Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  BDTX MODUN 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Hữu Phương
  Ngày gửi: 18h:24' 11-10-2017
  Dung lượng: 630.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỤC nha giấo vả cấn bộ quAn ư cơ sở giấo dục
  BÙI YẴNQUẤN- NGUYỄN HỮU ĐỘ
  TÀI UỆU BỔI DưữNG PHÁI IRlỂN NĂNG Lực NGHÊ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  HƯỞNG DẪN ĐỐNG NGHỆP TRONG PHẮT TRIỂN NGHÊ NGHỆP GIÁO VIÊN
  Module MN 13: Phường pháp tư vấn
  về chuyên môn nghiệp vụ cho ũồng nghiệp
  Module THCS 9: HƯáng dẩn, tư vấn ũồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  Module THPT 9: Hướng dẩn, tư vấn ũồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  Module GDTX 10: HƯáng dẩn, tư vấn ũồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  (Tài iiệu bổi dưõng ihườngxuyên giáo viên mầm non, phổ ihỗng và giáo dục ihường xuyên)
  NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM NHÀ XUẤT BẢN ĐAI HOC SƯPHAM Các tác giả tài ỉìệugửì ỉòì trì ẩn tớỉi
  Thac sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Giáo vĩÊn Trường Trung học Cơ sờ Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
  Thac sĩ Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Trường phòng Nhà giáo, Cục NGCBQLGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Những người đã cung cáp tài liệu và đồng góp nhiều ý kiến quỷ báu để hoàn thiện tài liệu này.
  Bản quyền thuôcBỘ Gião dụcvãĐào tạo - Cục Nhã giáũ vã Cấn bộ quảnlícơs&giáũ dục.
  Cấm sao chÉp duói mọ ihình thức.
  Mãsổ: 01.01.35/95- ĐH 2013
  MỤC LỤC

  Trang
  Lởi gĩớĩ ỉhĩệu 5
  Hướng ơãn sử ơụng sách 7
  Chương 1. PHÁTTRlỂlM IMGHỂ nghiệp giáo VIÊIM 11
  ì. Dán nhập 11
  Mục tiêu 11
  Hoạt ơộng 12
  Tóm ¡-ắt 34
  Suy ngẫm 36
  Tài Hậu tham khảo 37
  Bài ổ ọc thêm về mõ hình phát triển nghề nghiệp giáo viẽn 35
  Chương 2. MỒ HÌIMH HƯỞIMG DẪlM ĐồlMG nghiệp
  TROIMG PHÁTTRlỂlM IMGHE nghiệp Giáo VIÊIM 57
  ì. Dán nhập 57
  Mục tiêu 57
  Hoạt ơộng 53
  Tóm tắt 8 í
  Suy ngẫm 52
  Tài !iệu tham khảo 33
  Chương 3. VÊU CẦU Đốl vởl IMGƯỜI HƯỞIMG DẪlM ĐồlMG nghiệp VÀ PH ƯƠIMG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH
  HƯỞIMG DẪIM ĐỒIMG NGHIỆP 85
  ì. Dán nhập Sỡ
  Mục tiẽu Sỡ
  Hoạt động Sỡ
  Tóm tắt 96
  Suy ngẫm 97
  Tài !iệu tham khảo 93 4 LỜI GIỚI THIỆU
  Giáo viên lầmột trong những nhân tổ quan trọng quyết định chất lương giáo dục và đầo tạo nguồn nhân lục cho đất nuỏc. D o vậy, Đảng, Nhà nuỏc ta đặc biệt quan tâm đến công tác dung và phát triển đội ngũ giáo vĩÊn. Một trong những nội dung được chú trọng trong công tác này là bồi dưỡng thưững xuyén (BDTX) chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
  BDTX chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những mò hình nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cho giáo vĩÊn và được xem là mô hình cỏ ưu thế giúp sổ đông giáo vĩÊn được tiếp cận với các chương trình phát triển nghỂ nghiệp.
  Tiếp nổi chu kì II, chu kì III BD1X giáo viÊn mầm non, phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây đựng chương trinh BDTX giáo viên và quy chế BDTX giáo viên theo tĩnh thần đổi mỏi nhằm nâng cao chất lương và hiệu quả cửa công tác BDTX giáo vĩÊn trong thòi gian tủi. Theo đò, các nội dung BDTX chuyÊn môn, nghiệp vụ cho giáo viên đã đuợc sác định, cụ thể là:
  Bồi dương đáp ứng yỀu cầu thục hiện nhiệm vụ năm học theo cáp học (nội dung bồi dưỡng 1);
  Bồi dương đáp úng yêu cầu thục hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (nội dung bồi dưỡng 2);
  Bồi dưỡng đáp úng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liÊn tục của giáo vĩÊn (nội dung bồi dưỡng 3).
  Theo đỏ, hằng năm mỗi giáo vĩÊn phẳi xây dung kỂ hoạch và thục hiện ba nội dung BD1X trÊn với thời lượng 120 tiết, trong đỏ: nội dung bồi dưỡng 1 và 2 do các cơ quan quân lí giáo dục các cẩp chỉ đạo thục hiện và nội dung bồi dưỡng 3 do giáo vĩÊn lụa chọn để tụ bồi dưỡng nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cửa minh.
  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trinh BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thưững xuyên với cẩu trúc gồm ba nội dung bồi dưỡng trÊn. Trong đỏ, nội dung bồi dương 3 đã đuợc sác định và thể hiện duỏi hình thúc các module bồi dương làm co sờ cho giáo vĩÊn tụ lụa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dụng kế hoạch bồi duõng hằng năm của minh.
  ĐỂ giúp giáo viên tụ học, tụ bồi dương là chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho Cục Nhà giáo và cán bộ quân lí cơ sờ giáo dục chú trì xây
  dụng bộ tài liệu gồm các module tương úng với nội dung bồi duõng 3 nhằm phục vụ công tác
   
  Gửi ý kiến