Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tao hinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hải Thanh
  Ngày gửi: 16h:29' 03-12-2008
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 1200
  Số lượt thích: 0 người  Giáo án: Tạo hình
  Đề tài: Vẽ quà tặng chú bộ đội
  Giáo viên: Nguyễn Thị Hải Thanh
  Trường mầm non Hoa Hồng
  Lạng Giang
  I- Môc ®Ých:
  -TrÎ biÕt mét sè c«ng viÖc cña nghÒ bé ®éi
  -TrÎ biÕt ngµy 22/ 12 lµ ngµy thµnh lËp Q§NDVN, th«ng qua ®ã tá lßng biÕt ¬n yªu quÝ c¸c chó bé ®éi Uíc mong lµm nghÒ cã Ých cho x· héi
  -.Mong muèn t¹o ra ®­îc s¶n phÈm nghÖ thuËt ®Ó tÆng c¸c chó.
  - TrÎ cã kü n¨ng vÏ, t« mµu, phèi hîp c¸c ®­êng nÐt ®Ó t¹o ra ®­îc s¶n phÈm m×nh mong muèn.BiÕt bè cô tranh c©n ®èi, mµu s¾c phï hîp.
  II- ChuÈn bÞ:
  - Mét sè h×nh ¶nh vÒ c«ng viÖc cña nghÒ bé ®éi.
  - Mét sè tranh vÏ tÆng chó bé ®éi
  - Vë t¹o h×nh cña trÎ, s¸p mµu
  - Vi tÝnh, ®µn oocgan
  -Gi¸ t¹o h×nh…
  III- C¸ch tæ chøc:
  Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ xem mét sè c«ng viÖc, ho¹t ®éng cña nghÒ bé ®éi.(Xem trªn vi tÝnh hoÆc ti vi)
  Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung nh÷ng h×nh ¶nh ®ã.
  - Gi¸o dôc trÎ t×nh c¶m yªu quÝ, biÕt ¬n chó bé ®éi.
  Ho¹t ®éng 2: Cho trÎ quan s¸t mét sè tranh mÉu .
  - DÉn d¾t trÎ
  Chú bộ đội hành quân
  Gìơ tập luyện
  Tham gia làm đường
  Vẽ mũ tặng chú bộ đội
  Chúc mừng 22/12
  Chúc mừng 22/12
  No_avatar
  hay cho toi bai giang tao hinh ve dan day xuc xich trang tri lop hoc duoc ko
  No_avatar
  hay cho toi bai giang tao hinh xe dan thuyen tren bien
   
  Gửi ý kiến