Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

giao an tieng anh lop 4 tron bo

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Quyên
Ngày gửi: 21h:58' 28-03-2012
Dung lượng: 811.5 KB
Số lượt tải: 3061
Số lượt thích: 0 người
`Date of teaching: 5/9/2011 Week 3


Unit 1: My Homeland
Section A(1,2,3)


I. Objective.
By the end of the lesson students will be able to ask and answer "where are you from?".
II. Language focus.
1. Vocabulary: Where
America, Vietnam, England, Singapore
From
2. Grammar:
I am
He is + from Vietnam.
She is
Where are you from? I`m from Vietnam.
Where`s she/he from? She`s/He`s from England.
3. Pronunciation:
Where from England
Who friend America
III. Teaching aids.
CD, record, pictures, maps and flags, book
IV. Procedures.

Teacher`s activities
Students` activities

 1. Activity 1:
Warm-up: Networks:
- "Tell some countries that you know in the world?"


England


Vietnam


2. Activity 2:
Look, listen and repeat:
Ask students describle the picture in English or Vietnamese.
+ Who are they?
+ Where are they?
+ What are they talking about?
Ask students look at the picture and listen to the dialogue for once time.

Ask students work in pairs read again the dialogue.

Call some pairs of students stand up and read the dialogue.
3. Activity 3:
Look and say:
Ask students look at the pictures and the names of the countries after the teacher.
Ask students read model sentences after teacher:
“ Where are you from?
I’m from…..”
Ask students work in pairs base on the pictures.

Call some pairs to practice.
4. Other activity:
Let’s talk:
Ask students look at the picture and teacher gives model:
T: Where are you from?
S: I’m from….
Students work in pairs to ask and answer base on the names of some countries in the book.
Call some pairs stand up to practice.- Students answer.Students answer.
+ They are Peter and Alan.
+ They are in the park.
+ They are talking about their countries.
Students look at the picture, listen to the dialogue and repeat for twice times.
Students work in pairs.


Whole class listen to their friends read and give comment.Students read after teacher.

Students work in pairs:
A: Where are you from?
B: I’m from America.
Students practice.


Students look at the picture.Students work in pairs.


Students stand up to practice.Date of teaching: 9/ 9 / 2011 Week 3


Unit 1: My Homeland
Section A (4,5,6)

I. Objective.
By the end of the lesson students will be able to listen the sittuation "where are you from?``
II. Language focus.
1. Vocabulary:
2. Grammar:
3. Pronunciation: where from England
who friend America
III. Teaching aids.
CD, cattset, maps or flags.
IV. Procedures.

Teacher`s activities
Students` activities

 1. Activity 1.
Warm-up and review:
- "Where are you from?"
- Call some students to answer.
2. Activity 2.
Listen and check.
+ Pre-listening
- Ask students say about content of the pictures.
- The similaries and differences between two pictures.
+ Who is speaking?
+ Where are they from?
- Ask students look at the pictures, say duty of the lesson and listen to the picture which is mention.
+ While-listening
- Ask students look at the pictures listen to for two times and tick (ð) the picture which is mention.
- Call some students stand up and read their answer.
+ Post-listening
- Teacher and students listen to for once time to check.
1: Hello. I am Mai. I`m from Vietnam.
2: A: Where are you from, Linda?
B: I`m from England.
3. Activity 3:
Say it right.
- Ask students look at the words in the book: where from England
who friend America
- Ask students listen to the words for two times.
 
Gửi ý kiến
print