Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Hữu Hạnh
  Ngày gửi: 11h:07' 30-03-2010
  Dung lượng: 271.5 KB
  Số lượt tải: 4057
  Số lượt thích: 0 người
  NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Tổng quát)
  Chất muốn nhận biết
  Thuốc thử
  Hiện
  tượng
  Phản ứng
  
  Hợp chất có liên kết C = C
  hay ( C ( C (
  dd Brom
  Phai màu
  nâu đỏ
  CH2 = CH2 + Br2 ( BrCH2 – CH2Br
  CH ( CH + 2Br2 ( Br2CH – CHBr2
  
  Phenol
  dd Brom
  Kết
  tủa
  trắng
  
  
  Anilin
  
  
  
  
  Hợp chất có liên kết C = C
  dd KMnO4
  Phai
  màu
  tím
  3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O
  ( 3HOCH2(CH2OH + 2MnO2 + 2KOH
  
  ( C ( C (
  
  
  3CH(CH+8KMnO4 ( 3HOOC(COOH + 8MnO4(+8KOH
  
  Ankyl benzen
  
  
  
  
  Ankin có liên kết ba đầu mạch
  dd AgNO3 trong
  NH4OH (Ag2O)
  Kết tủa
  vàng nhạt
  R(C(C(H + Ag[(NH3)2]OH ( R(C(C(Ag( + H2O + 2NH3
  
  Hợp chất có nhóm
  – CH = O:
  Andehit, glucozơ, mantôzơ
  
  Kết tủa Ag (phản ứng tráng bạc)
  R ( CH = O + 2Ag[(NH3)2]OH
  ( R ( COONH4 + 2Ag( + H2O + 3NH3(
  CH2OH((CHOH)4(CHO + Ag2O
   CH2OH((CHOH)4(COOH + 2Ag(
  (Phản ứng này nhận biết nước tiểu bệnh tiểu đường có chứa glucozơ)
  
  Axit fomic
  
  
  HCOOH+2Ag[(NH3)2]OH((NH4)2CO3 + 2Ag( +H2O+2NH3
  Hay: HCOOH + Ag2O CO2 + 2Ag( + H2O
  
  Este formiat
  H – COO – R
  
  
  HCOOR+2Ag[(NH3)2]OH((NH4)2CO3 + 2Ag( +ROH+2NH3
  
  Hợp chất có nhóm –CH= O
  Cu(OH)2
  ( Cu2O đỏ gạch
  R(CHO + 2Cu(OH)2 RCOOH + Cu2O( + 2H2O
  
  Ancol đa chức (có ít nhất 2 nhóm – OH gắn vào 2 C liên tiếp)
  
  Tạo dd màu xanh lơ trong suốt
  
  
  
  Anđehit
  dd NaHSO3 bảo hòa
  Kết tủa dạng kết tinh
  R ( CHO + NaHSO3 ( R ( CHOH ( NaSO3(
  
  Metyl xêton
  
  
  
  
  Hợp chất có H linh động: axit, Ancol, phenol
  Na, K
  Sủi bọt khí không màu
  2R ( OH + 2Na ( 2R ( ONa + H2(
  2R ( COOH + 2Na ( 2R ( COONa + H2(
  2C6H5 ( OH + 2Na ( 2C6H5 ( ONa + H2
  
  NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Chi tiết)
  Chất
  Thuốc thử
  Hiện tượng
  Phản ứng
  
  Ankan
  Cl2/ás
  Sản phẩm sau PƯ làm hồng giấy quỳ ẩm
  CnH2n+2 + Cl2 CnH2n+1Cl + HCl
  
  Anken
  dd Br2
  Mất màu
  CnH2n + Br2 ( CnH2nBr2
  
  
  dd KMnO4
  mất màu
  3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O ( 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH
  
  
  Khí Oxi
  Sp cho pứ tráng gương
  2CH2 = CH2 + O2 CH3CHO
  
  Ankađien
  dd Br2
  Mất màu
  CnH2n(2 + 2Br2 ( CnH2nBr4
  
  Ankin
  dd Br2
  Mất màu
  CnH2n(2 + 2Br2 ( CnH2nBr4
  
  
  dd KMnO4
  mất màu
  3CH(CH+8KMnO4 ( 3HOOC(COOH + 8MnO4(+8KOH
  
  
  AgNO3/NH3 (có nối 3 đầu mạch)
  kết tủa màu vàng nhạt
  HC ( CH + 2[Ag(NH3)2]OH ( Ag ( C ( C ( Ag( + 2H2O + 4NH3
  R(C ( C(H + [Ag(NH3)2]OH ( R(C ( C(Ag( + H2O + 2NH3
  
  
  dd CuCl trong NH3
  kết tủa màu đỏ
  CH ( CH + 2CuCl + 2NH3 ( Cu ( C ( C ( Cu( + 2NH4Cl
  R ( C ( C ( H + CuCl + NH3 ( R ( C ( C ( Cu( + NH4Cl
  
  Toluen
  dd KMnO4, t0
  Mất màu
  
  
  Stiren
  dd KMnO4
  Mất màu
  
  
  Ancol
  Na, K
  ( không màu
  2R ( OH + 2Na ( 2R ( ONa + H2(
  
  Ancol
  bậc I
  CuO (đen)
  t0
  Cu (đỏ),
  Sp cho pứ tráng gương
  R ( CH2 ( OH + CuO R ( CH = O + Cu + H2O
  R ( CH = O + 2Ag[(NH3)2]OH
  ( R( COONH4 + 2Ag( + H2O + 3NH3
  
  Ancol
  bậc II
  CuO (đen) t0
  Cu (đỏ),

  No_avatar

  it the

   

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng