Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề Trắc Nghiệm chương Halogen ( LT+BT)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Xí Quách
Ngày gửi: 22h:53' 09-02-2012
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 1935
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương Oanh)
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG HALOGEN

Câu 1 : Kim loại nào dưới đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Clo cho cùng loại muối Clorua kim loại? A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag
Câu 2 : Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen ( F, Cl, Br, I) ?
A. Nguyên tử chỉ có khả năng thu thêm 1 electron B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hoá trị có cực với hiđro
C. Có số ôxi hoá – 1 trong mọi hợp chất D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.
Câu 3 : Trong phòng thí nghiệm khí Clo thường được điều chế bằng cách ôxi hoá hợp chất nào sau đây ?
A. NaCl B. HCl C. KClO3 D. KMnO4
Câu 4 : Trong các dãy chất sau đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?
A. Fe2O3, KMnO4 , Cu B. Fe, CuO, Ba(OH)2 C. CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2 D. AgNO3(dd), MgCO3, BaSO4
Câu 5 : Dãy axit nào sau đây được sắp xếp theo đúng thứ tự tính axit giảm dần ?
A. HCl, HBr, HI, HF B. HBr, HI, HF, HCl C. HI, HBr, HCl, HF D. HF, HCl, HBr, HI
Câu 6 : Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có kết tủa ?
A. NaF B. NaCl C. NaBr D. NaI
Câu 7 : Trong phản ứng hoá học sau, Brom đóng vai trò gì ?SO2 + Br2 + 2 H2O → H2SO4 + 2 HBr
A. Chất khử B. Chất ôxi hoá
C. Vừa là chất ôxi hoá, vừa là chất khử D. Không là chất ôxi hoá, không là chất khử
Câu 8 : Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom, iot
A. Flo có tính ôxi hoá rất mạnh, ôxi hoá mãnh liệt nước
B. Clo có tính ôxi hoá mạnh, ôxi hoá được nước
C. Brom có tính ôxi hoá mạnh, tuy yếu hơn clo, flo nhưng nó cũng ôxi hoá được nước
D. Iot có tính ôxi hoá yếu hơn flo, clo, brom nhưng nó cũng ôxi hoá được nước .
Câu 9 : Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa trong bình thuỷ tinh ?
A. HCl B. H2SO4 C. HF D. HNO3
Câu 10 : Chất NaBrO có tên là gì ?
A. Natri bromit B. Natri bromua C. Natri bromat D. Natri hipobromit
Câu 11 : Có thể dùng phản ứng nào để điều chế Brom ?
A. HBr + MnO2 → B. Cl2 + KBr → C. KBrO3 + HBr → D. KMnO4 + HBr → E. Tất cả đều đúng
Câu 12 : Dùng muối iot hàng ngày để phòng bệnh bướu cổ. Muối iot ở đây là :
A. NaCl và I2 B. I2 C. NaI D. NaCl và NaI
Câu 13 : Brôm và Clo khác ở chỗ :
A. Số ôxi hoá B. Tính ôxi hoá C. Tính khử D. Tính khử và tính oxi hoá
Câu 14 : Khi cho axit sunfuric đặc và NaCl (rắn), khí sinh ra là gì ?
A. H2S B. Cl2 C. SO2 D. HCl
Câu 15 : Khi cho khí clo vào dung dịch KI, KBr và KF sản phẩm thu được có :
A. F2 B. Br2 C. Br2 và F2 D. Br2 và I2
Câu 16 : Khi cho khí clo vào dung dịch KOH đặc có dư và đun nóng thì dung dịch thu được chứa :
A. KCl, KOH dư B. KCl, KClO3, KOH dư C. KCl, KclO, KOH dư D. Tất cả đều sai
Câu 17 : Trạng thái ôxi hoá tối đa của clo có trong hợp chất nào sau đây :
A. Cl2O5 B. NaClO C. Cl2O D. KClO4
Câu 18 : Axit nào sau đây là axit mạnh nhất ?
A. HClO3 B. HIO3 C. HBrO3 D. Có mức độ như nhau
Câu 19 : Chiều giảm tính ôxi hoá của các halogen lần lượt là :
A. F – Cl – I – Br B. Cl – F – Br – I C. I – Br – Cl – F D. F – Cl – Br – I
Câu 20 : Bán kính nguyên tử và độ âm điện ác halogen biến đổi như thế nào từ flo đến iot :
A. Bán kính tăng, độ âm điện tăng C.
No_avatar

Khóc so không có đáp án zậy tham khảo mà không có đáp án sao thm khảo

 
Gửi ý kiến