Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Family and Friends grade 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trang
Ngày gửi: 23h:39' 09-11-2011
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 1040
Số lượt thích: 0 người
Preparing date:_________________
Teaching date:_________________
Week 1
STARTER: HELLO
Period 1: Lesson 1(1,2)

I.Objectives :
By the end of this lesson ,students will be able to know how to introduce themselves
II. Language contents:
1.Vocabulary :
Hello Everyone
2.Structures:
Come and have some fun
III. Methods and teaching aids:
1.Methods:
The audio lingual method
2.Teaching aids:
Computer and CD
IV.Procedures:

Teacher and students’activities

Contents

1.Warm up:
Introduce 4 people in the lesson
2.Presentation :
*Action 1:Introduce the new persons and structures .
-First, teacher asks students to find out where the words are.
-Teacher writes the new words on the board and say how to use them in the sentences & their meaning .
-Choral repetition (word by word)
-Individual repetition
-Teacher asks sts to do and sts do as her.
*Action 2: Practice
-Students practice in groups
- Students practice in pairs: A student stands up and says : “Hello , Come and have some fun).And the other also says : “Hi , Come and have some fun)
-Teacher asks some pairs to practice in front of class.
*Action 3: Listen and read
-Teacher asks sts to listen the convesation and repeat after her
-Give the new words and some new structure
-Play roles
3.Consolidation:
Check sts on the small boards with two ways introducing themselves.
4.Homework:
Teacher asks sts to write 2 sentences in order to introduce themselves in the notebooks.
Hello
Hi
Come and have some fun

Result of teaching
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Preparing date:_________________
Teaching date:_________________

STARTER: HELLO
Period 2: Lesson 1(3)

I.Objectives :
By the end of this lesson ,students will be able to know how to introduce themselves
II. Language contents:
1.Vocabulary :
Cousin come on

2.Structures:
What’s your name?
My name’s Billy
III. Methods and teaching aids:
1.Methods:
The audio lingual method
2.Teaching aids:
Computer and CD
IV.Procedures:

Teacher and students’activities

Contents

1. Warm up:
-Play games: Match the words with some real things (school things)
2. Presentation:
-Introduce the first picture with the contents in the conversation.
- Students listen to the cds
-Listen to the cds onemore and repeat after it carefully
-T teaches new words
-Practice these sentences in pairs
- Continue to the second picture, third pic and the last picture.
3.Consolidation:
- T asks students to play role in front of class
4. Homeworks:
- Do exercises in their notebooks


New words:
cousin: anh em họ
come on: đi nào
What’s your name?
My name’s Billy


 Result of teaching
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Preparing date:_________________
Teaching date:_________________

STARTER: HELLO
Period 3: Lesson 2(1,2)
I.Objectives :
By the end of this lesson ,students will be able to know how to ask and answer the questions “ What’s your name?”. Then students can read the conversation in lesson 1 fluently.
II. Language contents:
1.Vocabulary :
Pete Jon

2.Structures:
What’s your name?
My name’s Billy
III. Methods and teaching aids:
1.Methods:
The audio lingual method
2.Teaching aids:
Computer and CD
IV.Procedures:

Teacher and students’activities

Contents

1. Warm up:
-Play games: Who is this?
T giudes sts to play: T gives them one piece of paper with the name of one person in class. Sts have say : “ my name’s …..
2. Practice:
Active 1: Fill in the blanks
-T guides sts to do this exercise
-Sts read the text again
- T asks sts to fill the missing words into the conversation
- Give feedback

- Continue to the second picture, third pic and the last picture.
Active 2:Practice the structure “What’s your name?”
- T asks sts to say with each other in class
- Some pairs practice in front of class
3.Consolidation:
- T asks students to play role in front of class
4. Homeworks:
- Do exercises in their notebooks


1.Hello. What’s your ……? My name’s Rosy. And my name’s Tim
2.……, class. My name’s Miss
No_avatarf

giao an hay qua ak... cho xin giao an tron bo dc ko ak?

No_avatarf

giao an Family and friend grade 3 ak

 

 
Gửi ý kiến