gia.
    vào tất cả các hoạt động
    chỉ tham gia vào những hoạt động phù hợp với khả năng của bản thân
    rất ít vào các hoạt động đó, để dành nhiều thời gian cho hoạt động học tập.
    2. Khi tham gia vào các hoạt động em cảm thấy.
    bình thường
    rất vui và có ý nghĩa
    chả có gì vui cả
    3. Mong muốn của em với các hoạt động đó củalớp ( trường) là:
    được tham gia nhiều hơn nữa.
    ít tham gia hơn
    không có mong muốn gì?
    Giáo viên rút ra kết luận
    Ñeå caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp ( tröôøng) toát em caán tham gia moät caùch tích cöïc, tuøy theo söùc cuûa mình.

    Böôùc 3: Giaùo vieân giôùi thieäu nhöõng hoaït ñoäng ngoaøi giôø.
    Học sinh theo dõi nhắc lại kết luận
    Học quan sát nhận biết các hoạt động đó.
    Hoạt động 3: Làm việc cả lớp.
    Ý nghĩa và các hoạt động liên hệ bản thân.
    Học sinh trả lời
    Câu hỏi:
    Theo em, các hoạt động ngoài
    giờ lên lớp có ý nghĩa gì?


    Giáo viên: Nhắc lại lại yêu cầu học sinh nêu mỗi em môt ý.
    -Hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp em thư giãn trí óc, học tập được tốt hơn
    -Hoạt động ngoài giờ lên lớp làm tăng cường
    rèn luyện sức khỏe cho em, giúp em khỏe
    khoắn hơn.
    -Hoạt động ngoài giờ lên lớp cung cấp cho em
    nhiều kiến thức phong phú
    * 5 em nêu.
    3. Củng cố dặn dò :
    Gọi môt vài em kể ngắn về một hoạt động, trường tỏ chức.
    4. Nhận xét tiết học:
    Minh họa tiết dạy

    Hàng ngày em đến trường,đến lớp để làm gì?
    Ơ trường, ở lớp, em được học những
    môn học nào?
    (Em Hạnh)

    Em cần phải có thái độ và phải làm gì để
    học tập tôt?
    (Em Ny)
    Thứ 7 ngày 7 tháng 11 năm 2009
    Môn: Tự Nhiên Xã Hội
    Một số hoạt động ở trường(tt)
    Hoạt động 1(thảo luận nhóm)
    Tìm hiểu các hoạt động ngoài giờ lên lớp
    Quan sát tranh và cho biết:
    Trong hình l ho?t d?ng gì?
    Ho?t d?ng dĩ di?n ra như thế nào ở đâu?
    Các em có nhận xét gì về thái độ và ý thức
    kỉ luật của các bạn trong hình vẽ?
    Nội dung thảo luận
    Đồng diễn thể dục
    Vui chơi đêm trung thu
    Biểu diễn văn nghệ
    Thăm viện bảo tàng
    Thăm gia đình thương binh, liệt sĩ
    Chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ.
    Ở trường, ngoài hoạt
    động học tập, học sinh
    còn được tham gia
    những hoạt động do
    nhà trường tổ chức
    như: vui chơi giải trí,
    văn nghệ,thể thao,
    làm vệ sinh, trồng cây,
    tưới cây, giúp gia đình
    thương binh, liệt sĩ…

    Một số những hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường
    Hoạt động 2
    Nội dung thảo luận
    Trường em đã tổ chức các
    hoạt động ngoài giờ lên lớp nào?
    Em đã tham gia những hoạt
    động nào?
    Làm việc cá nhân
    Phieáu baøi taäp
    Ñaùnh daáu x vaøo oâ tröôùc caâu traû lôøi em choïn vaø giaûi thích lí do:
    1. Vôùi caùc hoaït ñoäng maø lôùp ( tröôøng) toå chöùc, em tham gia.
    vaøo taát caû caùc hoaït ñoäng
    chæ tham gia vaøo nhöõng hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân
    raát ít vaøo caùc hoaït ñoäng ñoù, ñeå daønh nhieàu thôøi gian cho hoaït ñoäng hoïc taäp.
    2. Khi tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng em caûm thaáy.
    bình thöôøng
    raát vui vaø coù yù nghóa
    chaû coù gì vui caû
    3. Mong muoán cuûa em vôùi caùc hoaït ñoäng ñoù cuûalôùp ( tröôøng) laø:
    ñöôïc tham gia nhieàu hôn nöõa.
    ít tham gia hôn
    khoâng coù mong muoán gì?
    x
    x
    x
    Hoaït ñoäng 3
    Hoaït ñoäng 3
    Hoaït ñoäng 3
    Hoaït ñoäng 3
    YÙ nghóa caùc hoaït ñoâïng vaø lieân
    heä baûn thaân
    YÙ nghóa caùc hoaït ñoâïng vaø lieân
    heä baûn thaân
    YÙ nghóa caùc hoaït ñoâïng vaø lieân
    heä baûn thaân
    YÙ nghóa caùc hoaït ñoâïng vaø lieân
    heä baûn thaân
    Hoạt động 3
    Ý nghĩa và các hoạt động liên hệ bản thân
    Theo em, các hoạt động ngoài
    giờ lên lớp có ý nghĩa gì?
    - Hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp em thư giãn
    trí óc, học tập được tốt hơn
    - Hoạt động ngoài giờ lên lớp làm tăng cường
    rèn luyện sức khỏe cho em, giúp em khỏe
    khoắn hơn.
    - Hoạt động ngoài giờ lên lớp cung cấp cho em
    nhiều kiến thức phong phú.
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓