Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài giảng môn Chính trị

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngọc Lan
  Ngày gửi: 16h:13' 09-11-2010
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 482
  Số lượt thích: 0 người
  Chủ nghĩa tư bản
  Thời gian: 4 tiết
  Gi?ng viên: Nguyễn Thị Hoa Nhài
  nội dung

  I. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh
  II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
  III. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản
  FORD company
  I. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh

  1. Sản xuất hàng hóa và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản
  2. Bản chất của chủ nghĩa tư bản
  3. Quá trình lưu thông tư bản, sự phân chia giá trị thặng dư trong xã hội tư bản và các đặc điểm của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh
  a. Sản xuất hàng hóa và sự ra đời của nó
  b. Hàng hóa và các thuộc tính của nó
  c. Tiền tệ
  d. Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa - quy luật giá trị
  1. Sản xuất hàng hóa và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản
  a. Sản xuất hàng hóa và sự ra đời của nó

  - Khái niệm: S?n xu?t hng hóa l ki?u t? ch?c s?n xu?t, trong dó s?n ph?m lm ra không ph?i l d? đáp ?ng nhu c?u tiêu dùng c?a chính ngu?i tr?c ti?p s?n xu?t ra nó m d? dáp ?ng nhu c?u tiêu dùng c?a ngu?i khác, thông qua trao d?i, mua bán.
  - Di?u ki?n ra d?i, t?n t?i c?a s?n xu?t hng hoá
  HAI ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI
  VÀ TỒN TẠI CỦA
  SẢN XUẤT HÀNG HOÁ
  Có s? phân công
  lao d?ng xã h?i
  Có s? tách bi?t tuong
  d?i v? KT gi?a nh?ng
  ngu?i s?n xu?t HH
  T?i sao phân công LDXH và s? tách bi?t
  tuong d?i v? KT gi?a nh?ng ngu?i SXHH là
  di?u ki?n c?n và d? d? cho n?n SXHH phát tri?n?
  Phân công
  lao d?ng xã h?i
  Sự chuyên môn hoá
  SX, phân chia LĐXH vào
  các ngành, các lĩnh
  vực SX khác nhau
  Có sự tách biệt tương
  đối về KT giữa những
  người sản xuất HH
  Là những người sản xuất
  có tư cách pháp nhân
  để quyết định SX cái gi`?
  SX như thế nào? SX cho ai?
  Sản xuất gốm xây dựng tại VIGLACERA
  Quá trình dệt vải
  Tóm lại:
  Phân công lao động xã hội làm cho những người sản xuất phụ thuộc vào nhau, còn sự tách biệt tương đối về kinh tế lại chia rẽ họ, làm cho họ độc lập với nhau. Đây là một mâu thuẫn và nó chỉ được giải quyết khi có sự ra đời của sản xuất hàng hoá.

  Quy mô SX mở
  rộng dựa trên
  nhu cầu,
  nguồn
  lực XH,
  thúc đẩy
  SX phát triển.
  Môi trường
  cạnh tranh, các
  quy luật KT tác
  động là động
  lực cải tiến
  kỹ thuât
  Giao lưu
  kinh tế giữa
  các vùng,
  đời sống vật
  chất, tinh thần
  được nâng cao
  Thúc đẩy
  phân công
  lao động
  XH phát triển.

  Ưu thế của
  sx hàng hoá
  b. Hàng hoá và hai thuộc tính của nã

  Khái niệm :
  Hàng hoá là sản phẩm của lao động, nhằm thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào quá trình tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán.
  - Hai thuộc tính của hàng hoá
  HÀNG HOÁ
  Là sản phẩm của lao
  động, có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thôngqua trao đổi mua bán
  GIÁ TRỊ SỬ DỤNG:
  Là công dụng
  của hàng hoá để
  thoả mãn nhu
  cầu nào đó
  của con người.
  GIÁ TRỊ
  Là lao động XH
  của người
  SX HH kết tinh
  trong
  hàng hoá
  Giá trị của hàng hoá được quyết định bởi thời gian lao động xã hội cần thiết.
  Thời gian
  LĐXH
  cần thiết
  Là thời gian cần thiết
  để SX HH trong điều kiện
  SX trung bình của XH

  Trình độ
  thành thạo
  trung bình
  Trình độ
  trang thiết
  bị trung bình
  Cường độ

  trung bình
  Các
  nhóm
  Người
  SX
  HH A
  Chi phí th?i
  gian LĐ
  D?i SX
  m?t don v?
  HH A(gi?)
  Số lượng HH
  do mỗi
  nhóm SX
  đưa ra
  thị trường
  Th?i gian LĐXH
  c?n thi?t
  quy?t d?nh lu?ng
  giá tr? c?a
  m?t don v?
  HH (giờ)
  I

  II

  III
  6

  8

  10
  100

  1000

  200
  ?
  c. Tiền tệ
  -Tiền ra đời là kết quả phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hoá.
  -Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hoá,
  -Tiền là quan hệ xã hội, biểu hiện QHSX giữa những người SX hàng hoá.
  TIỀN TỆ
  THẾ GIỚI
  PHƯƠNG
  TIỆN
  THANH
  TOÁN
  PHƯƠNG
  TIỆN
  CẤT TRỮ
  PHƯƠNG
  TIỆN
  LƯU THÔNG
  THƯỚC ĐO
  GIÁ TRỊ
  CHỨC NĂNG
  CỦA
  TIỀN TỆ
  - CH?C NANG C?A TI?N T?
  NỘI DUNG
  YÊU CẦU:
  SX và trao
  đổi HH phải
  dựa trên cơ
  sở hao phí
  LĐXH
  cần thiết
  D.QUI
  LUẬT
  GIÁ TRỊ-
  qui luật
  kinh tế cơ
  bản của
  SXHH
  Sự hoạt động
  của qui luật giá trị được biểu hiện
  dưới hình thức nào trên thị trường?
  TÁC ĐỘNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ
  Điều tiết SX và
  lưu thông hàng hoá
  Điều tiết các yếu tố sản xuất từ ngành này
  sang ngành khác theo sự tác động của giá cả
  Điều tiết HH từ nơi giá cả thấp đến nơi giá cả cao
  Kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng NSLĐ, hạ giá thành SP
  Người sản xuất muốn có lãi thì phải hạ thấp giá trị cá biệt hàng hoá của mình thấp hơn giá trị xã hội, do đó phải cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động
  Phân hoá
  giàu nghèo
  Những người có điều kiện SX thuận lợi và thường xuyên thắng thế trong cạnh tranh thì trở thành giàu có, ngược lại những người không có điều kiện SX thuận lợi, lại gặp rủi ro thì thua lỗ, phá sản, nghèo khổ
  2. Bản chất của chủ nghĩa tư bản

  Sự chuyển biến tiền tệ thành tư bản

  * CNTB có đặc điểm bóc lột sức lao động của người làm thuê và tách rời về mặt sở hữu TLSX với người lao động trực tiếp sản xuất
  * hai
  điều
  kiện
  để
  CNTB
  ra
  đời
  Trong xã hội có một lớp người tự do về thân thể hoàn toàn có quyền sử dụng sức lao động của mình và không có tư liệu sản xuất
  Tập trung một số tiền đủ lớn vào trong tay một số người để lập ra xí nghiệp
  * Công thức chung của tư bản
  T-H-T`.
  Trong đó, T` = T + , - Giá trị thặng dư (m)
  ?t
  ?t
  Mâu thuẫn của T- H -T` ( T`= T+ ?t)
  Lưu thông có sinh ra giá trị thặng dư không ?
  Lưu thông
  Ngang giá
  Không ngang giá
  Giá cả < Giá trị
  Mua rẻ- bán d?t
  Giá cả > Giá trị
  Không có lưu thông
  Không
  tạo
  ra m
  Không

  m
  Vậy m
  chỉ có
  thể tạo
  ra trong
  lĩnh vực
  sản xuất
  Mâu thuẫn trong công thức chung của TB biểu hiện ở chỗ: giá trị thặng dư vừa được tạo ra trong quá trình lưu thông, vừa không được tạo ra trong quá trình lưu thông
  Để có giá trị thặng dư nhà TB phải bỏ tiền vào lưu thông và mua các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất (TLSX và SLĐ)
  * Khái niệm:
  Sức lao động là toàn bộ những năng lực (thể lực và trí lực) tồn tại trong một con người đang sống và được người đó đem ra vận dụng để sản xuất ra của cải vật chất.
  *Hàng hóa sức lao động

  Sức lao động trở thành hàng hoá
  trong điều kiện nào?
  2 điều kiện
  Người lao động được tự do về thân thể
  Người lao động không có TLSX và của cải khác
  Thị trường sức lao động
  - Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hoá
  Phải chăng trong mọi chế độ xã hội sức lao động đều là hàng hoá?
  - Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động
  Giá trị
  GTSD
  Dùng trong quá trình sản
  xuất để tạo ra hàng hoá
  Tư liệu sinh hoạt cần thiết
  để nuôi sống người công
  nhân, gia đình anh ta...
  Mang yếu tố
  tinh thần và lịch sử
  Tạo ra giá trị mới
  lớn hơn giá trị SLĐ
  Tại sao hàng hoá SLĐ là hàng hoá đặc biệt?
  Hai
  thuộc
  tính
  b. Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa
  - Quá trình sản xuất TBCN là sự thống nhất giữa quá trình SX ra GTSD, giá trị và giá trị thặng dư
  - Quá trình này có đặc điểm:
  ? Công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà TB
  ? Toàn bộ SP làm ra thuộc về nhà TB
  - Nghiên cứu quá trình sản xuất trong xí nghiệp TBCN, ta cần giả định:
  ? Nhà tư bản mua TLSX và SLĐ đúng giá trị
  ? Khấu hao máy móc, vật tư đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
  ? Năng suất lao động ở một trình độ nhất định

  Ví dụ về sản xuất giá trị thặng dư
  1. Sau 4 giờ lao động đầu, người công nhân đã bị bóc lột chưa?
  2. Tại sao nhà TB lại buộc người công nhân làm 4 giờ tiếp theo?
  3. Tổng giá trị của 8 giờ lao động mà người công nhân tạo ra là bao nhiêu?
  4. Nhà tư bản thu được bao nhiêu giá trị thặng dư?
  5. Giá trị thặng dư là gì?
  Giá trị thặng dư là phần giá trị dôi ra ngoài giá trị SLĐ do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà TB chiếm không
  Ngày lao động
  Tạo ra giá trị
  bù đắp giá trị
  sức lao động
  Tạo ra m
  Thời gian LĐ cần thiết
  Thời gian LĐ th?ng dư
  - Giá trị thặng dư tuyệt đối, tương đối và siêu ngạch
  Giá trị thặng dư tuyệt đối
  Giá trị thặng dư tương đối
  Ngày lao động 8 giờ
  4 giờ tất yếu
  4 giờ thặng dư
  2 giờ tất yếu
  6 giờ thặng dư
  Biện pháp để TB thu được m tuyệt đối?
  Biện pháp để TB thu được m tương đối ?
  - Tư bản bất biến và tư bản khả biến
  TB
  Bất biến (c)
  Khả biến (v)
  - Mua TLSX (máy móc, trang
  thiết bị, nguyên liệu,
  nhiên liệu...)
  - GT không thay đổi trong
  - Mua sức lao động
  - GT tăng thêm
  Tư bản bất biến và tư bản khả biến có vai trò như thế nào
  trong việc tạo giá trị thặng dư?
  nguồn gốc
  =
  C
  v
  m
  +
  +
  G
  (Giá trị HH)
  điều kiện
  - Sản xuất giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB
  Tại sao SX m là QLKT tuyệt đối của phương thức SX CNTB ?
  - Nó phản ánh mục đích của nền sản xuất TBCN.
  - Phương tiện để đạt được mục đích.
  - Bóc lột giá trị thặng dư khác hẳn về chất so với bóc lột của các xã hội trước.
  - Vai trò hai mặt trong sự hoạt động của qui luật giá trị thặng dư
  SX (m) phản ánh xu hướng vận động và diệt vong tất yếu của CNTB
  Tại sao nói qui luật giá trị thặng dư qui định sự phát sinh, phát
  triển và diệt vong tất yếu của CNTB?
  1. Thực chất của tích luỹ tư bản và các nhân tố quyết định quy mô tích luỹ tư bản
  G
  Tiêu
  dùng
  Tích
  luỹ
  c phụ
  thêm
  v phụ
  thêm


  Thực chất của TLTB làTB hoá một phần m thành TB phụ thêm để mở rộng SX
  Nguồn gốc của TLTB là m - lao động của công nhân bị nhà tư bản chiếm không

  Ví dụ: m` = 100%, c/v = 1/4
  G1= 800c + 200v + 200m
  G2= 880c + 220v + 220m
  100 tiêu dùng
  100 tích luỹ
  các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô Tích luỹ tư bản
  Tỷ lệ phân chia M
  thành TL và TD
  Khối lượng m
  Nếu tỷ lệ phân chia thành TL và TD không đổi thì QMTLTB phụ thuộc vào M các nhân tố làm tăng M là các nhân tố làm tăng quy mô TLTB
  Tăng m`
  Tăng NSLĐ
  Sự chênh lệch giữa
  TB sử dụng và TB TD
  Tăng QMTB ứng trước
  Các nhân tố
  làm tăng M

  ý nghĩa
  của việc
  nghiên cứu vấn đề
  này ở nước ta
  hiện nay?
  3. Quá trình lưu thông tư bản, sự phân chia giá
  trị thặng dư trong xã hội tư bản và
  các đặc điểm của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh
  a. Tuần hoàn và chu chuyển tư bản:
  b. Các loại hình tư bản
  - Tư bản thương nghiệp:
  - Tư bản cho vay:
  - Tư bản ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng
  - Tư bản kinh doanh ruộng đất và địa tô:
  c. Đặc điểm cơ bản chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh:
  - Toàn bộ các hoạt động kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, các xí nghiệp có quy mô nhỏ, kỹ thuật chưa cao
  - Giữa các nhà tư bản trong một ngành có sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt cạnh trang có vai trò thống trị của nền kinh tế
  - Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản là quy luật giá trị thặng dư
  II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
  1. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền
  2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
  2.Đặc điểm kinh tế của CNTB độc quyền
  Đặc điểm 1: Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền
  Tích tụ,
  tập trung
  sản xuất
  Có ít
  xí nghiệp lớn
  Cạnh tranh
  gay gắt
  Thoả
  hiệp
  Tổ chức
  độc quyền
  Tổ chức độc quyền là liên minh giữa những TB lớn để tập trung vào trong tay một phần lớn (thậm chí toàn bộ) sản phẩm của ngành đó, cho phép liên minh này phát huy ảnh hưởng quyết định đến QTSX và lưu thông của ngành đó
  So sánh mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhà tư bản trong các hình thức độc quyền?
  Ngân hàng
  nhỏ
  Phá sản
  Tổ chức
  độc quyền
  ngân hàng
  Tổ chức
  độc quyền
  công nghiệp
  Tư bản tài chính
  Đặc điểm 2:Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính
  Vai trò mới của ngân hàng
  Vai trò của
  ngân hàng
  Vai trò cũ
  Trung gian trong thanh toán
  và tín dụng
  Thâm nhập vào các tổ chức
  độc quyền để giám sát
  Trực tiếp đầu tư vào công nghiệp
  Vai trò mới
  Sát nhập
  Đặc điểm 3: Xuất khẩu tư bản
  Xuất khẩu TB là XK giá trị ra nước ngoài nhằm mục đích chiếm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi khác ở các nước NK TB.
  Hình thức
  xuất khẩu
  tư bản
  Đầu tư
  trực tiếp
  Đầu tư
  gián tiếp
  Mục
  tiêu
  Kinh
  tế
  Chính
  trị
  2.Tại sao nói xuất khẩu tư bản là một tất yếu khách quan ?
  1.Tại sao nói xuất khẩu tư bản là XK TB "thừa tương đối" ?
  3.Tại sao nói XKTB là sự ăn bám bình phương của CNTB?
  Đặc điểm 4: Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các
  liên minh độc quyền quốc tế
  Tích tụ,
  tập trung
  tư bản
  Các
  tổ chức
  độc quyền
  Xuất khẩu
  tư bản
  Hình thành tổ
  chức độc quyền
  quốc tế
  Tại sao sự mở rộng xuất khẩu tư bản tất yếu dẫn đến sự phân
  chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền?
  Hãy nêu dẫn chứng về sự phân chia không đều về thị trường
  và lãnh thổ giữa các nước tư bản vào cuối thế kỷ 19?
  Đặc điểm 5:Sự phân chia lại thế giới về lãnh thổ giữa
  các cường quốc đế quốc
  Sự
  phát triển
  không đều
  về kinh tế
  Sự
  phát triển
  không đều
  về chính trị ,
  quân sự
  Xung đột
  về quân sự
  để
  phân chia
  lãnh thổ
  Chiến tranh
  thế giới
  Trong năm đặc điểm kinh tế của CNTB độc quyền thì đặc điểm nào là quan trọng nhất?Vì sao?
  Tại sao nói còn chủ nghĩa tư bản thì còn có nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới?
  LLSX
  phát triển
  PCLĐ,
  KH-KT
  phát triển
  Mâu thuẫn
  giai cấp
  TS và VS
  Tích tụ và
  tập trung
  TB cao
  QHSX phù hợp
  Cơ cấu
  kinh tế mới
  Xoa dịu mâu
  thuẫn giai cấp,
  mâu thuẫn XH

  Mâu thuẫn giữa
  các tổ chức ĐQ quốc tế

  CNTB
  độc
  quyền
  nhà
  nước
  II.Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
  1.Nguyên nhân ra đời và bản chất của CNTB ĐQNN
  Sự
  can thiệp
  của NN
  tư sản
  Xu hướng
  quốc tế hoá

  Mâu thuẫn giữa các tổ
  chức ĐQ, giữa TBĐQ
  với DN vừa và nhỏ

  2.Những hình thức biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền NN
  Hình thnh và
  phát triển
  sở hữu
  Nh nước
  Xây dựng DNNN bằng
  vốn ngân sách
  Chính sách
  và công
  cụ vĩ mô
  Tài chính
  Tiền tệ
  Đối ngoại
  DNNN
  Kế hoạch

  Đảng phái
  tư sản
  Hội chủ
  xí nghiệp
  Bộ máy nhà nước tư sản
  Điều tiết
  kinh tế của
  nhà nước
  tư sản
  Kết hợp về
  nhân sự
  Quốc hữu hoá các XNTN
  bằng cách mua lại
  Nhà nước mua cổ
  phần của các DNTN
  Mở rộng DNNN bằng vốn
  tích luỹ của các DNTN
  Tại sao nói CNTB độc quyền nhà nước là nấc thang tột cùng của CNTB?
  c. Các công cụ và chính sách điều tiết
  - Sử dụng chính sách và chương trình hóa nền kinh tế nhằm tạo ra những cân đối vĩ mô và định hướng cho sự hoạt động kinh tế theo những mục tiêu đã định
  - Sử dụng tài chính nhà nước để phân phối lại thu nhập quốc dân, đầu tư lại những lĩnh vực cần thiết như: phát triển kết cấu hạ tầng, các cơ sở nghiên cứu khao học, bình ổn thị trường, đảm bảo việc tiêu thụ hàng hóa có lợi cho tổ chức độ quyền
  - Sử dụng hệ thống tiền tệ - tín dụng như một công cụ đắc cho việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế; kiểm soát việc phát hành giấy bạc điều tiết lưu thông tiền tệ, lãi suất ngân hàng, tác động tích cực vào thị trường chứng khoáng
  - Sử dụng hệ thống luật pháp và bộ máy nhà nước để điều tiết nền kinh tế nhằm có lợi và bảo vệ cho tổ chức độc quyền
  III. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản
  1. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra những nhân tố mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế
  3. Chủ nghĩa tư bản gây ra những hậu quả nặng nề cho nhân loại:
  4. Chủ nghĩa tư bản đã tạo tiền đề vật chát đầy đủ và tiền đề xã hội chín muồi cho sự ra đời xã hội mới:
  1. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra những nhân tố mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế
  - Thực hiện xã hội hóa sản xuất
  - Phát triển lực lượng sản xuất tăng năng suất lao động xã hội
  Chuyển sản xuất nhỏ thành sản xuất lớn
  2.Giới hạn và hậu quả CNTB gây ra
  a.Những hậu quả CNTB gây ra đối với loài người
  Hậu
  quả
  Gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới
  Gây ra cuộc chạy đua vũ trang và
  ô nhiễm môi trường
  Gây ra nạn nghèo đói ,bệnh tật
  + Kỹ thuật hiện đại và hình thức tổ chức xã hội mới đối với nền sản xuất
  + Sự phát triển như vũ bão của cách mạnh khoa học công nghệ những năm qua đã và đang kéo theo sự biến đổi có tính chất cách mạng của cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế đâng mở ra một giai đoạn quá độ từ văn minh công nghiệp lên nền văn minh mới trong lịch sử phát triển của loài người. Đang hình thành một lực lượng sản xuất xã hội hoàn toàn mới; đòi hỏi một quan hệ sản xuất mới ra đời do đó quan hệ sản xuất xã hội mới - chế độ cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn thấp là chủ nghĩa xã hội ra đời thay thế cho chế độ tư bản chủ nghĩa

  No_avatar

  tai sao ko the tai dc

   

  No_avatar

  tai sao tai ve bi loi font chinh sua lam sao, bai giang su dung font gi ma dao khi giai nen lai sai font, can su giai thich ve font chu su dung-cam on

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓