Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Giáo án anh văn 6 HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Châu Vạn An (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:10' 20-03-2008
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1381
Số lượt thích: 0 người
LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 1 Period: 1 Teaching day:………………………….
Unit:.……………………………………………………………………..
Aims:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Method:…………………………………………………………………………………….
Teaching aids:……………………………………………………………………………...

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities


LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 1 Period: 2 Teaching day:………………………….
Unit 1: GREETINGS Lesson 1: A1-4 (P10-11)
Aims: Help students practice “Hi / Hello, I’m…. / My name’s… “ to introduce yourself & number 0-5.
Objectives: By the end of the lesson, students will be able to use “Hi / Hello, I’m…. / My name’s…“ to introduce themselves & number 0-5.
Teaching aids: Wordcards.

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities

5’
10’
10’
10’
10’
*PRESENTATION
Pre-teach
Hi = Hello My name is………..
I am……………….
Dialogue Build
a. Lan: Hi! I’m [Lan]
Nga: Hi! I’m [Nga]
b. Ba: Hello! I’m [Ba]
Nam: Hello! I’m [Nam]
*PRACTICE: A4 – P11
*PRESENTATION
Pre - teach
Oh = 0 Two = 2 Four = 4
One = 1 Three=3 Five = 5
Rub out and Remember
Slap the board


*PRACTICE
Dictation
-Three, five, four, oh, two, one
-Four–five–three, three–two-oh, three-five-two, three-two-five-one
Word Cue Drill


EX: S1: Quang Ninh , please!
S2: Oh – three – three
*PRACTICE:
Guessing Games:
EX: S1: Oh-three-three? S2:Yes!
-Use the picture and situation to introduce new words.

-Elicits the dialogue.
-Reads in model.
-Gives feedback.-Introduces the number by using examples.
-Write them on BB
-Check vocabulary

-Guides how to play.-Read these numbers clearly.
-Correct their mistakes.

-Ticks the card on BB.

-Gives examples and modelling.Guides & gives the examples.
-Listen
-Repeat in chorus and individual.
-Copy down.
-Listen & repeat.
-Practice in closed pairs.

-Practise in open pairs.
-Listen & repeat.


-Copy down.
-Say the numbers & write.
-Play game in groups-Write 3, 5, 4, …
453, 321,…in paper.
-Write the numbers on BB.

-Repeat.


Practice in pairs


-Use the Word Cue Drill to practice based on the example exchange

LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 1 Period: 3 Teaching day: ………………………….
Unit 1: (Cont) Lesson 2 A5-8 (P12-13)
Aims: Help Ss practise “How are you? I’m fine, thanks” to greet each other & numbers 6 ( 10
Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to use “How are you? I’m fine, thanks” to greet each other & numbers 6 (10
Teaching aids: Wordcards

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities

10’


10’
5’10’

10’
*PRESENTATION
Pre-teach:
Fine, thanks, Miss, Mr
Rub out & Remember dialogue A5 P12
Model sentences
How are you? I’m fine, thanks!
*PRACTICE:
A6 &A7 (P12-13)
*REVITION: Jumbled words
wto = two rofu = four
atrhe = three eno = one
ifev = five ho = oh
*PRESENTATION
Pre-teach:
Six = 6 Eight = 8 Ten = 10
Seven = 7 Nice = 9
Matching
Six
Seven
Eight
Nice
Ten
*PRACTICE
Dictation
820 0294 856 5656 7683045
9504432 510 518
Wordsquare
Five, two, eight, six
One, seven, six
Nice, ten, four, one
-Elicits by examples & situation
-Write words on BB
-Writes the dialogue on BB

-Gives model sentences

-Writes jumbled words on BB &guides

-Corrects their mistake
-Introduces by situations &examples

-Write the numbers & words on BB
-Guides & gives examples
-Let Ss matching


-Tell Ss to listen and write down these telephone numbers
-Ticks the wordsquare on BB
-Guides & gives examples
-Listen & repeat in chorus & individual
-Copy down
-Practice in closed pairs

-Practise in open pairs

-1 or 2 Ss go the BB
-Write the correct words


-Listen & repeat
-Copy down

-Look at the BB

Practice matching
-Listen & write down the telephone numbers
-Look the wordsquare
-Finds the words in horizontal, vertical, diagonal, backwards
LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 2 Period: 4 Teaching day: ………………………….
Unit 1: (Cont) Lesson 3 B1 (P14-16)
Aims: Help Ss practise ”Good morning/afternoon…” to greet each other, “We’re…” to talk about “us” and numbers 11-15.
Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to use what they’ve learned.

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities

*PRESENTATION
Pre-teach: B1-2 (P14-15)
Goodmorning / afternoon /evening
Good night
Good bye / Bye
Children
Presentation Dialogue B3 (P15)
*PRACTICE:
Picture DrillEX: S1: Good [morning]
S2: Good [morning]
Written exercise: B4 (P16) *PRESENTATION
Pre-teach
Eleven=11 twelve=12 thirteen=13
Fourteen =14 fifteen = 15
*PRACTICE
Picture Drill
EX: S1: Seven and eight?
S2: Fifteen
*FURTHER PRACTICE:
Ordering Vocabulary:
Six, twelve, two, five, thirteen, oh, eight, eleven, four, fourteen, ten, seven, fifteen, one, three, nice


-Elicits by examples & situation
-Write words on BB


-Reads the dialogue

-Shows the pictures


-Guides Ss to practice
-Gives example exchange on BB
-Lets Ss do exercise B4
-Elicits by examples & situation
-Write words on BB


-Write these on BB
-Guides Ss to practice

-Gives example


-Read these numbers

-Listen & repeat in chorus & individual
-Copy down


-Listen

-Practise the structure by the pictures

-Practise in closed pairs
-Practise in open pairs-Complete the dialogue
-Listen & repeat

-Copy down


-Read & do exercises
-Practise in pairs
-Write numbers 0-15 in their notebooks
-Listen & put order the numbers

LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 2 Period: 5 Teaching day: ………………………….
Unit 1: (Cont) Lesson 4 C1-4 (P17-19)
Aims: Help Ss practise “How old are you?” to talk about age & contrast with “How are you”, and number 16-10
Objectives: After the lesson, Ss will be able to use “How old are you?” to talk about age
Teaching aids: Pictures

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities


*PRESENTAION:
Pre-teach C1 –2 (P17)
Sixteen = 16 Nineteen = 19
Seventeen = 17 Twenty = 20
Eighteen = 18
*PRACTICE:
Pelmanism:
Slap the board
*FURTHER PRACTICE
Bingo: C5 (P19)
Numbers 0-20

*PRENSENTATION
Presentation Dialogue C3 (P18)
Model Sentences
-How old are you? -I’m [eleven]

*PRACTICE
Picture Drill
EX: Ss1: How old are you?
Ss2: I’m[twelve / twenty / …]
Word Cue Drill
C4 (P19)

-Introduce number by situations &example
-Models & writes them on BB

-Shows the pictures on BB
-Guides Ss how to do-Writes the numbers on BB
-Guides Ss how to do


-Asks Ss to remind the numbers
-Reads: 10 7 19 15 20 6 8 1 4 11 14 2 03 16 5 17 12 18 13 9

-Contrasts “How old are you? With How are you?”
-Ticks the pictures on the BB
-Lets Ss reread the numbers
-Gives the structures on the BB
-Models
-Listen & repeat in chorus & individual
-Copy down


-See pictures
-Practise
-Divide into 2 groups

-Play the game


-Choose 5 any numbers & writes on the papers-Reread the numbers

-Practise in closed pairs


-Practise in open pairs

LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 2 Period: 6 Teaching day: ………………………….
Unit 1: (Cont) Lesson 5 P19
Aims: -Further practice in numbers 1-20 to count & give telephone numbers.
-Help students practise more
Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to count & give the telephone numbers.
Teaching aids: Wordcards

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities


*FURTHER PRACTICE:
Pelmanism
Jumbled words
Tgieh = ytwnet =
Treniteh = etrenouf =
Lewtev = eevsn =
Neelve = ientenen =

Bingo C5 (P19)
Numbers 0-20

Dictation and Picture Cue Drill
04 821 4076 054 845 832
091 34 33565 0511 82 66 99
08 557 1313 0240 853 199
EX: What’s your numbers?
[oh-five-one-one, eight-two,
six-six, nice-nice]
*PRODUCTION:
Survey

Name
Telephone number

Hoa
033 612 300Example Exchange:
S1: What’s your name?
S2: [Hoa]
S1: What’s your number?
S2: [033 612 300]
-Use the cards from lesson 4

-Writes these words on BB
-Guides how to do


-Reads:10 7 19 15 20 6 8 1 4 11 14 2 0 3 16 5 17 12 18 13 9
-Reads these telephone numbers clearly

-Gives the example on the BB

-Draws the table on the BB

-Guides how to fill in the information
-Gives the model sentences
-Practise


-Writes the correct words-Choose 5 numbers


-Writes the telephone numbers


-Practise


-Copy down


-Introduce & fill in the blanks
-Practise in pairs
LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 2 Period: 7 Teaching day: ………………………….
Unit 2: AT SCHOOL Lesson 1 A1-4 (P20-22)
Aims: Help Ss practise classroom imperatives to understand the teacher’s commands.
Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to understand the teacher’s commands by classroom imperatives.
Teaching aids: Wordcards, Realia

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities


*REVISION:
Noughts & Crosses
9 - 5
20 – 7
10 + 2

17 + 1
6 + 5
8 : 4

3 - 3
6 x 3
5 + 3

*PRESENTATION:
Pre-teach:
-(to) come in
-(to) sit down # (to) stand up
-(to) open your book # (to)close..
Slap the boardPresentation Text: A1 (P20)
*PRACTICE:
Matching: A2 (P91)
Mime Drill
Simon Says: A3 (P22)
*FURTHER PRACTICE:
Mapped Dialogue:

Miss Hoa
Children

……..morning!

How…..?
Fine…Sit (
Open your
…….morning, Miss Hoa!
We’re…How…?
Yes, Miss!
Yes, Mi
Avatar
Tuyệt
No_avatar

thanks :X

 

 
Gửi ý kiến