Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giáo án trọn bộ lớp 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Văn Gạch
  Ngày gửi: 23h:50' 17-05-2012
  Dung lượng: 653.7 KB
  Số lượt tải: 180
  Số lượt thích: 0 người
  TuÇn 1 + 2
  Bµi 1: KÝnh yªu B¸c Hå
  I. Mơc tiªu:
  HS biÕt:
  - B¸c Hå lµ vÞ l·nh tơ vÜ ®¹i, cã c«ng lao to lín ®èi víi ®Êt n­íc, víi d©n téc.
  - T×nh c¶m của Bác Hồ đối với thiÕu nhi và ngược lại.
  - ThiÕu nhi cÇn lµm g× ®Ĩ tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå.
  - Thực hiện N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
  - HS khá biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy.
  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
  Vë bµi tËp §¹o ®øc.
  C¸c bµi th¬, bµi h¸t, truyƯn, tranh ¶nh, b¨ng h×nh vỊ B¸c Hå, vỊ t×nh c¶m gi÷a B¸c Hå víi thiÕu nhi.
  Ph« t« c¸c bøc ¶nh dïng cho ho¹t ®éng 1, tiÕt 1.
  III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu.
  TiÕt 1
  Néi dung d¹y häc
  
  Ho¹t ®éng cđa GV
  Ho¹t ®éng cđa HS
  
  * Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm
  - GV chia HS thµnh c¸c nhãm, mỗi nhóm quan sát một bức tranh và đặt tên cho từng ảnh.
  - Làm việc cả líp:
  + Em cßn biÕt g× thªm vỊ B¸c Hå? Bác hồ sinh ngày tháng năm nào? Quê bác ở đâu?
  + B¸c Hå cßn cã nh÷ng tªn gäi nµo kh¸c?
  + T×nh c¶m gi÷a thiÕu nhi víi B¸c Hå như thế nào?
  + Bác có công lao to lớn như thế nào đối với đất nước?
  - B¸c Hå lµ vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đối với đất nước.
  * Ho¹t ®éng 2: KĨ chuyƯn C¸c ch¸u vµo ®©y víi B¸c.
  - GV kĨ chuyƯn: C¸c ch¸u vµo ®©y víi B¸c.

  + Qua câu chuyện, em thấy tình cảm giữa bác hồ và các cháu thiếu nhi như thế nào?

  + Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ?
  - C¸c ch¸u thiÕu nhi rÊt yªu quý B¸c Hå vµ B¸c Hå cịng rÊt yªu quý, quan t©m ®Õn c¸c ch¸u thiÕu nhi
  *Ho¹t ®éng 3: T×m hiĨu vỊ N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
  - Cho hs đọc Năm điều Bác Hồ dạy.
  - Cho hs làm việc theo nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một số biểu hiện cụ thể của một trong Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
  - GV cđng cè l¹i néi dung N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
  - DỈn dß: ghi nhí vµ thùc hiƯn tèt N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång. Sưu tầm một số bài thơ tranh ảnh về Bác Ho.à
  
  - C¸c nhãm th¶o luËn.
  - §¹i diƯn mçi nhãm lªn giíi thiƯu vỊ mét ¶nh.

  + HS nêu.  - HS kể chuyện.
  + Bác rất yêu quý và quan tâm đến các cháu thiếu nhi và các cháu thiếu nhi cũng rất yêu quý Bác.
  + Thiếu nhi cần ghi nhớ Năm điều Bác Hồ dạy.
  - HS đọc.
  - C¸c nhãm th¶o luËn.
  - Đại diện nhóm trình bày.

  - HS ghi nhớ Năm điều Bác Hồ dạy.
  
  

  TiÕt 2
  Néi dung d¹y häc
  
  Ho¹t ®éng cđa GV
  Ho¹t ®éng cđa HS
  
  * Ho¹t ®éng 1:
  - GV giĩp HS tù ®¸nh gi¸ viƯc thùc hiƯn N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
  - GV yªu cÇu HS suy nghÜ vµ trao ®ỉi víi b¹n ngåi bªn c¹nh. Một bạn hỏi một bạn trả lời.
  - GV khen nh÷ng HS ®· thùc hiƯn tèt N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång vµ nh¾c nhë c¶ líp häc tËp c¸c b¹n.
  * Ho¹t ®éng 2:
  - GV khen nh÷ng
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓