Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đóng chủ đề

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Bích Hảo
  Ngày gửi: 19h:49' 01-11-2010
  Dung lượng: 31.0 KB
  Số lượt tải: 449
  Số lượt thích: 0 người
  Chủ đề: 
  Thời gian thực hiện: 5 Tuần Từ ngày25/10 =>26/11/2010
  I. Đóng chủ đề: “ Bản Thân ”.
  - Cho trẻ hát bài “nắm tay thân thiết ”.
  - Hỏi bài hát nói gì ?
  - Các con vừa học chủ đề gì ?
  - Trong chủ đề con thích nhất chủ đề nhánh nào?
  - Con hãy kể lại những điều ấn tượng nhất về chủ đề : “Bản thân ”
  - Con có thể hiện điều đó qua các tiết mục văn nghệ... về chủ đề không?
  - Cho trẻ cất bớt sản phẩm của chủ đề “Bản thân”.
  - Trang trí một số hình ảnh về chủ đề mới. “Gia đình”
  II. chuẩn bị cho chủ đề mới: “Gia Đình ”
  Coõ giaựo chuaồn bũ moọt soỏ caực loaùi tranh aỷnh caột tửứ hoùa baựo veà hỡnh aỷnh veà gia ủỡnh cuỷa beự, ủoà duứng, nguyeõn vaọt lieọu mụỷ phuùc vuù cho chuỷ ủeà,
  Taọn duùng bỡa, lũch cuừ taùo bửực tranh lụựn veừ gia ủỡnh taùo sửù hửựng thuự cho treỷ quan saựt tranh hửụựng treỷ vaứo chuỷ ủeà qua noọi dung moọt soỏ caực caõu hoỷi trong taõm.( VD: Con xem hỡnh gia ủỡnh baùn trong aỷnh con ủoaựn xem gia ủỡnh baùn coự bao nhieõu ngửụứi baùn naờm nay bao nhieõu tuoồi, baùn ủang laứm gỡ….)
  Tranh caực loaùi ủoà duứng gia ủỡnh tranh bieồu thũ hỡnh aỷnh veà taực duùng caực loaùi ủoà duứng gia ủỡnh.
  Chuaồn bũ gửụng soi lụựn vaứ lửụùc… cho treỷ chụi troứ chụi soi gửụng, treỷ bieồu ủaùt caỷm nghú cuỷa mỡnh baống caực caựch khaực nhau qua lụứi
  Caực goực saộp xeỏp theồ hieọn chuỷ ủeà “Gia ủỡnh”
  Caực loaùi hoọt , bỡa, daõy , ủúa haựt boỷ, tranh aỷnh trong hoùa baựo, lũch cuừ, giaỏy maứu, giaỏy kieỏng, hoọp giaỏy, tranh aỷnh veà gia ủỡnh , nguyeõn vaọt lieọu mụỷ nhử vaỷi vuùn, len, rụm laứm caực loaùt buựp beõ)
  ẹoà chụi baực sú: aựo blu traộng, oỏng nghe, boõng, caởp nhieọt ủoọ, thuoỏc caực loaùi, soồ khaựm beọnh…
  ẹaỏt naởn, ủaự, que, , que, vaỷi vuùn, len vuùn, laự caõy
  Nhaùc cuù, caựt seựt, baờng nhaùc, ủoà duứng ủoà chụi aõm nhaùc( phaựch, xuực xaộc. Muừ muựa, trang phuùc muựa..)
  Tranh loõ toõ veà gia ủỡnh hoa quaỷ, ủoà duứng gia ủỡnh , ủoà chụi
  Caực loaùi saựch tranh truyeọn veà Gia ủỡnh.

  III. Tổ chức thực hiện:
  1. Mở chủ đề : “gia đình ”
  Coõ vaứ treỷ cuứng troứ chuyeọn gia ủỡnh cuỷa beự, xem tranh chuỷ ủieồm gụùi yự cho treỷ keồ veà nhửừng gỡ treỷ nhỡn thaỏy caỷm nhaọn ủửụùc qua tranh , keồ chuyeọn , ủoùc thụ . Qua noọi dung moọt soỏ caõu hoỷi:
  Con tửù giụựi thieọu gia ủỡnh cuỷa mỡnh?Mieõu taỷ veà ngoõi nhaứ cuỷa mỡnh?Coự bao nhieõu ngửụứi, coõng vieọc cuỷa moói ngửụứi tuoồi…sụỷ thớch…
  Cho treỷ keồ veà nhửỷng ủoà duứng cuỷa gia ủỡnh nhu caàu cuỷa gia ủỡnh ủửa ra nhửừng lụứi nhaọn xeựt veà baỷn thaõn cuỷa mỡnh, veà gia ủỡnh cuỷa mỡnh, coõ ủửa ra nhửừng caõu hoỷi vỡ sao, nhử theỏ naứo, kớch thớch treỷ bieồu loọ suy nghú, theồ hieọn caỷm xuực
  Cho treỷ neỏm ngửỷi, sụứ naộn moọt soỏ ủoà duứng, ủoà chụi , neỏm moọt soỏ vũ ngoùt chua, nghe aõm thanh phaựt ra tửứ cụ theồ vaứ moọi soỏ vaọt duùng, ủoà duứng ủoà chụi khaực nhau
  Trong caực buoồi daùo chụi tham quan, tham quan cho treỷ quan saựt, tham gia caực hoaùt ủoọng lao ủoọng laứm cho trửụứng lụựp luoõn saùch ủeùp.
  2. Khám phá chủ đề:   
  Gửi ý kiến