Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tao hinh

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Thanh
Ngày gửi: 16h:29' 03-12-2008
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 1200
Số lượt thích: 0 ngườiGiáo án: Tạo hình
Đề tài: Vẽ quà tặng chú bộ đội
Giáo viên: Nguyễn Thị Hải Thanh
Trường mầm non Hoa Hồng
Lạng Giang
I- Môc ®Ých:
-TrÎ biÕt mét sè c«ng viÖc cña nghÒ bé ®éi
-TrÎ biÕt ngµy 22/ 12 lµ ngµy thµnh lËp Q§NDVN, th«ng qua ®ã tá lßng biÕt ¬n yªu quÝ c¸c chó bé ®éi Uíc mong lµm nghÒ cã Ých cho x· héi
-.Mong muèn t¹o ra ®­îc s¶n phÈm nghÖ thuËt ®Ó tÆng c¸c chó.
- TrÎ cã kü n¨ng vÏ, t« mµu, phèi hîp c¸c ®­êng nÐt ®Ó t¹o ra ®­îc s¶n phÈm m×nh mong muèn.BiÕt bè cô tranh c©n ®èi, mµu s¾c phï hîp.
II- ChuÈn bÞ:
- Mét sè h×nh ¶nh vÒ c«ng viÖc cña nghÒ bé ®éi.
- Mét sè tranh vÏ tÆng chó bé ®éi
- Vë t¹o h×nh cña trÎ, s¸p mµu
- Vi tÝnh, ®µn oocgan
-Gi¸ t¹o h×nh…
III- C¸ch tæ chøc:
Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ xem mét sè c«ng viÖc, ho¹t ®éng cña nghÒ bé ®éi.(Xem trªn vi tÝnh hoÆc ti vi)
Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung nh÷ng h×nh ¶nh ®ã.
- Gi¸o dôc trÎ t×nh c¶m yªu quÝ, biÕt ¬n chó bé ®éi.
Ho¹t ®éng 2: Cho trÎ quan s¸t mét sè tranh mÉu .
- DÉn d¾t trÎ
Chú bộ đội hành quân
Gìơ tập luyện
Tham gia làm đường
Vẽ mũ tặng chú bộ đội
Chúc mừng 22/12
Chúc mừng 22/12
No_avatar
hay cho toi bai giang tao hinh ve dan day xuc xich trang tri lop hoc duoc ko
No_avatar
hay cho toi bai giang tao hinh xe dan thuyen tren bien
 
Gửi ý kiến