Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Nam cham vinh cuu

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Nguyen Hà
  Ngày gửi: 20h:32' 06-11-2009
  Dung lượng: 85.8 KB
  Số lượt tải: 33
  Số lượt thích: 0 người
  chào mừng các thầy cô giáo về dừ giờ thăm lớp !
  NAM CHÂM VĨNH CỬU
  môn : vật lí 9
  Giáo viên thực hiện : Vũ Thị Ngà
  Trường : THCS Nam Thắng
  Ngày 6 - 11 - 2008
  bài 21
  21:16:47
  Tæ Xung Chi là nhà phát minh Trung Quốc thế kỉ V . Ông đã chế tạo ra xe chỉ nam. Đặc điểm của xe này dù xe có chuyển động theo hướng nào thì hình nhân đặt trên xe cũng chỉ tay về hướng nam. Vậy làm sao Tổ Xung Chi làm được điều này ?
  Chương ii : điện từ học
  - Nam ch©m ®iÖn cã ®Æc ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nam ch©m vÜnh cöu?
  Tõ tr­êng tån t¹i ë ®©u? Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt ®­îc tõ tr­êng? BiÓu diÔn tõ tr­êng b»ng h×nh vÏ nh­ thÕ nµo?
  Lùc ®iÖn tõ do tõ tr­êng t¸c dông lªn dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn th¼ng cã ®Æc ®iÓm g×?
  Trong ®iÒu kiÖn nµo th× xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng?
  M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu cã cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng nh­ thÕ nµo?
  - V× sao ë hai ®Çu ®­êng d©y t¶i ®iÖn ph¶i ®Æt m¸y biÕn thÕ?
  Bài 21 : Nam châm vĩnh cửu
  21:16:47
  I- từ tính của nam châm
  1. Thí nghiệm:
  C1: Nhớ lại kiến thức về từ tính của nam châm ở lớp 5 và lớp 7, hãy đề xuất và thực hiện một thí nghiệm để phát hiện xem một thanh kim loại có phải là nam châm hay không?
  C1.Đưa thanh kim loại lại gần vụn sắt trộn lẫn
  nhôm,đồng … Nếu thanh kim loại hút vụn sắt
  thì nó là Nam châm
  Chương ii : điện từ học
  Bài 21 : Nam châm vĩnh cửu
  21:16:47
  nhôm
  Sắt
  Đồng
  21:16:47
  nhôm
  Sắt
  Đồng
  21:16:47
  Thanh kim lo¹i kh«ng ph¶i nam ch©m
  THANH NAM CHÂM
  Xem lại
  21:16:47
  C2: Đặt kim nam châm trên giá thẳng đứng như mô tả trên hình 21.1.
  +Khi đã đứng cân bằng, kim nam châm nằm dọc theo hướng nào?
  + Xoay cho kim nam châm lệch khỏi hướng vừa xác định , buông tay. Khi đã đứng cân bằng trở lại, kim nam châm còn chỉ hướng như lúc ban đầu nữa không? Làm lại thí nghiệm hai lần và cho nhận xét.
  I- từ tính của nam châm
  1. Thí nghiệm:
  Bài 21 : Nam châm vĩnh cửu
  Chương ii : điện từ học
  Khi ®· ®øng c©n b»ng kim nam ch©m n»m däc theo h­íng nµo?
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  HƯỚNG
  BẮC
  NAM
  Xem lại
  Tiếp
  Khi đứng cân bằng kim nam châm nằm dọc theo hướng Nam – Bắc
  21:16:47
  C2: Đặt kim nam châm trên giá thẳng đứng như mô tả trên hình 21.1.
  +Khi đã đứng cân bằng, kim nam châm nằm dọc theo hướng nào?
  + Xoay cho kim nam châm lệch khỏi hướng vừa xác định , buông tay. Khi đã đứng cân bằng trở lại, kim nam châm còn chỉ hướng như lúc ban đầu nữa không? Làm lại thí nghiệm hai lần và cho nhận xét.
  Xoay kim nam châm lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay . Khi đã đứng cân bằng trở lại kim nam châm còn chỉ hướng như lúc đầu nữa không ?
  I- từ tính của nam châm
  1. Thí nghiệm:
  Bài 21 : Nam châm vĩnh cửu
  Chương ii : điện từ học
  21:16:47

  21:16:47

  21:16:47

  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  21:16:47
  BẮC
  NAM
  ĐÔNG
  TÂY
  Xem lại
  21:16:47
  I- từ tính của nam châm
  1. Thí nghiệm:
  Bài 21 : Nam châm vĩnh cửu
  Chương ii : điện từ học
  Bình thường, có thể tìm được một nam châm đứng tự do mà không chỉ hướng Nam - Bắc không?
  21:16:47
  I- từ tính của nam châm
  1. Thí nghiệm:
  Bài 21 : Nam châm vĩnh cửu
  Chương ii : điện từ học
  2. Kết luận
  Bình thường, kim (hoặc thanh) nam châm để tự do, khi đã đứng cân bằng luôn chỉ hướng Nam - Bắc. Một cực của nam châm (còn gọi là từ cực ) luôn chỉ hướng Bắc (được gọi là cực Bắc), còn cực kia luôn chỉ hướng Nam (được gọi là cực Nam).
  Người ta sơn các màu khác nhau để phân biệt các từ cực của nam châm. Nhiều khi trên nam châm có ghi chữ :
  Chữ N (tiếng Anh viết: North) chỉ cực Bắc, chữ S (tiếng Anh viết: South) chỉ cực Nam.
  N
  S
  N
  S
  Ngoài sắt, thép, nam châm còn hút được niken, côban, gađôlini . Các kim loại này là những vật liệu từ.
  Nam châm hầu như không hút được đồng , nhôm và các kim loại không thuộc vật liệu từ.
  Một số nam châm vĩnh cửu trong phòng thí nghiệm và trong đời sống
  S
  N
  21:16:47
  I- từ tính của nam châm
  1. Thí nghiệm:
  Bài 21 : Nam châm vĩnh cửu
  Chương ii : điện từ học
  2. Kết luận
  Bình thường, kim (hoặc thanh) nam châm để tự do, khi đã đứng cân bằng luôn chỉ hướng Nam - Bắc. Một cực của nam châm (còn gọi là từ cực ) luôn chỉ hướng Bắc (được gọi là cực Bắc), còn cực kia luôn chỉ hướng Nam (được gọi là cực Nam).
  II - tương tác giữa hai nam châm.
  1. Thí nghiệm:
  C3: Đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau. Quan sát hiện tượng, cho nhận xét?
  C4 . Đổi đầu của một trong hai nam châm rồi đưa lại gần nhau. Có hiện tượng gì xảy ra với các nam châm?
  N
  S
  N
  S
  Một số nam châm vĩnh cửu trong phòng thí nghiệm và trong đời sống
  S
  N
  21:16:47

  21:16:47

  Xem lại
  21:16:47

  Cực bắc của kim nam
  châm bị cực nam của
  Thanh nam châm hút
  21:16:47
  C4. Đổi đầu của
  một trong hai nam châm
  rồi đưa lại gần nhau.
  Có hiện tượng gì xảy
  ra với các nam châm
  21:16:47

  21:16:47

  21:16:47

  21:16:47

  21:16:47

  21:16:47

  Các cực cùng
  tên của Hai
  nam châm
  đẩy nhau
  C4
  Xem lại
  21:16:47
  I- từ tính của nam châm
  1. Thí nghiệm:
  Bài 21 : Nam châm vĩnh cửu
  Chương ii : điện từ học
  2. Kết luận
  Bình thường, kim (hoặc thanh) nam châm để tự do, khi đã đứng cân bằng luôn chỉ hướng Nam - Bắc. Một cực của nam châm (còn gọi là từ cực ) luôn chỉ hướng Bắc (được gọi là cực Bắc), còn cực kia luôn chỉ hướng Nam (được gọi là cực Nam).
  II - tương tác giữa hai nam châm.
  1. Thí nghiệm:
  2. Kết luân:
  Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng hút nhau nếu các cực khác tên, đẩy nhau nếu các cực cùng tên.
  III - Vận dụng
  N
  S
  N
  S
  Một số nam châm vĩnh cửu trong phòng thí nghiệm và trong đời sống
  S
  N
  21:16:47  C5/ Theo em, có thể giải thích thế nào hiện tượng hình nhân đặt trên xe của Tổ Xung Chi luôn luôn chỉ hướng nam ???
  C5/
  có thể Tổ Xung Chi
  lắp đặt trên xe
  một kim nam châm
  21:16:47
  I- từ tính của nam châm
  1. Thí nghiệm:
  Bài 21 : Nam châm vĩnh cửu
  Chương ii : điện từ học
  2. Kết luận
  Bình thường, kim (hoặc thanh) nam châm để tự do, khi đã đứng cân bằng luôn chỉ hướng Nam - Bắc. Một cực của nam châm (còn gọi là từ cực ) luôn chỉ hướng Bắc (được gọi là cực Bắc), còn cực kia luôn chỉ hướng Nam (được gọi là cực Nam).
  II - tương tác giữa hai nam châm.
  1. Thí nghiệm:
  2. Kết luân:
  Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng hút nhau nếu các cực khác tên, đẩy nhau nếu các cực cùng tên.
  III - Vận dụng
  C6/ người ta dùng la bàn để xác định hướng bắc- nam.
  Tìm hiểu cấu tạo la bàn .
  Hãy cho biết bộ phận nào của la bàn có tác dụng chỉ hướng.
  Giải thích ?
  Biết rằng mặt số của la bàn có thể quay độc lËp với kim nam châm .
  21:16:47
  NAM CHÂM VĨNH CỬU
  H 21.4
  C6 /
  bộ phận chỉ
  hướng của la
  bàn là kim
  nam châm.
  Bởi vì tại mọi nơi
  trên trái đất
  (trừ hai địa cực)kim
  nam châm luôn chỉ
  hướng nam – bắc
  21:16:47
  C7 / hãy xác định tên từ cực của các nam châm thường dùng trong phòng thí nghiệm (nam châm thẳng ,nam châm chữ U,kim nam châm)
  NAM CHÂM VĨNH CỬU
  21:16:47
  Trả lời C7
  Đầu nào của kim nam châm có ghi chữ N là cực bắc
  Đầu nào có ghi chữ S là cực nam
  Đối với nam châm chỉ sơn màu không ghi chữ thì màu đỏ thì là cực bắc(N) đầu sơn màu xanh thì là cực nam(S)
  NAM CHÂM VĨNH CỬU
  21:16:47
  NAM CHÂM VĨNH CỬU
  C8 .Xác định tên các từ cực
  của thanh nam châm ở hình 21.5.
  21:16:47
  NAM CHÂM VĨNH CỬU

  21:16:47
  NAM CHÂM VĨNH CỬU

  21:16:47
  NAM CHÂM VĨNH CỬU

  21:16:47

  NAM CHÂM VĨNH CỬU
  Kết quả
  Xem lại

  21:16:47
  NAM CHÂM VĨNH CỬU
  21:16:47
  Có thể em chưa biết !
  Người đầu tiên đưa ra giả thiết
  trái đất là một nam châm khổng lồ

  Nhà Vật lí người Anh tên là Uy - li - am Ghin - be (1540 - 1603) là người đầu tiên đưa ra giả thiết Trái Đất là một nam châm khổng lồ.
  Để kiểm tra giả thiết của mình, ông đã làm một quả cầu lớn bằng sắt, sau đó cho chúng nhiễm từ và ông gọi nó là "Trái Đất tí hon" và đặt các từ cực của nó ở các địa cực. Đưa la bàn lại gần Trái Đất tí hon ông thấy : trừ ở hai địa cực, còn mọi điểm trên quả cầu, kim la bàn đều chỉ hướng Nam - Bắc.
  Hiện nay vẫn chưa có sự giải thích chi tiết nào thoả đáng về nguồn gốc từ tính của Trái Đất.


  21:16:47
  I- từ tính của nam châm
  1. Thí nghiệm:
  Bài 21 : Nam châm vĩnh cửu
  Chương ii : điện từ học
  2. Kết luận
  Bình thường, kim (hoặc thanh) nam châm để tự do, khi đã đứng cân bằng luôn chỉ hướng Nam - Bắc. Một cực của nam châm (còn gọi là từ cực ) luôn chỉ hướng Bắc (được gọi là cực Bắc), còn cực kia luôn chỉ hướng Nam (được gọi là cực Nam).
  II - tương tác giữa hai nam châm.
  1. Thí nghiệm:
  2. Kết luân:
  Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng hút nhau nếu các cực khác tên, đẩy nhau nếu các cực cùng tên.
  III - Vận dụng
  N
  S
  N
  S
  Một số nam châm vĩnh cửu trong phòng thí nghiệm và trong đời sống
  S
  N
  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nam châm?
  Nam châm nào cũng có hai cực : Cực dương và cực âm
  Nam châm là những vật có đặc tính hút sắt.
  Khi bẻ gẫy nam châm, ta có thể tách hai cực của nam châm ra khỏi nhau
  Các phát biểu A, B và C đều đúng.
  Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về tương tác giữa hai nam châm?
  Các cực cùng tên thì hút nhau, khác tên thì đẩy nhau.
  Các cực cùng tên thì hút nhau, khác tên thì đẩy nhau. Điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng ở rất gầnnhau.
  Các cực cùng tên thì đẩy nhau, khác tên thì hút nhau. Điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng ở rất gầnnhau.
  Các cực cùng tên thì đẩy nhau, khác tên thì hút nhau.
  Người ta dùng la bàn để xác định hướng bắc địa lí. Tìm hiểu cấu tạo của la bàn và cho biết bộ phân chính của la bàn là bộ phận nào sau đây?
  Một thanh nam châm thẳng.
  Một thanh kim loại.
  Một cuộn dây.
  Một kim nam châm.
  21:16:47
  Hướng dẫn học ở nhà

  Học thuộc bài .
  Làm các bài tập trong SBT
  Chuẩn bị bài 22.
  21:16:47
  bài học kết thúc!
  Mời các em đón học
  Tiếp bài 22:
  TÁC DỤNG TỪ
  CỦA DÒNG ĐiỆN
  - TỪ TRƯỜNG
  NAM CHÂM VĨNH CỬU
  cám ơn các thầy cô giáo và các em học sinh !
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓