Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  CAO SU LOP 5 PPBTNB

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Tân
  Ngày gửi: 16h:39' 02-12-2013
  Dung lượng: 68.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  NS :3-12-2013 Tiết:29
  ND :4-12-2013 Tuần :15

  THUỶ TINH
  A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS bieát :
  - Nhận biết được moät soá tính chaát vaø coâng duïng cuûa thuyû tinh thoâng thöôøng ,thuyû tinh
  chaát löôïng cao
  - Neâu cách bảo quản các đồ dùng bằng thủy tinh .Có ý thức BVMT- TNTN
  B – Ñoà duøng daïy hoïc :
  - GV Hình vaø thoâng tin trang.60, 61 SGK .hoạt động nhóm , cá nhân , đồ dùng HT liên quan ( vật thật các loại đồ dùng bằng thủy tinh )
  - HS : Dụng cụ HT ( như GV )
  C– Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :

  Hoaït ñoäng giaùo vieân
  Hoaït ñoäng hoïc sinh
  
  I – OÅn ñònh lôùp :
  II – Kiểm tra bài cũ :
  + Xi măng được làm từ những vật liệu nào?
  + Nêu tính chất, công dụng của xi- măng?
  - Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm
  III– Baøi môùi :
  a – Giôùi thieäu baøi : GV neâu muïc tieâu baøi hoïc – Ghi ñeà leân baûng “ Thuyû tinh”
  b – Giaûng baøi :
  HÑ 1 : - Quan saùt vaø thaûo luaän .
  Muïc tieâu: HS biết được một số đồ dùng làm từ thủy tinh và moät soá tính chaát chaát của thủy tinh thông thường
  Caùch tieán haønh:
  1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
  + GV hỏi
  - Em hãy nêu một số đồ dùng trong gia đình em làm bằng thủy tinh ?
  - Công dụng của các đồ dùng đó ?
  - Qua tìm hiểu nghiên cứu ( vật thật , hình ảnh , sử dụng ...) . Em thấy thủy tinh có những tính chất gì ?
  2. Bộc lộ quan niệm ban đầu của HS
  +GV cho hs thảo luận theo 5 nhóm
  - Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình trang 60 SGK vaø döïa vaøo caâu hoûi GV nêu thaûo luaän , trình bày
  3.Đề xuất câu hỏi và thiết kế phương án thực nghiệm
  a.Đề xuất câu hỏi nghi vấn
  + GV cho HS nhận xét kết quả của các nhóm trình bày
  - Những điểm giống nhau ?
  - Những điểm khác nhau ?
  + GV gợi ý cho HS một số nghi vấn
  + GV ghi các nghi vấn của HS lên bảng

  b.Đề xuất phương án thực nghiệm
  +GV hỏi HS
  - Theo em ta làm thế nào để tìm ra cách trả lời các câu hỏi trên ?
  + GV lựa chọn phương án thích hợp cho HS tìm hiểu ( thí nghiệm )
  4. Tiến hành thực nghiệm , tìm tòi , nghiên cứu
  +GV cho HS làm thí nghiệm theo 5 nhóm
  + Thí nghiệm trên vật thật ( mắt nhìn , tay sờ ...)
  + Ghi kết quả thí nghiệm thực hành vào nháp (theo câu hỏi đã nghi vấn )
  5,Kết luận và hợp thức hóa kiến thức
  +GV cho HS trình bày kết quả thí nghiệm và trả lời các câu hỏi nghi vấn
  - Qua thí nghiệm , thực nghiệm các em đã tìm được thủy tinh có những tính chất gì ?
  + GV cho HS so sánh đối chiếu nội dung suy nghĩ ban đầu để khắc sâu thêm kiến thức cho HS
  + GV gọi 2 HS nêu lại một số tính chất của thủy tinh
  HÑ 2 :.Thöïc haønh xöû lí thoâng tin .
  Muïc tieâu: Giuùp HS :
  - Vật liệu sản xuất thủy tinh .Nêu được tính chất & công dụng của thuỷ tinh thông và thủy tinh chất lượng cao , bảo quản . thức BVMT
  Caùch tieán haønh:
  * Laøm vieäc theo nhoùm bàn
  -Cho caùc nhoùm thaûo luaän 2 caâu hoûi trang 61 SGK
  - Thủy tinh được làm bằng gì ?
  - Có mấy loại thủy tinh ?
  - Thủy tinh chất lượng cao dùng để làm gì ?
  - Cách bảo quản đồ dùng bằng thủy tinh ?
  + GV theo doõi giuùp ñôõ HS.
  + GV cho HS trình bày , cho HS nhận xét . GV nhận xét củng cố .
  Keát luaän: Ngoài thuyû tinh thông thường loaïi thuyû tinh chaát löôïng cao (raát trong; chòu ñöôïc noùng, laïnh; beàn ; khoù vôõ) ñöôïc duøng ñeå laøm caùc ñoà duøng & duïng cuï duøng trong y teá, phoøng thí nghieäm, duïng cuï quang hoïc chaát löôïng cao. ...
  + GV giáo dục hs ý thức BVMT khi sử dung các đồ dùng làm bằng thủy tinh
  IV– Cuûng coá :
  +Keå teân caùc vaät lieäu ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát ra thuyû tinh ?
  +Neâu tính chaát vaø coâng duïng cuûa thuyû tinh ù chaát löôïng cao ?
  V – Nhaän xeùt – daën doø :
  - Nhaän xeùt tieát hoïc .
  -Xem baøi cho tuaàn sau: “Cao su”

  - Lôùp haùt .
   
  Gửi ý kiến