Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Mẫu ly lịch trích ngang HS - Năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Úy
  Ngày gửi: 08h:45' 12-09-2017
  Dung lượng: 32.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  TRÖÔØNG TH ÑOÀNG NAI
  LYÙ LÒCH TRÍCH NGANG - NAÊM HOÏC 2017-2018
  Lôùp : ……….
  TT S/P SOÁ ÑB HOÏ VAØ TEÂN HS "Ngaøy, thaùng,
  naêm sinh" NÖÕ DT HOÏ TEÂN CHA N/S HOÏ TEÂN MEÏ N/S "Ñ/CHÆ
  (Thoân)" GHI CHUÙ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27


  TT S/P SOÁ ÑB HOÏ VAØ TEÂN HS "Ngaøy, thaùng,
  naêm sinh" NÖÕ DT HOÏ TEÂN CHA N/S HOÏ TEÂN MEÏ N/S "Ñ/CHÆ
  (Thoân)" GHI CHUÙ
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43

  "Lưu yù: - Yeâu caàu GVCN ghi ñaày ñuû, chính xaùc thoâng tin cuûa HS(ngaøy, thaùng, naêm sinh theo giaáy khai sinh) vaøo maãu naøy. Khoâng boû soùt HS."
  " - Sĩ soá, nöõ, DT....phaûi ghi ñaày ñuû, chính xaùc nhö ñaõ baùo caùo cho nhaø tröôøng, coät ngaøy, thaùng, naêm sinh phaûi ñieàm ñaày ñuû."
  - Ñaây laø nhöõng thoâng tin HS voâ cuøng quan troïng nhaèm ñeå löu tröõ taïi nhaø tröôøng vaø sao cheùp cho caùc loaïi hoà sô khaùc
  - GVCN gửi lyù lòch trích ngang naøy veà tröôøng (thầy Uyù) tröôùc ngaøy….thaùng…. naêm 2017
  " Ñoàng Nai, ngaøy…..thaùng …. naêm 2017"
  TRÖÔØNG TH ÑOÀNG NAI GIAÙO VIEÂN CHUÛ NHIEÄM
  HIEÄU TRÖÔÛNG (Kyù ghi roõ hoï teân)
  Phaïm Thò Myõ Haïnh
  Avatar

  Một cách tổng hợp lý lịch rất hay. Thanks!  -----------------------------

  Dự án can ho Mizuki Park sở hữu vị trí đắc địa, căn hộ nằm ngay trên mặt đường Nguyễn Văn Linh,

   
  Gửi ý kiến