Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  phan phoi chuong trinh tu chon

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Xuân Trường
  Ngày gửi: 10h:01' 28-08-2010
  Dung lượng: 19.0 KB
  Số lượt tải: 157
  Số lượt thích: 0 người
  ph©n phèi ch­¬ng tr×nh tù chän to¸n 8
  n¨m häc 2010 - 2011
  TiÕt Bµi d¹y
  Chñ ®Ò 1: Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
  "1,2" Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
  "3,4" Nh©n ®a thøc víi ®a thøc
  "5,6" Nh÷ng H§T ®¸ng nhí
  "7,8" Nh÷ng H§T ®¸ng nhí
  "9,10" Nh÷ng H§T ®¸ng nhí
  11 ¤n tËp
  12 KiÓm tra chñ ®Ò 1
  Chñ ®Ò 2: Tø gi¸c
  "1,2" "H×nh thang, h×nh thang c©n"
  "3,4" "§­êng trung b×nh cña tam gi¸c, ®­êng trung b×nh cña h×nh thang"
  "5,6" H×nh b×nh hµnh
  "7,8" H×nh ch÷ nhËt
  "9,10" "H×nh thoi, h×nh vu«ng"
  11 ¤n tËp
  12 KiÓm tra chñ ®Ò 2
  Chñ ®Ò 3: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö
  "1,2" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt nh©n tö chung
  "3,4" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p dïng h»ng ®¼ng thøc
  "5,6" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p nhãm nhiÒu h¹ng tö
  "7,8" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p
  "9,10" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p kh¸c
  11 ¤n tËp
  12 KiÓm tra chñ ®Ò 3
  Chñ ®Ò 4: Ph©n thøc ®¹i sè
  "1,2" Ph©n thøc ®¹i sè - TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc
  "3,4" Rót gän ph©n thøc
  "5,6" Quy ®ång mÉu nhiÒu ph©n thøc
  "7,8" "PhÐp céng, phÐp trï c¸c ph©n thøc"
  "9,10" "PhÐp nh©n, phÐp chia c¸c ph©n thøc"
  11 ¤n tËp
  12 KiÓm tra chñ ®Ò 4
  Chñ ®Ò 5: Tam gi¸c ®ång d¹ng
  "1,2" §Þnh lý Ta lÐt trong tam gi¸c
  "3,4" TÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c
  "5,6" C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c
  "7,8" C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c
  "9,10" C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c
  11 ¤n tËp
  12 KiÓm tra chñ ®Ò 5
  Chñ ®Ò 6: Ph­¬ng tr×nh bËc nh¸t mét Èn
  "1,2" Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt vµ c¸ch gi¶i
  "3,4" Ph­¬ng tr×nh ®­a vÒ d¹ng ax+b = 0
  "5,6" Ph­¬ng tr×nh tÝch
  "7,8" Ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu
  "9,10" Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
  11 ¤n tËp
  12 KiÓm tra chñ ®Ò 6
  Ng­êi lËp : §ç Xu©n Tr­êng
  No_avatar
  chao thay!toi rat thich phan phoi chuong trinh tu chon toan 8 cua thay>Mong thay gui cho toi giao an tu chon toan 8 duoc k?Gui theo dia chi nay nhe:Minhyahoo.com@gmail.com
   
  Gửi ý kiến