Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tự nhiên xã hội lớp 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Văn Huyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:26' 05-12-2009
  Dung lượng: 7.4 MB
  Số lượt tải: 320
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
  VỀ DỰ GIỜ
  TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
  TỔ KHỐI 1+2 + 3
  Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
  I/ĐẶT VẤN ĐỀ:
  -Trong chương trình Tiểu học môn Tự Nhiên Xã Hội chiếm vị trí quan trọng tạo điều kiện và cơ sở cho học sinh học tốt các môn khác. Vì vậy trong quá trình giảng dạy nhiều giáo viên Tiểu học đặc biệt quan tâm tới vấn đề đổi mới cách dạy, đổi mới cách học của bộ môn Tự Nhiên Xã Hội. Có biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong thực tế giảng dạy của môn Tự Nhiên Xã Hội. Ước vọng cao nhất của mỗi giáo viên trực tiếp đứng lớp là học sinh sau khi học xong chương trình lớp 3:
  Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3
  Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
  -Biết tên chức năng và giữ gìn các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh. Biết tên cách phòng tránh một số bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp, tuần hoàn và bài tiết nước tiểu.
  -Biết được sự đa dạng và phong phú của thực vật và động vật; chức năng của thân, rễ,lá, hoa, quả đối với đời sống của cây và ích lợi đối với con người, ích lơị hoặc tác hại của một số động vật đối với đời sống con người; vị trí và sự chuyển động của trái đât trong hệ Mặt Trời, sự chuyển đông của Mặt Trăng quanh Trái Đất; hình dạng đặc điểm bề mặt Trái Đất biết ngày đêm năm tháng của mùa.
  Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3
  - Söùc khoûe cuûa hoïc sinh laø moät vaán ñeà reøn luyeän thaân theå laø nhieäm vuï cho taát caû moïi ngöôøi noùi chung. Rieâng ngaønh giaùo duïc laïi laø moät vaán ñeà böùc xuùc laøm cho chuùng ta ngöôøi tröïc tieáp laøm nhieäm vuï giaûng daïy phaûi traên trôû .Vieäc reøn luyeän söùc khoûe cho treû ñoøi hoûi phaûi lieân tuïc, kieân trì, keát hôïp ñoàng boä giöõa nhaø tröôøng, gia ñình, xaõ hoäi.


  - Để có thể biến ước vọng thành hiện thực tất cả chúng ta đều thấu hiểu cần phải đổi mới cách dạy, cách học và cần phải bổ sung khá nhiều điều kiện cho việc giảng dạy và học tập môn Tự Nhiên và Xã Hội ở bậc Tiểu học.
  - Làm thế nào để dạy tốt môn Tự Nhiên và Xã Hội của lớp 1,2,3 là vấn đề hết sức cần thiết đối với mỗi giáo viên. Đó cũng chính là lí do chúng tôi chọn đề tài này.  Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
  Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3  II/ THỰC TRẠNG.
  Học sinh

  - Một số em hoàn cảnh gia đình còn khó khăn,nhiềugia đình đi làm xa khoảng 1-2 tháng mới về ít quan tâm đến con còn khoán trắng cho nha trường
  - Các em còn nhỏ nên ý thức học chưa tốt. Chưa chú ý nghe thầy cô hướng dẫn dặn dò, còn ham chơi, chưa tự giác học.
  - Ngôn ngữ giao tiếp của các em còn nhiều hạn chế dẫn đến việc làm bài diễn giải không rõ ràng
  Giáo viên
  - Giáo viên nắm vững quy trình, nội dung, phương pháp song việc vận dụng các phương pháp dạy học mới, đôi lúc còn lúng túng chưa thật sự linh động, còn mang tính áp đặt đối với học sinh.

  Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
  Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3

  + Trong quaù trình giaûng daïy. Giaùo vieân chöa phaùt huy tính chuû ñoäng saùng taïo cuûa hoïc sinh.
  + Do moät soá giaùo vieân coi moân Töï Nhieân vaø Xaõ Hoäi laø moân hoïc chæ hoã trợ cho caùc moân hoïc khaùc. Trong tieát daïy coøn caét xeùn moät ít thôøi gian ñeå ñaàu tö vaøo hai moân Toaùn vaø Tieáng Vieät. Neân noäi dung baøi daïy chæ ñi löôùt qua nhöõng yù chính, khoâng ñi theo töøng böôùc cuûa tieát daïy.
  + Phöông phaùp vaø hình thöùc toå chöùc cho tieát daïy toát. Nhöng veà phöông phaùp kyû naêng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin coøn haïn cheá.
  * Veà cô sôû vaät chaát:
  + Thöïc teá hieän nay, trang thieát bò phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy moân Töï Nhieân vaø Xaõ Hoäi ôû nhaø tröôøng chöa ñöôïc ñaày ñuû. Moät soá baøi khi daïy chæ söû duïng tranh aûnh minh hoïa ôû saùch giaùo khoa daãn ñeán chöa taäp trung thu huùt, söï chuù yù cuûa hoïc sinh.

  Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
  Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3

  III/ PHÖÔNG PHAÙP:
  Trong khi giaûng daïy phaân moân Töï Nhieân Xaõ Hoäi chuùng toâi thöôøng söû duïng nhöõng phöông phaùp sau:
  Phöông phaùp ñoùng vai (troø chôi)
  Phöông phaùp ñaøm thoaïi
  Phöông phaùp tröïc quan
  Phöông phaùp nghieân cöùu taøi lieäu
  Khaûo saùt traéc nghieäm
  Phöông phaùp quan saùt
  Phaân tích
  -Từ thực trạng nêu trên chúng tôi đề ra một số giải pháp như sau:
  - Giáo viên nghiên cứu kĩ mục tiêu nội dung bài dạy, thiết kế bài soạn phải phân luồng kiến thức cho từng đối tượng học sinh.
  - Giúp học sinh quan sát phân tích tranh.
  IV/ GIẢI PHÁP:
  Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
  Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3
  - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các em học đủ tất cả các môn học, không có ý coi thường môn học nào?
  - Nhaéc phuï huynh hoïc sinh mua saém ñaày ñuû ñoà duøng, saùch vôû. Ñeà nghò phuï huynh taïo ñieàu kieän boá trí goùc hoïc taäp thích hôïp, daønh nhieàu thôøi gian hoïc taäp cho caùc em.
  - Phân loại học sinh ra nhiều đối tượng.
  Giỏi - Khá - Trung bình - Yếu
  - Phối hợp tốt giữa gia đình học sinh và giáo viên chủ nhiệm. - Tổ chức cho học sinh đóng vai, làm việc theo nhóm.
  - Trong mỗi tiết dạy thường xuyên luân chuyển, vận dụng phương pháp và hình thức dạy học mới.
  - Giáo viên chủ động đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy có chọn lọc


  Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
  Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3
  - Giao phieáu thaêm doø laáy yù kieán cuûa phuï huynh nhaän xeùt xem trong tuaàn ñoù caùc em hoaøn thaønh toát coâng vieäc ñöôïc giao chöa?
  - GV tröïc tieáp gaëp phuï huynh cuûa töøng em thoâng baùo keát quaû hoïc taäp vaø yù thöùc ñaïo ñöùc theo ñònh kyø haøng tuaàn, haøng thaùng.
  - Ñoái vôùi hoïc sinh hoïc baøi vaø laøm baøi ñaày ñuû. Chuaån bò baøi tröôùc khi ñeán lôùp, chuû ñoäng naém baét kieán thöùc.


  Chuyên đề Tự nhiên và Xã hội lớp 3
  Tru?ng Ti?u h?c Kim D?ng - T? kh?i 1-2-3
  I. MUÏC TIEÂU:
  Giuùp hoïc sinh :
  Keå teân moït soá hoaït ñoäng ngoaøi giôø hoaït ñoäng treân lôùp ô tröôøng.
  Neâu ích lôïi cuûa caùc hoaït ñoäng treân .
  tham gia tích cöïc caùc hoaït ñoäng ôû tröôøng phuø hôïp vôùi söùc khoûe vaø khaû naêng cuaû mình.
  II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Caùc hình tranh 48.49 saùch giaùo khoa.
  III./ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU.
  Kieåm tra baøi cuõ:
  Giaùo vieân neâu caâu hoûi: Hoïc sinh traû lôøi.
  1. Em caàn phaûi coù thaùi ñoä vaø (Em Ny)
  phaûi laøm gì ñeå hoïc taäp toâùt?

  Sau đây thiết kế bài dạy
  2. Hàng ngày em đến trường,đến lớp để làm gì?
  Ơ trường, ở lớp, em được học những
  môn học nào?
  (Em Haïnh)

  Bài mới :
  Giới thiệu bài: Ghi đầu bài


  Hoïc sinh nhaéc laïi ñaàu baøi.

  Ñaïi dieän nhoùm trình baøi keát quaû
  Hoạt động 1 (thảo luận nhóm)
  Tìm hiểu các hoạt động
  ngoài giờ lên lớp
  Quan và cho biết:
  Trong hình là ho?t dđ?ng gì ?
  Ho?t dđ?ng dđó di?n ra ở đâu ?

  Ruùt ra keát luaän

  Ở trường, ngoài hoạt
  động học tập, học sinh
  còn được tham gia
  những hoạt động do
  nhà trường tổ chức
  như: vui chơi giải trí,
  văn nghệ,thể thao,
  làm vệ sinh,trồng cây,
  tưới cây, giúp gia đình
  thương binh, liệt sĩ…


  Hoạt động 2:
  (thảo luận nhóm đôi và cá nhân làm phiếu.)
  M?t s? nh?ng ho?t d?ng ngồi gi? ln l?p c?a tru?ng
  Bước1. Thảo luận nhóm đôi
  1. Trường em đã tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp nào?
  2. Em đã tham gia những hoạt động nào?
  GV: Nhắc lại một số hoạt động ở trường.
  Đại diện nhóm trả lời kết quả
  Böôùc 2: Laøm phieáu caù nhaân
  Phiếu bài tập
  Đánh dấu x vào ô trước câu trả lời em chọn và giải thích lí do:
  1. Với các hoạt động mà lớp ( trường) tổ chức, em tham gia.
  vào tất cả các hoạt động
  chỉ tham gia vào những hoạt động phù hợp với khả năng của bản thân
  rất ít vào các hoạt động đó, để dành nhiều thời gian cho hoạt động học tập.
  2. Khi tham gia vào các hoạt động em cảm thấy.
  bình thường
  rất vui và có ý nghĩa
  chả có gì vui cả
  3. Mong muốn của em với các hoạt động đó củalớp ( trường) là:
  được tham gia nhiều hơn nữa.
  ít tham gia hơn
  không có mong muốn gì?
  Giáo viên rút ra kết luận
  Ñeå caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp ( tröôøng) toát em caán tham gia moät caùch tích cöïc, tuøy theo söùc cuûa mình.

  Böôùc 3: Giaùo vieân giôùi thieäu nhöõng hoaït ñoäng ngoaøi giôø.
  Học sinh theo dõi nhắc lại kết luận
  Học quan sát nhận biết các hoạt động đó.
  Hoạt động 3: Làm việc cả lớp.
  Ý nghĩa và các hoạt động liên hệ bản thân.
  Học sinh trả lời
  Câu hỏi:
  Theo em, các hoạt động ngoài
  giờ lên lớp có ý nghĩa gì?


  Giáo viên: Nhắc lại lại yêu cầu học sinh nêu mỗi em môt ý.
  -Hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp em thư giãn trí óc, học tập được tốt hơn
  -Hoạt động ngoài giờ lên lớp làm tăng cường
  rèn luyện sức khỏe cho em, giúp em khỏe
  khoắn hơn.
  -Hoạt động ngoài giờ lên lớp cung cấp cho em
  nhiều kiến thức phong phú
  * 5 em nêu.
  3. Củng cố dặn dò :
  Gọi môt vài em kể ngắn về một hoạt động, trường tỏ chức.
  4. Nhận xét tiết học:
  Minh họa tiết dạy

  Hàng ngày em đến trường,đến lớp để làm gì?
  Ơ trường, ở lớp, em được học những
  môn học nào?
  (Em Hạnh)

  Em cần phải có thái độ và phải làm gì để
  học tập tôt?
  (Em Ny)
  Thứ 7 ngày 7 tháng 11 năm 2009
  Môn: Tự Nhiên Xã Hội
  Một số hoạt động ở trường(tt)
  Hoạt động 1(thảo luận nhóm)
  Tìm hiểu các hoạt động ngoài giờ lên lớp
  Quan sát tranh và cho biết:
  Trong hình l ho?t d?ng gì?
  Ho?t d?ng dĩ di?n ra như thế nào ở đâu?
  Các em có nhận xét gì về thái độ và ý thức
  kỉ luật của các bạn trong hình vẽ?
  Nội dung thảo luận
  Đồng diễn thể dục
  Vui chơi đêm trung thu
  Biểu diễn văn nghệ
  Thăm viện bảo tàng
  Thăm gia đình thương binh, liệt sĩ
  Chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ.
  Ở trường, ngoài hoạt
  động học tập, học sinh
  còn được tham gia
  những hoạt động do
  nhà trường tổ chức
  như: vui chơi giải trí,
  văn nghệ,thể thao,
  làm vệ sinh, trồng cây,
  tưới cây, giúp gia đình
  thương binh, liệt sĩ…

  Một số những hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường
  Hoạt động 2
  Nội dung thảo luận
  Trường em đã tổ chức các
  hoạt động ngoài giờ lên lớp nào?
  Em đã tham gia những hoạt
  động nào?
  Làm việc cá nhân
  Phieáu baøi taäp
  Ñaùnh daáu x vaøo oâ tröôùc caâu traû lôøi em choïn vaø giaûi thích lí do:
  1. Vôùi caùc hoaït ñoäng maø lôùp ( tröôøng) toå chöùc, em tham gia.
  vaøo taát caû caùc hoaït ñoäng
  chæ tham gia vaøo nhöõng hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân
  raát ít vaøo caùc hoaït ñoäng ñoù, ñeå daønh nhieàu thôøi gian cho hoaït ñoäng hoïc taäp.
  2. Khi tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng em caûm thaáy.
  bình thöôøng
  raát vui vaø coù yù nghóa
  chaû coù gì vui caû
  3. Mong muoán cuûa em vôùi caùc hoaït ñoäng ñoù cuûalôùp ( tröôøng) laø:
  ñöôïc tham gia nhieàu hôn nöõa.
  ít tham gia hôn
  khoâng coù mong muoán gì?
  x
  x
  x
  Hoaït ñoäng 3
  Hoaït ñoäng 3
  Hoaït ñoäng 3
  Hoaït ñoäng 3
  YÙ nghóa caùc hoaït ñoâïng vaø lieân
  heä baûn thaân
  YÙ nghóa caùc hoaït ñoâïng vaø lieân
  heä baûn thaân
  YÙ nghóa caùc hoaït ñoâïng vaø lieân
  heä baûn thaân
  YÙ nghóa caùc hoaït ñoâïng vaø lieân
  heä baûn thaân
  Hoạt động 3
  Ý nghĩa và các hoạt động liên hệ bản thân
  Theo em, các hoạt động ngoài
  giờ lên lớp có ý nghĩa gì?
  - Hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp em thư giãn
  trí óc, học tập được tốt hơn
  - Hoạt động ngoài giờ lên lớp làm tăng cường
  rèn luyện sức khỏe cho em, giúp em khỏe
  khoắn hơn.
  - Hoạt động ngoài giờ lên lớp cung cấp cho em
  nhiều kiến thức phong phú.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓