Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯƠNG ĐẢNG VIÊN VÀ CHI BỘ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG
  Người gửi: Trần An Hữu
  Ngày gửi: 05h:09' 01-04-2010
  Dung lượng: 97.5 KB
  Số lượt tải: 763
  Số lượt thích: 0 người
  Hướng dẫn đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2009
  Về thực hiện đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2009
   
  Vừa qua, một số tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có công văn, điện hỏi một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về "Đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên", Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn số 6648-CV/BTCTW ngày 6-10-2009 trả lời như sau: 
  1. Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2009 vẫn tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương. Các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ, bảo đảm đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên đúng thực chất.
  2. Đối với các đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở thì đảng ủy quyết định công nhận, xếp loại chất lượng đối với các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong đảng bộ; cấp ủy tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ mình và báo cáo cấp ủy cấp trên xem xét quyết định. Tiêu chuẩn, nội dung đánh giá đối với đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở vận dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của TCCSĐ.
  3. Đối với những đảng bộ cơ sở có đảng bộ bộ phận thì đảng ủy bộ phận chỉ đạo và thẩm định việc tự đánh giá, xếp loại chất lượng của các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và các chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận.
  4. Đối với những đảng bộ, chi bộ có nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, có thể vận dụng tỷ lệ đảng viên xuất sắc cao hơn mức quy định (15%) cho phù hợp.
   
  Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW, ngày 10/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên  
  A - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  - Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để cấp uỷ các cấp đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
  - Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng kết công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị.
  - Các cấp uỷ đảng cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cho đảng viên; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc thực hiện ở cơ sở, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất; khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.
  B - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
  I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
  1. Căn cứ và đối tượng đánh giá
  - Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và các nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao.
  - Đối tượng đánh giá là đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
  2. Nội dung đánh giá
  2.1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
  - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ được cấp trên giao. 
  - Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực
  Avatar
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN VÀ CHI BỘ
  No_avatar

  Toi xin chan thanh cam on ve su chia se thong tin Đanh gia xep laoi Dang vien qua trang web nay.

   

   
  Gửi ý kiến