Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề Trắc Nghiệm chương Halogen ( LT+BT)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Xí Quách
  Ngày gửi: 22h:53' 09-02-2012
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 1922
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương Oanh)
  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG HALOGEN

  Câu 1 : Kim loại nào dưới đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Clo cho cùng loại muối Clorua kim loại? A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag
  Câu 2 : Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen ( F, Cl, Br, I) ?
  A. Nguyên tử chỉ có khả năng thu thêm 1 electron B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hoá trị có cực với hiđro
  C. Có số ôxi hoá – 1 trong mọi hợp chất D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.
  Câu 3 : Trong phòng thí nghiệm khí Clo thường được điều chế bằng cách ôxi hoá hợp chất nào sau đây ?
  A. NaCl B. HCl C. KClO3 D. KMnO4
  Câu 4 : Trong các dãy chất sau đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?
  A. Fe2O3, KMnO4 , Cu B. Fe, CuO, Ba(OH)2 C. CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2 D. AgNO3(dd), MgCO3, BaSO4
  Câu 5 : Dãy axit nào sau đây được sắp xếp theo đúng thứ tự tính axit giảm dần ?
  A. HCl, HBr, HI, HF B. HBr, HI, HF, HCl C. HI, HBr, HCl, HF D. HF, HCl, HBr, HI
  Câu 6 : Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có kết tủa ?
  A. NaF B. NaCl C. NaBr D. NaI
  Câu 7 : Trong phản ứng hoá học sau, Brom đóng vai trò gì ?SO2 + Br2 + 2 H2O → H2SO4 + 2 HBr
  A. Chất khử B. Chất ôxi hoá
  C. Vừa là chất ôxi hoá, vừa là chất khử D. Không là chất ôxi hoá, không là chất khử
  Câu 8 : Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom, iot
  A. Flo có tính ôxi hoá rất mạnh, ôxi hoá mãnh liệt nước
  B. Clo có tính ôxi hoá mạnh, ôxi hoá được nước
  C. Brom có tính ôxi hoá mạnh, tuy yếu hơn clo, flo nhưng nó cũng ôxi hoá được nước
  D. Iot có tính ôxi hoá yếu hơn flo, clo, brom nhưng nó cũng ôxi hoá được nước .
  Câu 9 : Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa trong bình thuỷ tinh ?
  A. HCl B. H2SO4 C. HF D. HNO3
  Câu 10 : Chất NaBrO có tên là gì ?
  A. Natri bromit B. Natri bromua C. Natri bromat D. Natri hipobromit
  Câu 11 : Có thể dùng phản ứng nào để điều chế Brom ?
  A. HBr + MnO2 → B. Cl2 + KBr → C. KBrO3 + HBr → D. KMnO4 + HBr → E. Tất cả đều đúng
  Câu 12 : Dùng muối iot hàng ngày để phòng bệnh bướu cổ. Muối iot ở đây là :
  A. NaCl và I2 B. I2 C. NaI D. NaCl và NaI
  Câu 13 : Brôm và Clo khác ở chỗ :
  A. Số ôxi hoá B. Tính ôxi hoá C. Tính khử D. Tính khử và tính oxi hoá
  Câu 14 : Khi cho axit sunfuric đặc và NaCl (rắn), khí sinh ra là gì ?
  A. H2S B. Cl2 C. SO2 D. HCl
  Câu 15 : Khi cho khí clo vào dung dịch KI, KBr và KF sản phẩm thu được có :
  A. F2 B. Br2 C. Br2 và F2 D. Br2 và I2
  Câu 16 : Khi cho khí clo vào dung dịch KOH đặc có dư và đun nóng thì dung dịch thu được chứa :
  A. KCl, KOH dư B. KCl, KClO3, KOH dư C. KCl, KclO, KOH dư D. Tất cả đều sai
  Câu 17 : Trạng thái ôxi hoá tối đa của clo có trong hợp chất nào sau đây :
  A. Cl2O5 B. NaClO C. Cl2O D. KClO4
  Câu 18 : Axit nào sau đây là axit mạnh nhất ?
  A. HClO3 B. HIO3 C. HBrO3 D. Có mức độ như nhau
  Câu 19 : Chiều giảm tính ôxi hoá của các halogen lần lượt là :
  A. F – Cl – I – Br B. Cl – F – Br – I C. I – Br – Cl – F D. F – Cl – Br – I
  Câu 20 : Bán kính nguyên tử và độ âm điện ác halogen biến đổi như thế nào từ flo đến iot :
  A. Bán kính tăng, độ âm điện tăng C.
  No_avatar

  Khóc so không có đáp án zậy tham khảo mà không có đáp án sao thm khảo

   
  Gửi ý kiến