Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tao hinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hải Thanh
  Ngày gửi: 16h:29' 03-12-2008
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 1200
  Số lượt thích: 0 người  Giáo án: Tạo hình
  Đề tài: Vẽ quà tặng chú bộ đội
  Giáo viên: Nguyễn Thị Hải Thanh
  Trường mầm non Hoa Hồng
  Lạng Giang
  I- Môc ®Ých:
  -TrÎ biÕt mét sè c«ng viÖc cña nghÒ bé ®éi
  -TrÎ biÕt ngµy 22/ 12 lµ ngµy thµnh lËp Q§NDVN, th«ng qua ®ã tá lßng biÕt ¬n yªu quÝ c¸c chó bé ®éi Uíc mong lµm nghÒ cã Ých cho x· héi
  -.Mong muèn t¹o ra ®­îc s¶n phÈm nghÖ thuËt ®Ó tÆng c¸c chó.
  - TrÎ cã kü n¨ng vÏ, t« mµu, phèi hîp c¸c ®­êng nÐt ®Ó t¹o ra ®­îc s¶n phÈm m×nh mong muèn.BiÕt bè cô tranh c©n ®èi, mµu s¾c phï hîp.
  II- ChuÈn bÞ:
  - Mét sè h×nh ¶nh vÒ c«ng viÖc cña nghÒ bé ®éi.
  - Mét sè tranh vÏ tÆng chó bé ®éi
  - Vë t¹o h×nh cña trÎ, s¸p mµu
  - Vi tÝnh, ®µn oocgan
  -Gi¸ t¹o h×nh…
  III- C¸ch tæ chøc:
  Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ xem mét sè c«ng viÖc, ho¹t ®éng cña nghÒ bé ®éi.(Xem trªn vi tÝnh hoÆc ti vi)
  Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung nh÷ng h×nh ¶nh ®ã.
  - Gi¸o dôc trÎ t×nh c¶m yªu quÝ, biÕt ¬n chó bé ®éi.
  Ho¹t ®éng 2: Cho trÎ quan s¸t mét sè tranh mÉu .
  - DÉn d¾t trÎ
  Chú bộ đội hành quân
  Gìơ tập luyện
  Tham gia làm đường
  Vẽ mũ tặng chú bộ đội
  Chúc mừng 22/12
  Chúc mừng 22/12

  No_avatar
  hay cho toi bai giang tao hinh ve dan day xuc xich trang tri lop hoc duoc ko
  No_avatar
  hay cho toi bai giang tao hinh xe dan thuyen tren bien
   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng