Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Boi duong tieng anh 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Yến
  Ngày gửi: 22h:13' 22-09-2009
  Dung lượng: 507.0 KB
  Số lượt tải: 1301
  Số lượt thích: 0 người
  APPENDIX
  Unit 1 Page: 3
  Present simple to talk about general truths.
  Enough: (Not) adjective + enough + to-infinitive
  Unit 2 Page: 3
  Be going to
  Adverbs of place
  Unit3 Page: 4
  Reflexive pronouns
  Modals: must, have to, ought to, should, may, can, could
  Unit 4 Page: 6
  Past simple tense: used to
  Prepositions of time: in , on, at, after, before, between
  Unit 5 Page: 6
  Adverbs of manner
  Reported speech with “ commands, requests & advice”
  Unit 6 Page: 7
  Present simple with future meaning
  Gerunds
  Unit 7 Page: 8
  Present perfect with “ for & since”
  Comparison with
  “ like, (not) as ….as, (not) the same as, different from”
  Unit 8 Page: 8
  Present progressive
  Talk about future
  Complaint with “ always”
  Comparative and superlative
  Unit 9 Page: 10
  Purpose phrase: in order to, so as to, to
  Future simple
  Unit 10 Page: 11
  Passive form
  Adjective followed by - an infinitive
  - a noun clause
  Unit 11 Page: 13
  Past participles and present participles
  Requests:
  Would / Do you mind if …?
  Would / Do you mind + V-ing ?
  Unit 12 Page: 13
  Past progressive
  Past progressive with “When & While”
  Unit 13 Page: 14
  Compound words
  Reported speech

  Unit 14 Page: 15
  Reported speech : “ If & Whether ”
  Question words before to-infinitive
  Verbs + to-infinitive
  Unit15 Page: 16
  Present perfect: “ Yet & Already ”
  Comparison of present perfect and past simple
  Unit 16 Page: 16
  Sequence markers
  Week 1 Teaching date:
  Present simple and the structure with enough.
  I .Objectives:Ss use the present simple to express general truths and understand
  how to use the structure with enough.
  II.The content A. Theory
  T introduces the use of the present simple and give examples
  - the present simple to express general truths
  For example.
  The earth moves around the sun.
  The moon goes round the earth.
  The sun rises in the east and sets in the west.
  The bear sleeps during the winter.
  Today is Monday; tomorrow is Tuesday.
  Fish lives in the water.
  Water consists of main elements: Hydrogen and Oxygen
  Use of “enough”.
  Enough is put before noun and after adjective.
  For example
  She hasn’t enough money to buy a new house.
  There is not enough time to finish the test.
  There wasn’t enough room for us to sleep
  He has enough reasons to be angry.

  S + V + Enough + N + To-infinitive
  Enough + N + For + O + To-infinitive

  The rope is not long enough.
  She isn’t old enough to drive a car.
  It is not old enough for her to drive a car.
  I am fool enough to trust her.

  S + Be + ADJ + Enough + To-infinitive
  IT + Be + ADJ + Enough + For / Of + O + To-infinitive
  ---oOo---
  B. Practice
  I. Choose the best option:
  Where...................Nien ...................?
  a. do/live b. does/live c. do/ lives d. does/lives
  .........................does Hoa look like?
  a. what b. where c. which d. who
  My brother isn’t old enough...................to school alone.
  a. go b. goes c. to go d
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng