Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giáo án anh văn 6 HKI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Châu Vạn An (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:10' 20-03-2008
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 1395
  Số lượt thích: 0 người
  LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 1 Period: 1 Teaching day:………………………….
  Unit:.……………………………………………………………………..
  Aims:………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………..
  Method:…………………………………………………………………………………….
  Teaching aids:……………………………………………………………………………...
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
  
    
  
  
  
  LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 1 Period: 2 Teaching day:………………………….
  Unit 1: GREETINGS Lesson 1: A1-4 (P10-11)
  Aims: Help students practice “Hi / Hello, I’m…. / My name’s… “ to introduce yourself & number 0-5.
  Objectives: By the end of the lesson, students will be able to use “Hi / Hello, I’m…. / My name’s…“ to introduce themselves & number 0-5.
  Teaching aids: Wordcards.
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
  5’
  10’
  10’
  10’
  10’
  *PRESENTATION
  Pre-teach
  Hi = Hello My name is………..
  I am……………….
  Dialogue Build
  a. Lan: Hi! I’m [Lan]
  Nga: Hi! I’m [Nga]
  b. Ba: Hello! I’m [Ba]
  Nam: Hello! I’m [Nam]
  *PRACTICE: A4 – P11
  *PRESENTATION
  Pre - teach
  Oh = 0 Two = 2 Four = 4
  One = 1 Three=3 Five = 5
  Rub out and Remember
  Slap the board


  *PRACTICE
  Dictation
  -Three, five, four, oh, two, one
  -Four–five–three, three–two-oh, three-five-two, three-two-five-one
  Word Cue Drill


  EX: S1: Quang Ninh , please!
  S2: Oh – three – three
  *PRACTICE:
  Guessing Games:
  EX: S1: Oh-three-three? S2:Yes!
  -Use the picture and situation to introduce new words.

  -Elicits the dialogue.
  -Reads in model.
  -Gives feedback.  -Introduces the number by using examples.
  -Write them on BB
  -Check vocabulary

  -Guides how to play.  -Read these numbers clearly.
  -Correct their mistakes.

  -Ticks the card on BB.

  -Gives examples and modelling.  Guides & gives the examples.
  -Listen
  -Repeat in chorus and individual.
  -Copy down.
  -Listen & repeat.
  -Practice in closed pairs.

  -Practise in open pairs.
  -Listen & repeat.


  -Copy down.
  -Say the numbers & write.
  -Play game in groups  -Write 3, 5, 4, …
  453, 321,…in paper.
  -Write the numbers on BB.

  -Repeat.


  Practice in pairs


  -Use the Word Cue Drill to practice based on the example exchange
  
    LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 1 Period: 3 Teaching day: ………………………….
  Unit 1: (Cont) Lesson 2 A5-8 (P12-13)
  Aims: Help Ss practise “How are you? I’m fine, thanks” to greet each other & numbers 6 ( 10
  Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to use “How are you? I’m fine, thanks” to greet each other & numbers 6 (10
  Teaching aids: Wordcards
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
  10’


  10’
  5’  10’

  10’
  *PRESENTATION
  Pre-teach:
  Fine, thanks, Miss, Mr
  Rub out & Remember dialogue A5 P12
  Model sentences
  How are you? I’m fine, thanks!
  *PRACTICE:
  A6 &A7 (P12-13)
  *REVITION: Jumbled words
  wto = two rofu = four
  atrhe = three eno = one
  ifev = five ho = oh
  *PRESENTATION
  Pre-teach:
  Six = 6 Eight = 8 Ten = 10
  Seven = 7 Nice = 9
  Matching
  Six
  Seven
  Eight
  Nice
  Ten
  *PRACTICE
  Dictation
  820 0294 856 5656 7683045
  9504432 510 518
  Wordsquare
  Five, two, eight, six
  One, seven, six
  Nice, ten, four, one
  -Elicits by examples & situation
  -Write words on BB
  -Writes the dialogue on BB

  -Gives model sentences

  -Writes jumbled words on BB &guides

  -Corrects their mistake
  -Introduces by situations &examples

  -Write the numbers & words on BB
  -Guides & gives examples
  -Let Ss matching


  -Tell Ss to listen and write down these telephone numbers
  -Ticks the wordsquare on BB
  -Guides & gives examples
  -Listen & repeat in chorus & individual
  -Copy down
  -Practice in closed pairs

  -Practise in open pairs

  -1 or 2 Ss go the BB
  -Write the correct words


  -Listen & repeat
  -Copy down

  -Look at the BB

  Practice matching
  -Listen & write down the telephone numbers
  -Look the wordsquare
  -Finds the words in horizontal, vertical, diagonal, backwards

  
  

  LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 2 Period: 4 Teaching day: ………………………….
  Unit 1: (Cont) Lesson 3 B1 (P14-16)
  Aims: Help Ss practise ”Good morning/afternoon…” to greet each other, “We’re…” to talk about “us” and numbers 11-15.
  Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to use what they’ve learned.
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
    *PRESENTATION
  Pre-teach: B1-2 (P14-15)
  Goodmorning / afternoon /evening
  Good night
  Good bye / Bye
  Children
  Presentation Dialogue B3 (P15)
  *PRACTICE:
  Picture Drill  EX: S1: Good [morning]
  S2: Good [morning]
  Written exercise: B4 (P16) *PRESENTATION
  Pre-teach
  Eleven=11 twelve=12 thirteen=13
  Fourteen =14 fifteen = 15
  *PRACTICE
  Picture Drill
  EX: S1: Seven and eight?
  S2: Fifteen
  *FURTHER PRACTICE:
  Ordering Vocabulary:
  Six, twelve, two, five, thirteen, oh, eight, eleven, four, fourteen, ten, seven, fifteen, one, three, nice

  
  -Elicits by examples & situation
  -Write words on BB


  -Reads the dialogue

  -Shows the pictures


  -Guides Ss to practice
  -Gives example exchange on BB
  -Lets Ss do exercise B4
  -Elicits by examples & situation
  -Write words on BB


  -Write these on BB
  -Guides Ss to practice

  -Gives example


  -Read these numbers
  
  -Listen & repeat in chorus & individual
  -Copy down


  -Listen

  -Practise the structure by the pictures

  -Practise in closed pairs
  -Practise in open pairs  -Complete the dialogue
  -Listen & repeat

  -Copy down


  -Read & do exercises
  -Practise in pairs
  -Write numbers 0-15 in their notebooks
  -Listen & put order the numbers
  
    LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 2 Period: 5 Teaching day: ………………………….
  Unit 1: (Cont) Lesson 4 C1-4 (P17-19)
  Aims: Help Ss practise “How old are you?” to talk about age & contrast with “How are you”, and number 16-10
  Objectives: After the lesson, Ss will be able to use “How old are you?” to talk about age
  Teaching aids: Pictures
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
  
  *PRESENTAION:
  Pre-teach C1 –2 (P17)
  Sixteen = 16 Nineteen = 19
  Seventeen = 17 Twenty = 20
  Eighteen = 18
  *PRACTICE:
  Pelmanism:
  Slap the board
  *FURTHER PRACTICE
  Bingo: C5 (P19)
  Numbers 0-20

  *PRENSENTATION
  Presentation Dialogue C3 (P18)
  Model Sentences
  -How old are you? -I’m [eleven]

  *PRACTICE
  Picture Drill
  EX: Ss1: How old are you?
  Ss2: I’m[twelve / twenty / …]
  Word Cue Drill
  C4 (P19)

  -Introduce number by situations &example
  -Models & writes them on BB

  -Shows the pictures on BB
  -Guides Ss how to do  -Writes the numbers on BB
  -Guides Ss how to do


  -Asks Ss to remind the numbers
  -Reads: 10 7 19 15 20 6 8 1 4 11 14 2 03 16 5 17 12 18 13 9

  -Contrasts “How old are you? With How are you?”
  -Ticks the pictures on the BB
  -Lets Ss reread the numbers
  -Gives the structures on the BB
  -Models
  -Listen & repeat in chorus & individual
  -Copy down


  -See pictures
  -Practise
  -Divide into 2 groups

  -Play the game


  -Choose 5 any numbers & writes on the papers  -Reread the numbers

  -Practise in closed pairs


  -Practise in open pairs
  
    LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 2 Period: 6 Teaching day: ………………………….
  Unit 1: (Cont) Lesson 5 P19
  Aims: -Further practice in numbers 1-20 to count & give telephone numbers.
  -Help students practise more
  Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to count & give the telephone numbers.
  Teaching aids: Wordcards
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
  
  *FURTHER PRACTICE:
  Pelmanism
  Jumbled words
  Tgieh = ytwnet =
  Treniteh = etrenouf =
  Lewtev = eevsn =
  Neelve = ientenen =

  Bingo C5 (P19)
  Numbers 0-20

  Dictation and Picture Cue Drill
  04 821 4076 054 845 832
  091 34 33565 0511 82 66 99
  08 557 1313 0240 853 199
  EX: What’s your numbers?
  [oh-five-one-one, eight-two,
  six-six, nice-nice]
  *PRODUCTION:
  Survey

  Name
  Telephone number
  
  Hoa
  033 612 300
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Example Exchange:
  S1: What’s your name?
  S2: [Hoa]
  S1: What’s your number?
  S2: [033 612 300]
  -Use the cards from lesson 4

  -Writes these words on BB
  -Guides how to do


  -Reads:10 7 19 15 20 6 8 1 4 11 14 2 0 3 16 5 17 12 18 13 9
  -Reads these telephone numbers clearly

  -Gives the example on the BB

  -Draws the table on the BB

  -Guides how to fill in the information
  -Gives the model sentences
  -Practise


  -Writes the correct words  -Choose 5 numbers


  -Writes the telephone numbers


  -Practise


  -Copy down


  -Introduce & fill in the blanks
  -Practise in pairs
  
  


  LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 2 Period: 7 Teaching day: ………………………….
  Unit 2: AT SCHOOL Lesson 1 A1-4 (P20-22)
  Aims: Help Ss practise classroom imperatives to understand the teacher’s commands.
  Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to understand the teacher’s commands by classroom imperatives.
  Teaching aids: Wordcards, Realia
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
  
  *REVISION:
  Noughts & Crosses
  9 - 5
  20 – 7
  10 + 2
  
  17 + 1
  6 + 5
  8 : 4
  
  3 - 3
  6 x 3
  5 + 3
  
  *PRESENTATION:
  Pre-teach:
  -(to) come in
  -(to) sit down # (to) stand up
  -(to) open your book # (to)close..
  Slap the board  Presentation Text: A1 (P20)
  *PRACTICE:
  Matching: A2 (P91)
  Mime Drill
  Simon Says: A3 (P22)
  *FURTHER PRACTICE:
  Mapped Dialogue:

  Miss Hoa
  Children
  
  ……..morning!

  How…..?
  Fine…Sit (
  Open your
  …….morning, Miss Hoa!
  We’re…How…?
  Yes, Miss!
  Yes, Mi
  Avatar
  Tuyệt
  No_avatar

  thanks :X

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng