Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    phan phoi chuong trinh tu chon


    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Đỗ Xuân Trường
    Ngày gửi: 10h:01' 28-08-2010
    Dung lượng: 19.0 KB
    Số lượt tải: 152
    Số lượt thích: 0 người
    ph©n phèi ch­¬ng tr×nh tù chän to¸n 8
    n¨m häc 2010 - 2011
    TiÕt Bµi d¹y
    Chñ ®Ò 1: Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
    "1,2" Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
    "3,4" Nh©n ®a thøc víi ®a thøc
    "5,6" Nh÷ng H§T ®¸ng nhí
    "7,8" Nh÷ng H§T ®¸ng nhí
    "9,10" Nh÷ng H§T ®¸ng nhí
    11 ¤n tËp
    12 KiÓm tra chñ ®Ò 1
    Chñ ®Ò 2: Tø gi¸c
    "1,2" "H×nh thang, h×nh thang c©n"
    "3,4" "§­êng trung b×nh cña tam gi¸c, ®­êng trung b×nh cña h×nh thang"
    "5,6" H×nh b×nh hµnh
    "7,8" H×nh ch÷ nhËt
    "9,10" "H×nh thoi, h×nh vu«ng"
    11 ¤n tËp
    12 KiÓm tra chñ ®Ò 2
    Chñ ®Ò 3: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö
    "1,2" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt nh©n tö chung
    "3,4" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p dïng h»ng ®¼ng thøc
    "5,6" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p nhãm nhiÒu h¹ng tö
    "7,8" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p
    "9,10" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p kh¸c
    11 ¤n tËp
    12 KiÓm tra chñ ®Ò 3
    Chñ ®Ò 4: Ph©n thøc ®¹i sè
    "1,2" Ph©n thøc ®¹i sè - TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc
    "3,4" Rót gän ph©n thøc
    "5,6" Quy ®ång mÉu nhiÒu ph©n thøc
    "7,8" "PhÐp céng, phÐp trï c¸c ph©n thøc"
    "9,10" "PhÐp nh©n, phÐp chia c¸c ph©n thøc"
    11 ¤n tËp
    12 KiÓm tra chñ ®Ò 4
    Chñ ®Ò 5: Tam gi¸c ®ång d¹ng
    "1,2" §Þnh lý Ta lÐt trong tam gi¸c
    "3,4" TÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c
    "5,6" C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c
    "7,8" C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c
    "9,10" C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c
    11 ¤n tËp
    12 KiÓm tra chñ ®Ò 5
    Chñ ®Ò 6: Ph­¬ng tr×nh bËc nh¸t mét Èn
    "1,2" Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt vµ c¸ch gi¶i
    "3,4" Ph­¬ng tr×nh ®­a vÒ d¹ng ax+b = 0
    "5,6" Ph­¬ng tr×nh tÝch
    "7,8" Ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu
    "9,10" Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
    11 ¤n tËp
    12 KiÓm tra chñ ®Ò 6
    Ng­êi lËp : §ç Xu©n Tr­êng
    No_avatar
    chao thay!toi rat thich phan phoi chuong trinh tu chon toan 8 cua thay>Mong thay gui cho toi giao an tu chon toan 8 duoc k?Gui theo dia chi nay nhe:Minhyahoo.com@gmail.com
     
    Gửi ý kiến
    print