Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án anh văn 6 HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Châu Vạn An (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:10' 20-03-2008
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1405
Số lượt thích: 0 người
LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 1 Period: 1 Teaching day:………………………….
Unit:.……………………………………………………………………..
Aims:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Method:…………………………………………………………………………………….
Teaching aids:……………………………………………………………………………...

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities


LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 1 Period: 2 Teaching day:………………………….
Unit 1: GREETINGS Lesson 1: A1-4 (P10-11)
Aims: Help students practice “Hi / Hello, I’m…. / My name’s… “ to introduce yourself & number 0-5.
Objectives: By the end of the lesson, students will be able to use “Hi / Hello, I’m…. / My name’s…“ to introduce themselves & number 0-5.
Teaching aids: Wordcards.

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities

5’
10’
10’
10’
10’
*PRESENTATION
Pre-teach
Hi = Hello My name is………..
I am……………….
Dialogue Build
a. Lan: Hi! I’m [Lan]
Nga: Hi! I’m [Nga]
b. Ba: Hello! I’m [Ba]
Nam: Hello! I’m [Nam]
*PRACTICE: A4 – P11
*PRESENTATION
Pre - teach
Oh = 0 Two = 2 Four = 4
One = 1 Three=3 Five = 5
Rub out and Remember
Slap the board


*PRACTICE
Dictation
-Three, five, four, oh, two, one
-Four–five–three, three–two-oh, three-five-two, three-two-five-one
Word Cue Drill


EX: S1: Quang Ninh , please!
S2: Oh – three – three
*PRACTICE:
Guessing Games:
EX: S1: Oh-three-three? S2:Yes!
-Use the picture and situation to introduce new words.

-Elicits the dialogue.
-Reads in model.
-Gives feedback.-Introduces the number by using examples.
-Write them on BB
-Check vocabulary

-Guides how to play.-Read these numbers clearly.
-Correct their mistakes.

-Ticks the card on BB.

-Gives examples and modelling.Guides & gives the examples.
-Listen
-Repeat in chorus and individual.
-Copy down.
-Listen & repeat.
-Practice in closed pairs.

-Practise in open pairs.
-Listen & repeat.


-Copy down.
-Say the numbers & write.
-Play game in groups-Write 3, 5, 4, …
453, 321,…in paper.
-Write the numbers on BB.

-Repeat.


Practice in pairs


-Use the Word Cue Drill to practice based on the example exchange

LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 1 Period: 3 Teaching day: ………………………….
Unit 1: (Cont) Lesson 2 A5-8 (P12-13)
Aims: Help Ss practise “How are you? I’m fine, thanks” to greet each other & numbers 6 ( 10
Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to use “How are you? I’m fine, thanks” to greet each other & numbers 6 (10
Teaching aids: Wordcards

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities

10’


10’
5’10’

10’
*PRESENTATION
Pre-teach:
Fine, thanks, Miss, Mr
Rub out & Remember dialogue A5 P12
Model sentences
How are you? I’m fine, thanks!
*PRACTICE:
A6 &A7 (P12-13)
*REVITION: Jumbled words
wto = two rofu = four
atrhe = three eno = one
ifev = five ho = oh
*PRESENTATION
Pre-teach:
Six = 6 Eight = 8 Ten = 10
Seven = 7 Nice = 9
Matching
Six
Seven
Eight
Nice
Ten
*PRACTICE
Dictation
820 0294 856 5656 7683045
9504432 510 518
Wordsquare
Five, two, eight, six
One, seven, six
Nice, ten, four, one
-Elicits by examples & situation
-Write words on BB
-Writes the dialogue on BB

-Gives model sentences

-Writes jumbled words on BB &guides

-Corrects their mistake
-Introduces by situations &examples

-Write the numbers & words on BB
-Guides & gives examples
-Let Ss matching


-Tell Ss to listen and write down these telephone numbers
-Ticks the wordsquare on BB
-Guides & gives examples
-Listen & repeat in chorus & individual
-Copy down
-Practice in closed pairs

-Practise in open pairs

-1 or 2 Ss go the BB
-Write the correct words


-Listen & repeat
-Copy down

-Look at the BB

Practice matching
-Listen & write down the telephone numbers
-Look the wordsquare
-Finds the words in horizontal, vertical, diagonal, backwards
LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 2 Period: 4 Teaching day: ………………………….
Unit 1: (Cont) Lesson 3 B1 (P14-16)
Aims: Help Ss practise ”Good morning/afternoon…” to greet each other, “We’re…” to talk about “us” and numbers 11-15.
Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to use what they’ve learned.

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities

*PRESENTATION
Pre-teach: B1-2 (P14-15)
Goodmorning / afternoon /evening
Good night
Good bye / Bye
Children
Presentation Dialogue B3 (P15)
*PRACTICE:
Picture DrillEX: S1: Good [morning]
S2: Good [morning]
Written exercise: B4 (P16) *PRESENTATION
Pre-teach
Eleven=11 twelve=12 thirteen=13
Fourteen =14 fifteen = 15
*PRACTICE
Picture Drill
EX: S1: Seven and eight?
S2: Fifteen
*FURTHER PRACTICE:
Ordering Vocabulary:
Six, twelve, two, five, thirteen, oh, eight, eleven, four, fourteen, ten, seven, fifteen, one, three, nice


-Elicits by examples & situation
-Write words on BB


-Reads the dialogue

-Shows the pictures


-Guides Ss to practice
-Gives example exchange on BB
-Lets Ss do exercise B4
-Elicits by examples & situation
-Write words on BB


-Write these on BB
-Guides Ss to practice

-Gives example


-Read these numbers

-Listen & repeat in chorus & individual
-Copy down


-Listen

-Practise the structure by the pictures

-Practise in closed pairs
-Practise in open pairs-Complete the dialogue
-Listen & repeat

-Copy down


-Read & do exercises
-Practise in pairs
-Write numbers 0-15 in their notebooks
-Listen & put order the numbers

LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 2 Period: 5 Teaching day: ………………………….
Unit 1: (Cont) Lesson 4 C1-4 (P17-19)
Aims: Help Ss practise “How old are you?” to talk about age & contrast with “How are you”, and number 16-10
Objectives: After the lesson, Ss will be able to use “How old are you?” to talk about age
Teaching aids: Pictures

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities


*PRESENTAION:
Pre-teach C1 –2 (P17)
Sixteen = 16 Nineteen = 19
Seventeen = 17 Twenty = 20
Eighteen = 18
*PRACTICE:
Pelmanism:
Slap the board
*FURTHER PRACTICE
Bingo: C5 (P19)
Numbers 0-20

*PRENSENTATION
Presentation Dialogue C3 (P18)
Model Sentences
-How old are you? -I’m [eleven]

*PRACTICE
Picture Drill
EX: Ss1: How old are you?
Ss2: I’m[twelve / twenty / …]
Word Cue Drill
C4 (P19)

-Introduce number by situations &example
-Models & writes them on BB

-Shows the pictures on BB
-Guides Ss how to do-Writes the numbers on BB
-Guides Ss how to do


-Asks Ss to remind the numbers
-Reads: 10 7 19 15 20 6 8 1 4 11 14 2 03 16 5 17 12 18 13 9

-Contrasts “How old are you? With How are you?”
-Ticks the pictures on the BB
-Lets Ss reread the numbers
-Gives the structures on the BB
-Models
-Listen & repeat in chorus & individual
-Copy down


-See pictures
-Practise
-Divide into 2 groups

-Play the game


-Choose 5 any numbers & writes on the papers-Reread the numbers

-Practise in closed pairs


-Practise in open pairs

LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 2 Period: 6 Teaching day: ………………………….
Unit 1: (Cont) Lesson 5 P19
Aims: -Further practice in numbers 1-20 to count & give telephone numbers.
-Help students practise more
Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to count & give the telephone numbers.
Teaching aids: Wordcards

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities


*FURTHER PRACTICE:
Pelmanism
Jumbled words
Tgieh = ytwnet =
Treniteh = etrenouf =
Lewtev = eevsn =
Neelve = ientenen =

Bingo C5 (P19)
Numbers 0-20

Dictation and Picture Cue Drill
04 821 4076 054 845 832
091 34 33565 0511 82 66 99
08 557 1313 0240 853 199
EX: What’s your numbers?
[oh-five-one-one, eight-two,
six-six, nice-nice]
*PRODUCTION:
Survey

Name
Telephone number

Hoa
033 612 300Example Exchange:
S1: What’s your name?
S2: [Hoa]
S1: What’s your number?
S2: [033 612 300]
-Use the cards from lesson 4

-Writes these words on BB
-Guides how to do


-Reads:10 7 19 15 20 6 8 1 4 11 14 2 0 3 16 5 17 12 18 13 9
-Reads these telephone numbers clearly

-Gives the example on the BB

-Draws the table on the BB

-Guides how to fill in the information
-Gives the model sentences
-Practise


-Writes the correct words-Choose 5 numbers


-Writes the telephone numbers


-Practise


-Copy down


-Introduce & fill in the blanks
-Practise in pairs
LESSON PLAN
School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
Week: 2 Period: 7 Teaching day: ………………………….
Unit 2: AT SCHOOL Lesson 1 A1-4 (P20-22)
Aims: Help Ss practise classroom imperatives to understand the teacher’s commands.
Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to understand the teacher’s commands by classroom imperatives.
Teaching aids: Wordcards, Realia

Time
Contents
Teacher’s activities
Student’s activities


*REVISION:
Noughts & Crosses
9 - 5
20 – 7
10 + 2

17 + 1
6 + 5
8 : 4

3 - 3
6 x 3
5 + 3

*PRESENTATION:
Pre-teach:
-(to) come in
-(to) sit down # (to) stand up
-(to) open your book # (to)close..
Slap the boardPresentation Text: A1 (P20)
*PRACTICE:
Matching: A2 (P91)
Mime Drill
Simon Says: A3 (P22)
*FURTHER PRACTICE:
Mapped Dialogue:

Miss Hoa
Children

……..morning!

How…..?
Fine…Sit (
Open your
…….morning, Miss Hoa!
We’re…How…?
Yes, Miss!
Yes, Mi
Avatar
Tuyệt
No_avatar

thanks :X

 

 
Gửi ý kiến