Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Giáo án trọn bộ lớp 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Văn Gạch
  Ngày gửi: 23h:50' 17-05-2012
  Dung lượng: 653.7 KB
  Số lượt tải: 180
  Số lượt thích: 0 người
  TuÇn 1 + 2
  Bµi 1: KÝnh yªu B¸c Hå
  I. Mơc tiªu:
  HS biÕt:
  - B¸c Hå lµ vÞ l·nh tơ vÜ ®¹i, cã c«ng lao to lín ®èi víi ®Êt n­íc, víi d©n téc.
  - T×nh c¶m của Bác Hồ đối với thiÕu nhi và ngược lại.
  - ThiÕu nhi cÇn lµm g× ®Ĩ tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå.
  - Thực hiện N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
  - HS khá biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy.
  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
  Vë bµi tËp §¹o ®øc.
  C¸c bµi th¬, bµi h¸t, truyƯn, tranh ¶nh, b¨ng h×nh vỊ B¸c Hå, vỊ t×nh c¶m gi÷a B¸c Hå víi thiÕu nhi.
  Ph« t« c¸c bøc ¶nh dïng cho ho¹t ®éng 1, tiÕt 1.
  III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu.
  TiÕt 1
  Néi dung d¹y häc
  
  Ho¹t ®éng cđa GV
  Ho¹t ®éng cđa HS
  
  * Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm
  - GV chia HS thµnh c¸c nhãm, mỗi nhóm quan sát một bức tranh và đặt tên cho từng ảnh.
  - Làm việc cả líp:
  + Em cßn biÕt g× thªm vỊ B¸c Hå? Bác hồ sinh ngày tháng năm nào? Quê bác ở đâu?
  + B¸c Hå cßn cã nh÷ng tªn gäi nµo kh¸c?
  + T×nh c¶m gi÷a thiÕu nhi víi B¸c Hå như thế nào?
  + Bác có công lao to lớn như thế nào đối với đất nước?
  - B¸c Hå lµ vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đối với đất nước.
  * Ho¹t ®éng 2: KĨ chuyƯn C¸c ch¸u vµo ®©y víi B¸c.
  - GV kĨ chuyƯn: C¸c ch¸u vµo ®©y víi B¸c.

  + Qua câu chuyện, em thấy tình cảm giữa bác hồ và các cháu thiếu nhi như thế nào?

  + Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ?
  - C¸c ch¸u thiÕu nhi rÊt yªu quý B¸c Hå vµ B¸c Hå cịng rÊt yªu quý, quan t©m ®Õn c¸c ch¸u thiÕu nhi
  *Ho¹t ®éng 3: T×m hiĨu vỊ N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
  - Cho hs đọc Năm điều Bác Hồ dạy.
  - Cho hs làm việc theo nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một số biểu hiện cụ thể của một trong Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
  - GV cđng cè l¹i néi dung N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
  - DỈn dß: ghi nhí vµ thùc hiƯn tèt N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång. Sưu tầm một số bài thơ tranh ảnh về Bác Ho.à
  
  - C¸c nhãm th¶o luËn.
  - §¹i diƯn mçi nhãm lªn giíi thiƯu vỊ mét ¶nh.

  + HS nêu.  - HS kể chuyện.
  + Bác rất yêu quý và quan tâm đến các cháu thiếu nhi và các cháu thiếu nhi cũng rất yêu quý Bác.
  + Thiếu nhi cần ghi nhớ Năm điều Bác Hồ dạy.
  - HS đọc.
  - C¸c nhãm th¶o luËn.
  - Đại diện nhóm trình bày.

  - HS ghi nhớ Năm điều Bác Hồ dạy.
  
  

  TiÕt 2
  Néi dung d¹y häc
  
  Ho¹t ®éng cđa GV
  Ho¹t ®éng cđa HS
  
  * Ho¹t ®éng 1:
  - GV giĩp HS tù ®¸nh gi¸ viƯc thùc hiƯn N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
  - GV yªu cÇu HS suy nghÜ vµ trao ®ỉi víi b¹n ngåi bªn c¹nh. Một bạn hỏi một bạn trả lời.
  - GV khen nh÷ng HS ®· thùc hiƯn tèt N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång vµ nh¾c nhë c¶ líp häc tËp c¸c b¹n.
  * Ho¹t ®éng 2:
  - GV khen nh÷ng
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓