Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Anh 8. Unit 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Tuyến
Ngày gửi: 21h:25' 01-01-2011
Dung lượng: 114.5 KB
Số lượt tải: 134
Số lượt thích: 0 người
Date of planning: 1/1/2011
Date of teaching: 4/1/2011
Unit 9 : a first - aid course
Period 55: Lesson 1 : Getting started + Listen and read
+ Language focus 2

A. The aims and objectives :
1. The aims: Practice listening and speaking skill,reporting an accident.
2. The objectices: By the end of the lesson , Ss will be able to know what they would do in
the situations which require first - aid.
3. Teaching point: -T helps sts to know how to report accident and call for an ambulance B.Preparation
-Teacher prepares lesson plan,cassetle,CD,poster
-Sts prepare textbook,notebook.
C. Procedures
1.Organization (1`): -Goodmorning! How are you?
-Who is absent today?
2.Checking-up (No) :
3.New lesson:
T’s activities
T
SS’ activities

I- Pre -teach vocab
-emergency :/:/: xe cấp cứu
-conscious(adj): tỉnh táo
-(to) bleed/bli:d/ chảy máu
-wound(n )/wu:nd/: vết thương
-pressure(n): ép, cột chặt
-ambulance(n)//:xe cứu thương
-burn (n): vết bỏng
*Check vocabs: Bingo
II. Getting started
1. Give ss some situations and the first- aid sentences on poster and ask ss to match.
1.have a burn a. ice / cold water
2.have a nose bleed b. alcohol
3. have a bad cut c. bandage
4. have a bee sting d. medica oil
III. Listen and Read.
- You’re going to read a D about an accident. Ask ss some questions:
+ Have you ever seen accident ?
+ When / where did you see it ?
What did you do?
- Ask ss to listen and read the D between Nurse and Lan.
2. Do ex 2: Select the topics covered in the D.
Key: a,b,c,e,f
3. Revision : The future simple tense
Eg: The ambulance will be there in ten minutes.
I’ll keep her awake
Form : S + will/shall + V(BI) + O
*Shall: thường dùng cho ngôi thứ nhất: I,We
Will : dùng cho các ngôi còn lại
-> Tuy nhiên ngày nay Will dùng cho tất cả các ngôi.
Use: Thì TLĐ dùng để diễn tả sự tiên đoán, hay sự kiện có thể sảy ra trong tương lai ( không chắc chắn).
Eg: He will come and stey with us next month.
IV. language focus 2.
Complete the D between Ba and Mrs Nga. Use the correct form or word.
Key: 1.’ll 2. will 3. won’t
4. Shall 5.’ll 6.’ll- T elicits and models vocabs
- Sts listen and repeat chorally and individually
- T writes records and checks sts`understanding
-Sts copy vocabs- Read the situation and match with the things.-T sets the sence and asks sts think of the answer of the question

-T asks sts to read the dialogue and choose topics related the dialogue

- Read the example

- Give the form

- Copy down-Ask sts to do Ex 2(P.86)

 4. Consolidation (2’):
- Retell the main point of the lesson
5. Homework (2’):
- Do ex 7 (P58)
- Learn by heart the new words.
…………………………………………………………………………..


Date of planning: 1/ 1/2011
Date of teaching: 5/ 1/2011
Unit 9 : a first - aid course
Period 56: Lesson 2 : Speak + Language focus 3,4

A. The aims and objectives :
1. The aims: -To develop sts speaking and writing skills
2. The objectives: By the end of the lesson , Ss will be able to make and respond to
requests , offers , and promises .
3. Teaching point: - help ss to know how to make requests,offers,promises & response
B. Preparation
-Teacher: prepares lesson plan,poster
-Sts: prepare textbook,notebook.
C.Procedures
1.Organization (1`):
-Good morning! How are you?
 
Gửi ý kiến