Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  CAO SU LOP 5 PPBTNB

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Tân
  Ngày gửi: 16h:39' 02-12-2013
  Dung lượng: 68.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  NS :3-12-2013 Tiết:29
  ND :4-12-2013 Tuần :15

  THUỶ TINH
  A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS bieát :
  - Nhận biết được moät soá tính chaát vaø coâng duïng cuûa thuyû tinh thoâng thöôøng ,thuyû tinh
  chaát löôïng cao
  - Neâu cách bảo quản các đồ dùng bằng thủy tinh .Có ý thức BVMT- TNTN
  B – Ñoà duøng daïy hoïc :
  - GV Hình vaø thoâng tin trang.60, 61 SGK .hoạt động nhóm , cá nhân , đồ dùng HT liên quan ( vật thật các loại đồ dùng bằng thủy tinh )
  - HS : Dụng cụ HT ( như GV )
  C– Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :

  Hoaït ñoäng giaùo vieân
  Hoaït ñoäng hoïc sinh
  
  I – OÅn ñònh lôùp :
  II – Kiểm tra bài cũ :
  + Xi măng được làm từ những vật liệu nào?
  + Nêu tính chất, công dụng của xi- măng?
  - Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm
  III– Baøi môùi :
  a – Giôùi thieäu baøi : GV neâu muïc tieâu baøi hoïc – Ghi ñeà leân baûng “ Thuyû tinh”
  b – Giaûng baøi :
  HÑ 1 : - Quan saùt vaø thaûo luaän .
  Muïc tieâu: HS biết được một số đồ dùng làm từ thủy tinh và moät soá tính chaát chaát của thủy tinh thông thường
  Caùch tieán haønh:
  1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
  + GV hỏi
  - Em hãy nêu một số đồ dùng trong gia đình em làm bằng thủy tinh ?
  - Công dụng của các đồ dùng đó ?
  - Qua tìm hiểu nghiên cứu ( vật thật , hình ảnh , sử dụng ...) . Em thấy thủy tinh có những tính chất gì ?
  2. Bộc lộ quan niệm ban đầu của HS
  +GV cho hs thảo luận theo 5 nhóm
  - Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình trang 60 SGK vaø döïa vaøo caâu hoûi GV nêu thaûo luaän , trình bày
  3.Đề xuất câu hỏi và thiết kế phương án thực nghiệm
  a.Đề xuất câu hỏi nghi vấn
  + GV cho HS nhận xét kết quả của các nhóm trình bày
  - Những điểm giống nhau ?
  - Những điểm khác nhau ?
  + GV gợi ý cho HS một số nghi vấn
  + GV ghi các nghi vấn của HS lên bảng

  b.Đề xuất phương án thực nghiệm
  +GV hỏi HS
  - Theo em ta làm thế nào để tìm ra cách trả lời các câu hỏi trên ?
  + GV lựa chọn phương án thích hợp cho HS tìm hiểu ( thí nghiệm )
  4. Tiến hành thực nghiệm , tìm tòi , nghiên cứu
  +GV cho HS làm thí nghiệm theo 5 nhóm
  + Thí nghiệm trên vật thật ( mắt nhìn , tay sờ ...)
  + Ghi kết quả thí nghiệm thực hành vào nháp (theo câu hỏi đã nghi vấn )
  5,Kết luận và hợp thức hóa kiến thức
  +GV cho HS trình bày kết quả thí nghiệm và trả lời các câu hỏi nghi vấn
  - Qua thí nghiệm , thực nghiệm các em đã tìm được thủy tinh có những tính chất gì ?
  + GV cho HS so sánh đối chiếu nội dung suy nghĩ ban đầu để khắc sâu thêm kiến thức cho HS
  + GV gọi 2 HS nêu lại một số tính chất của thủy tinh
  HÑ 2 :.Thöïc haønh xöû lí thoâng tin .
  Muïc tieâu: Giuùp HS :
  - Vật liệu sản xuất thủy tinh .Nêu được tính chất & công dụng của thuỷ tinh thông và thủy tinh chất lượng cao , bảo quản . thức BVMT
  Caùch tieán haønh:
  * Laøm vieäc theo nhoùm bàn
  -Cho caùc nhoùm thaûo luaän 2 caâu hoûi trang 61 SGK
  - Thủy tinh được làm bằng gì ?
  - Có mấy loại thủy tinh ?
  - Thủy tinh chất lượng cao dùng để làm gì ?
  - Cách bảo quản đồ dùng bằng thủy tinh ?
  + GV theo doõi giuùp ñôõ HS.
  + GV cho HS trình bày , cho HS nhận xét . GV nhận xét củng cố .
  Keát luaän: Ngoài thuyû tinh thông thường loaïi thuyû tinh chaát löôïng cao (raát trong; chòu ñöôïc noùng, laïnh; beàn ; khoù vôõ) ñöôïc duøng ñeå laøm caùc ñoà duøng & duïng cuï duøng trong y teá, phoøng thí nghieäm, duïng cuï quang hoïc chaát löôïng cao. ...
  + GV giáo dục hs ý thức BVMT khi sử dung các đồ dùng làm bằng thủy tinh
  IV– Cuûng coá :
  +Keå teân caùc vaät lieäu ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát ra thuyû tinh ?
  +Neâu tính chaát vaø coâng duïng cuûa thuyû tinh ù chaát löôïng cao ?
  V – Nhaän xeùt – daën doø :
  - Nhaän xeùt tieát hoïc .
  -Xem baøi cho tuaàn sau: “Cao su”

  - Lôùp haùt .
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng