Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bai tap trac nghiem cau dieu kien

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Minh Thái
  Ngày gửi: 04h:23' 03-10-2008
  Dung lượng: 46.0 KB
  Số lượt tải: 4927
  Số lượt thích: 0 người
  Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện

  I-Choose the best anwer :
  1-If I ……….the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.
  A-have B-would have C-had had D-should have
  2-I………you sooner had someone told me you were in the hospital.
  A-would have visited B-visited C-had visited D-visit
  3-………more help,I could call my neighbor.
  A-needed B-should I need C-I have neeeded D-I should need
  4-………then what I know today,I would have saved myself a lot of time and trouble over the years.
  A-had I known B-did I know C-If I know D- If I would know
  5-Do you think there would be less conflict in the world if all people…….the same language?
  A-spoke B-speak C-had spoken D-will speak
  6-If you can give me one good reason for your acting like this,……this incident again.
  A- I will never mention B-I never mention C-will I never mention D-I don’t mention
  7-I didn’t know you were asleep.Otherwise,I…….so much noise when I came in.
  A-didn’t make B-wouldn’t have made C-won’t make D-don’t make
  8-Unless you ……all of my questions,I can’t do anything to help you.
  A-answered B-answer C-would answer D-are answering
  9-Had you told me that this was going to happen, I…….it.
  A-would have never believed B-don’t believe C-hadn’t believed D-can’t believe
  10-If Jake……..to go on the trip, would you have gone?
  A-doesn’t agree B-didn’t agree C-hadn’t agree D-wouldn’t agree
  11-When I stopped talking,Sam finished my sentence for me as though he …..my mind.
  A-would read B-had read C-reads D-can read
  12-if you……., I would have brought my friends over to your house this evening to watch T.V,but I didn’t want to bother you.
  A-had studied B-studied C-hadn’t been studying D-didn’t study
  13-I wish I…….you some money for your rent,but I’m broke myself.
  A-can lend B-would lend C-could lend D-will lend
  14-If someone ……in to the store,smile and say, “May I help you?”
  A-comes B-came C-would come D-could come
  15-“Here ‘s my phone number”.
  “Thanks.I ‘ll give you a call if I …….some help tomorrow”
  A-will need B-need C-would need D-needed
  16-If I weren’t working for an accounting firm, I….in a bank.
  A-work B-will work C-have worked D-would be working
  17-The deathrate would decrease if hygienic conditions ……improved.
  A-was B-is C-were d-had been
  18-The education in Japan……..if the basic principles of education had not been taken into consideration.
  A-would go down B-would have gone down C-went down D-had gone down
  19-If there…….the ricefields could have been more productive.
  A-had been enough water B-were enough water
  C-would be enough water D-are enough water
  20-the patient could not recover unless he ……an operation.
  A-had undergone B-would undergo C-underwent D-was undergoing
  21-If she …..him,she would be very happy.
  A-would meet B-will meet C-is meeting D-should meet
  22-If he …..a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.
  A-had had B-had C-has D-has had
  23-If I had enough money,I……abroad to improve my English.
  A-will go B-would go
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng