Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  TOEFL Grammar Review!

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: aking
  Người gửi: Trần Khánh Linh
  Ngày gửi: 13h:09' 24-02-2008
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 146
  Số lượt thích: 0 người
  Mục lục
  Grammar Review 6
  Quán từ không xác định "a" và "an" 9
  Quán từ xác định "The" 9
  Cách sử dụng another và other. 14
  Cách sử dụng little, a little, few, a few 14
  Sở hữu cách 14
  Verb 15
  1. Present 15
  1) Simple Present 15
  2) Present Progressive (be + V-ing) 15
  3) Present Perfect : Have + PII 15
  4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing 16
  2. Past 16
  1) Simple Past: V-ed 16
  2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing 16
  3) Past Perfect: Had + PII 17
  4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing 17
  3. Future 17
  1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form 17
  2) Near Future 17
  3) Future Progressive: will/shall + be + verb_ing 19
  4) Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII 19
  Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 19
  Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ 20
  1. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít 20
  2. Cách sử dụng None và No 20
  3. Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor (không...mà cũng không) 21
  4. V-ing làm chủ ngữ 21
  5. Các danh từ tập thể 21
  6. Cách sử dụng a number of, the number of: 22
  7. Các danh từ luôn dùng ở số nhiều 22
  8. Thành ngữ there is, there are 22
  Đại từ 24
  1. Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ) 24
  2. Đại từ nhân xưng tân ngữ 24
  3. Tính từ sở hữu 24
  4. Đại từ sở hữu 25
  5. Đại từ phản thân 25
  Tân ngữ 26
  Động từ nguyên thể là tân ngữ 26
  1. Verb -ing dùng làm tân ngữ 26
  2. Bốn động từ đặc biệt 26
  3. Các động từ đứng sau giới từ 27
  4. Vấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ. 27
  Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết 29
  1. Need 29
  1) Dùng như một động từ thường: được sử dụng ra sao còn tùy vào chủ ngữ của nó 29
  2) Need được sử dụng như một động từ khiếm khuyết 29
  2. Dare 29
  1) Khi dùng với nghĩa là "dám" 29
  2) Dare dùng như một ngoại động từ 29
  Cách sử dụng to be trong một số trường hợp 31
  Cách sử dụng to get trong một số trường hợp đặc biệt 32
  1. To get + P2 32
  2. Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì 32
  3. Get sb/smt +V-ing: Làm ai/ cái gì bắt đầu. 32
  4. Get + to + verb 32
  5. Get + to + Verb (chỉ vấn đề hành động) = Come + to + Verb (chỉ vấn đề nhận thức) = Gradually = dần dần 32
  Câu hỏi 33
  Câu hỏi Yes/ No 34
  1. Câu hỏi thông báo 34
  a) Who/ what làm chủ ngữ 34
  b) Whom/ what làm tân ngữ 34
  c) Câu hỏi nhắm vào các bổ ngữ: When, Where, How và Why 34
  2. Câu hỏi gián tiếp 34
  3. Câu hỏi có đuôi 35
  Lối nói phụ họa khẳng định và phủ định 36
  1. Khẳng định 36
  2. Phủ định 36
  Câu phủ định 37
  Mệnh lệnh thức 39
  Động từ khiếm khuyết 41
  Câu điều kiện 41
  1. Điều kiện có thể thực hiện được ở hiện tại 41
  2. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại 41
  3. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ 41
  Cách sử dụng các động từ will, would, could, should sau if 42
  Một số cách dùng thêm của if 43
  1. If... then: Nếu... thì 43
  2. If dùng trong dạng câu không phải câu điều kiện: Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó. 43
  3. If... should = If... happen to... = If... should happen to... diễn đạt sự không chắc chắn (Xem thêm phần sử dụng should trong một số trường hợp cụ thể) 43
  4. If.. was/were to... 43
  5. If it + to be + not + for: Nếu không vì, nếu không nhờ vào. 43
  6. "Not" đôi khi được thêm vào những động từ sau "if" để bày tỏ sự nghi ngờ, không chắc chắn. (Có nên ... Hay không ...) 43
  7. It would... if + subject + would... (sẽ là... nếu – không được dùng trong văn viết) 43
  8. If... ‘d have... ‘have: Dùng trong văn nói, không dùng trong văn viết, diễn đạt điều kiện không thể xảy ra ở quá khứ 43
  9. If + preposition + noun/verb... (subject + be bị lược bỏ) 43
  10. If dùng khá phổ biến với một số từ như "any/anything/ever/not" diễn đạt phủ định 45
  11. If + Adjective = although (cho dù là) 45
  Cách sử dụng to Hope, to Wish. 45
  Điều kiện không có thật ở tương lai 46
  1. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại 46
  2. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ 46
  Cách sử dụng thành ngữ as if, as though (chừng như là, như thể là) 48
  Used to, to be/get used to 48
  Cách sử dụng thành ngữ would rather 49
  Loại câu có một chủ ngữ 50
  1. Loại câu có hai chủ ngữ 50
  a) Loại câu giả định ở hiện tại 50
  b) Loại câu không thể thực hiện được ở hiện tại 50
  c) Loại câu không thể thực hiện được ở quá khứ 50
  Cách sử dụng thành ngữ Would like 52
  Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở hiện tại 52
  1. Could, May, Might + Verb in simple form = Có lẽ, có thể. 52
  2. Should + Verb in simple form 52
  3. Must + Verb in simple form 52
  Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở quá khứ 55
  1. Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã 55
  2. Could have + P2 = Lẽ ra đã có thể (trên thực tế là không) 55
  3. Might have been + V-ing = Có lẽ lúc ấy đang 55
  4. Should have + P2 = Lẽ ra phải, lẽ ra nên 55
  5. Must have + P2 = hẳn là đã 55
  6. Must have been V-ing = hẳn lúc ấy đang 55
  Các vấn đề sử dụng should trong một số trường hợp cụ thể 55
  Tính từ và phó từ 55
  Động từ nối 56
  Các dạng so sánh của tính từ và phó từ 57
  1. So sánh bằng 57
  2. So sánh hơn kém 57
  3. So sánh hợp lý 58
  4. So sánh đặc biệt 58
  5. So sánh đa bội 59
  6. So sánh kép 59
  7. Cấu trúc No sooner... than = Vừa mới ... thì đã... 60
  8. So sánh giữa 2 người hoặc 2 vật 60
  9. So sánh bậc nhất 60
  Danh từ dùng làm tính từ 64
  Enough 64
  Một số trường hợp cụ thể dùng much & many 64
  Một số cách dùng đặc biệt của much và many: 67
  Phân biệt thêm về cách dùng alot/ lots of/ plenty/ a great deal so với many/ much 67
  Một số cách dùng cụ thể của more & most 67
  Cách dùng long & (for) a long time 69
  Từ nối 69
  1. Because, Because of 69
  2. Từ nối chỉ mục đích và kết quả 69
  3. Từ nối chỉ nguyên nhân và kết quả. 69
  4. Một số các từ nối mang tính điều kiện khác. 69
  Câu bị động 71
  Động từ gây nguyên nhân 73
  To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì 74
  1. To have/to get sth done = Đưa cái gì đi làm 74
  2. To make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai phải làm gì 74
  3. To make sb + P2 = làm cho ai bị làm sao 74
  4. To cause sth + P2 = làm cho cái gì bị làm sao 74
  5. To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để ai, cho phép ai làm gì 74
  6. To help sb to do sth/do sth = Giúp ai làm gì 74
  7. 3 động từ đặc biệt 74
  Câu phức hợp và đại từ quan hệ thay thế 75
  That và which làm chủ ngữ của câu phụ 76
  1. That và which làm tân ngữ của câu phụ 76
  2. Who làm chủ ngữ của câu phụ 76
  3. Whom làm tân ngữ của câu phụ 76
  4. Mệnh đề phụ bắt buộc và không bắt buộc. 76
  1) Mệnh đề phụ bắt buộc. 76
  2) Mệnh đề phụ không bắt buộc 76
  5. Tầm quan trọng của việc sử dụng dấu phẩy đối với mệnh đề phụ 77
  6. Cách sử dụng All, Both, Some, Several, Most, Few + Of + Whom/ Which 77
  7. Whose = của người mà, của con mà. 77
  8. Cách loại bỏ mệnh đề phụ 77
  Cách sử dụng P1 trong một số trường hợp 79
  1. Dùng với một số các cấu trúc động từ. 79
  2. P1 được sử dụng để rút ngắn những câu dài 79
  Cách sử dụng nguyên mẫu hoàn thành (To have + P2) 81
  Những cách sử dụng khác của that 82
  1. That dùng với tư cách là một liên từ (rằng) 82
  2. Mệnh đề that 82
  Câu giả định 83
  1. Dùng với would rather that 83
  2. Dùng với động từ. 83
  3. Dùng với tính từ. 83
  4. Câu giả định dùng với một số trường hợp khác 85
  5. Câu giả định dùng với it + to be + time 85
  Lối nói bao hàm 85
  1. Not only ..... but also 85
  2. As well as: Cũng như 85
  3. Both ..... and 85
  Cách sử dụng to know, to know how. 88
  Mệnh đề nhượng bộ 88
  1. Despite/Inspite of = bất chấp 88
  2. Although/Even though/Though = Mặc dầu 88
  3. However + adj + S + linkverb = dù có .... đi chăng nữa thì .... 88
  4. Although/ Albeit (more formal) + Adjective/ Adverb/ Averbial Modifier 88
  Những động từ dễ gây nhầm lẫn 88
  Một số các động từ đặc biệt khác 90
  Sự phù hợp về thời động từ 91
  Cách sử dụng to say, to tell 92
  Đại từ nhân xưng "one" và "you" 95
  Từ đi trước để giới thiệu 95
  Cách sử dụng các phân từ ở đầu mệnh đề phụ 95
  Phân từ dùng làm tính từ 98
  1. Phân từ 1 (V-ing) được dùng làm tính từ khi nó đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 98
  2. Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi nó đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 98
  Câu thừa 98
  Cấu trúc câu song song 99
  Thông tin trực tiếp và gián tiếp 100
  1. Câu trực tiếp và câu gián tiếp 100
  Động từ với hai tân ngữ trực tiếp và gián tiếp 101
  Sự đảo ngược phó từ 102
  Một số các dạng phó từ đặc biệt đứng ở đầu câu 103
  Cách loại bỏ những câu trả lời không đúng trong bài ngữ pháp 105
  Kiểm tra các lỗi ngữ pháp cơ bản bao gồm 106
  1. Loại bỏ những câu trả lời mang tính rườm rà 106
  2. Phải chắc chắn rằng tất cả các từ trong câu được chọn đều phải phúc vụ cho nghĩa của bài, đặc biệt là các ngữ động từ. 106
  3. Phải loại bỏ những câu trả lời bao hàm tiếng lóng, không được phép dùng trong văn viết qui chuẩn 106
  Những từ dễ gây nhầm lẫn 107
  Phụ lục: một số những từ dễ gây nhầm lẫn khác: 109
  Giới từ 112
  1. During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục) 112
  2. From = từ >< to = đến 112
  3. Out of=ra khỏi>4. By 112
  5. In = bên trong 112
  6. On = trên bề mặt: 112
  7. At = ở tại 113
  8. Một số các thành ngữ dùng với giới từ 113
  Ngữ động từ 115
  Một số nguyên tắc thực hiện bài đọc 116


  Grammar Review
  Một câu trong tiếng Anh bao gồm các thành phần sau đây

  SUBJECT - VERB AS PREDICATE - COMPLEMENT - MODIFIER
  (OBJECT)

  DIRECT INDIRECT

  SUBJECT có thể là một động từ nguyên thể, một VERB_ING, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh từ. Chúng bao giờ cũng đứng ở đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Vì là danh từ nên chúng liên quan đến những vấn đề sau:
  Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non - count noun)
  Danh từ đếm được: Dùng được với số đếm, do đó nó có hình thái số ít, số nhiều. Nó dùng được với a hay với the.
  Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với "a", còn "the" chỉ trong một số trường hợp đặc biệt.
  Một số danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt.
  Một số danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có "a" và không có "a"
  an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ f
  No_avatar

  không cope đc huhu

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓