Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Giáo án anh văn 6 HKI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Châu Vạn An (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:10' 20-03-2008
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 1400
  Số lượt thích: 0 người
  LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 1 Period: 1 Teaching day:………………………….
  Unit:.……………………………………………………………………..
  Aims:………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………..
  Method:…………………………………………………………………………………….
  Teaching aids:……………………………………………………………………………...
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
  
    
  
  
  
  LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 1 Period: 2 Teaching day:………………………….
  Unit 1: GREETINGS Lesson 1: A1-4 (P10-11)
  Aims: Help students practice “Hi / Hello, I’m…. / My name’s… “ to introduce yourself & number 0-5.
  Objectives: By the end of the lesson, students will be able to use “Hi / Hello, I’m…. / My name’s…“ to introduce themselves & number 0-5.
  Teaching aids: Wordcards.
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
  5’
  10’
  10’
  10’
  10’
  *PRESENTATION
  Pre-teach
  Hi = Hello My name is………..
  I am……………….
  Dialogue Build
  a. Lan: Hi! I’m [Lan]
  Nga: Hi! I’m [Nga]
  b. Ba: Hello! I’m [Ba]
  Nam: Hello! I’m [Nam]
  *PRACTICE: A4 – P11
  *PRESENTATION
  Pre - teach
  Oh = 0 Two = 2 Four = 4
  One = 1 Three=3 Five = 5
  Rub out and Remember
  Slap the board


  *PRACTICE
  Dictation
  -Three, five, four, oh, two, one
  -Four–five–three, three–two-oh, three-five-two, three-two-five-one
  Word Cue Drill


  EX: S1: Quang Ninh , please!
  S2: Oh – three – three
  *PRACTICE:
  Guessing Games:
  EX: S1: Oh-three-three? S2:Yes!
  -Use the picture and situation to introduce new words.

  -Elicits the dialogue.
  -Reads in model.
  -Gives feedback.  -Introduces the number by using examples.
  -Write them on BB
  -Check vocabulary

  -Guides how to play.  -Read these numbers clearly.
  -Correct their mistakes.

  -Ticks the card on BB.

  -Gives examples and modelling.  Guides & gives the examples.
  -Listen
  -Repeat in chorus and individual.
  -Copy down.
  -Listen & repeat.
  -Practice in closed pairs.

  -Practise in open pairs.
  -Listen & repeat.


  -Copy down.
  -Say the numbers & write.
  -Play game in groups  -Write 3, 5, 4, …
  453, 321,…in paper.
  -Write the numbers on BB.

  -Repeat.


  Practice in pairs


  -Use the Word Cue Drill to practice based on the example exchange
  
    LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 1 Period: 3 Teaching day: ………………………….
  Unit 1: (Cont) Lesson 2 A5-8 (P12-13)
  Aims: Help Ss practise “How are you? I’m fine, thanks” to greet each other & numbers 6 ( 10
  Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to use “How are you? I’m fine, thanks” to greet each other & numbers 6 (10
  Teaching aids: Wordcards
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
  10’


  10’
  5’  10’

  10’
  *PRESENTATION
  Pre-teach:
  Fine, thanks, Miss, Mr
  Rub out & Remember dialogue A5 P12
  Model sentences
  How are you? I’m fine, thanks!
  *PRACTICE:
  A6 &A7 (P12-13)
  *REVITION: Jumbled words
  wto = two rofu = four
  atrhe = three eno = one
  ifev = five ho = oh
  *PRESENTATION
  Pre-teach:
  Six = 6 Eight = 8 Ten = 10
  Seven = 7 Nice = 9
  Matching
  Six
  Seven
  Eight
  Nice
  Ten
  *PRACTICE
  Dictation
  820 0294 856 5656 7683045
  9504432 510 518
  Wordsquare
  Five, two, eight, six
  One, seven, six
  Nice, ten, four, one
  -Elicits by examples & situation
  -Write words on BB
  -Writes the dialogue on BB

  -Gives model sentences

  -Writes jumbled words on BB &guides

  -Corrects their mistake
  -Introduces by situations &examples

  -Write the numbers & words on BB
  -Guides & gives examples
  -Let Ss matching


  -Tell Ss to listen and write down these telephone numbers
  -Ticks the wordsquare on BB
  -Guides & gives examples
  -Listen & repeat in chorus & individual
  -Copy down
  -Practice in closed pairs

  -Practise in open pairs

  -1 or 2 Ss go the BB
  -Write the correct words


  -Listen & repeat
  -Copy down

  -Look at the BB

  Practice matching
  -Listen & write down the telephone numbers
  -Look the wordsquare
  -Finds the words in horizontal, vertical, diagonal, backwards

  
  

  LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 2 Period: 4 Teaching day: ………………………….
  Unit 1: (Cont) Lesson 3 B1 (P14-16)
  Aims: Help Ss practise ”Good morning/afternoon…” to greet each other, “We’re…” to talk about “us” and numbers 11-15.
  Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to use what they’ve learned.
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
    *PRESENTATION
  Pre-teach: B1-2 (P14-15)
  Goodmorning / afternoon /evening
  Good night
  Good bye / Bye
  Children
  Presentation Dialogue B3 (P15)
  *PRACTICE:
  Picture Drill  EX: S1: Good [morning]
  S2: Good [morning]
  Written exercise: B4 (P16) *PRESENTATION
  Pre-teach
  Eleven=11 twelve=12 thirteen=13
  Fourteen =14 fifteen = 15
  *PRACTICE
  Picture Drill
  EX: S1: Seven and eight?
  S2: Fifteen
  *FURTHER PRACTICE:
  Ordering Vocabulary:
  Six, twelve, two, five, thirteen, oh, eight, eleven, four, fourteen, ten, seven, fifteen, one, three, nice

  
  -Elicits by examples & situation
  -Write words on BB


  -Reads the dialogue

  -Shows the pictures


  -Guides Ss to practice
  -Gives example exchange on BB
  -Lets Ss do exercise B4
  -Elicits by examples & situation
  -Write words on BB


  -Write these on BB
  -Guides Ss to practice

  -Gives example


  -Read these numbers
  
  -Listen & repeat in chorus & individual
  -Copy down


  -Listen

  -Practise the structure by the pictures

  -Practise in closed pairs
  -Practise in open pairs  -Complete the dialogue
  -Listen & repeat

  -Copy down


  -Read & do exercises
  -Practise in pairs
  -Write numbers 0-15 in their notebooks
  -Listen & put order the numbers
  
    LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 2 Period: 5 Teaching day: ………………………….
  Unit 1: (Cont) Lesson 4 C1-4 (P17-19)
  Aims: Help Ss practise “How old are you?” to talk about age & contrast with “How are you”, and number 16-10
  Objectives: After the lesson, Ss will be able to use “How old are you?” to talk about age
  Teaching aids: Pictures
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
  
  *PRESENTAION:
  Pre-teach C1 –2 (P17)
  Sixteen = 16 Nineteen = 19
  Seventeen = 17 Twenty = 20
  Eighteen = 18
  *PRACTICE:
  Pelmanism:
  Slap the board
  *FURTHER PRACTICE
  Bingo: C5 (P19)
  Numbers 0-20

  *PRENSENTATION
  Presentation Dialogue C3 (P18)
  Model Sentences
  -How old are you? -I’m [eleven]

  *PRACTICE
  Picture Drill
  EX: Ss1: How old are you?
  Ss2: I’m[twelve / twenty / …]
  Word Cue Drill
  C4 (P19)

  -Introduce number by situations &example
  -Models & writes them on BB

  -Shows the pictures on BB
  -Guides Ss how to do  -Writes the numbers on BB
  -Guides Ss how to do


  -Asks Ss to remind the numbers
  -Reads: 10 7 19 15 20 6 8 1 4 11 14 2 03 16 5 17 12 18 13 9

  -Contrasts “How old are you? With How are you?”
  -Ticks the pictures on the BB
  -Lets Ss reread the numbers
  -Gives the structures on the BB
  -Models
  -Listen & repeat in chorus & individual
  -Copy down


  -See pictures
  -Practise
  -Divide into 2 groups

  -Play the game


  -Choose 5 any numbers & writes on the papers  -Reread the numbers

  -Practise in closed pairs


  -Practise in open pairs
  
    LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 2 Period: 6 Teaching day: ………………………….
  Unit 1: (Cont) Lesson 5 P19
  Aims: -Further practice in numbers 1-20 to count & give telephone numbers.
  -Help students practise more
  Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to count & give the telephone numbers.
  Teaching aids: Wordcards
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
  
  *FURTHER PRACTICE:
  Pelmanism
  Jumbled words
  Tgieh = ytwnet =
  Treniteh = etrenouf =
  Lewtev = eevsn =
  Neelve = ientenen =

  Bingo C5 (P19)
  Numbers 0-20

  Dictation and Picture Cue Drill
  04 821 4076 054 845 832
  091 34 33565 0511 82 66 99
  08 557 1313 0240 853 199
  EX: What’s your numbers?
  [oh-five-one-one, eight-two,
  six-six, nice-nice]
  *PRODUCTION:
  Survey

  Name
  Telephone number
  
  Hoa
  033 612 300
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Example Exchange:
  S1: What’s your name?
  S2: [Hoa]
  S1: What’s your number?
  S2: [033 612 300]
  -Use the cards from lesson 4

  -Writes these words on BB
  -Guides how to do


  -Reads:10 7 19 15 20 6 8 1 4 11 14 2 0 3 16 5 17 12 18 13 9
  -Reads these telephone numbers clearly

  -Gives the example on the BB

  -Draws the table on the BB

  -Guides how to fill in the information
  -Gives the model sentences
  -Practise


  -Writes the correct words  -Choose 5 numbers


  -Writes the telephone numbers


  -Practise


  -Copy down


  -Introduce & fill in the blanks
  -Practise in pairs
  
  


  LESSON PLAN
  School:…………………………………………………………………… Teacher:……………………….Class: 6
  Week: 2 Period: 7 Teaching day: ………………………….
  Unit 2: AT SCHOOL Lesson 1 A1-4 (P20-22)
  Aims: Help Ss practise classroom imperatives to understand the teacher’s commands.
  Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to understand the teacher’s commands by classroom imperatives.
  Teaching aids: Wordcards, Realia
  
  Time
  Contents
  Teacher’s activities
  Student’s activities
  
  
  *REVISION:
  Noughts & Crosses
  9 - 5
  20 – 7
  10 + 2
  
  17 + 1
  6 + 5
  8 : 4
  
  3 - 3
  6 x 3
  5 + 3
  
  *PRESENTATION:
  Pre-teach:
  -(to) come in
  -(to) sit down # (to) stand up
  -(to) open your book # (to)close..
  Slap the board  Presentation Text: A1 (P20)
  *PRACTICE:
  Matching: A2 (P91)
  Mime Drill
  Simon Says: A3 (P22)
  *FURTHER PRACTICE:
  Mapped Dialogue:

  Miss Hoa
  Children
  
  ……..morning!

  How…..?
  Fine…Sit (
  Open your
  …….morning, Miss Hoa!
  We’re…How…?
  Yes, Miss!
  Yes, Mi

  Avatar
  Tuyệt
  No_avatar

  thanks :X

   

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng