Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Giáo án tổng hợp (dạy thêm)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 16h:38' 13-08-2017
  Dung lượng: 356.5 KB
  Số lượt tải: 94
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo án phụ đạo Tiếng Anh lớp 9.
  Preparing: 24/8/2011 Week: 2
  Teaching:30/8/2011
  Review: Past simple
  I.Objectives: Students repeat past simple tense and some
  Structures rewrite the sentences
  Grammar.
  1.Past simple:
  * Form: V- ed= ved S +ved +o.
  *pronunciation: ed
  Ed-(id ): t & d wanted needed
  Ed- / t / : k, p, f , s , ss, sh , ch, looked stopped watched
  Ed-/d / :là những âm còn lại. rained earned played
  -It’s time s+ved
  - It’s time since + s + ved? –it’s two years since I learn English
  * notes: Model sentences.
  1.How long is it since +s +ved? –How long is it since you had holiday.
  It’s two years since I had a holiday.
  2. When did S + v ( inf )? = How long ago +did +S +v?
  How long have S +pII?
  3.I haven’t seen her for a long time = I didn’t see her a long time
  = I last saw her a time ago
  4. I have learnt English for 5 years= I started to learn E 5 years ago.
  2. Simple present:
  a.Pronunciation: s or es
  -s--/s / :k,p,f,t . es--/iz /: ces,ses,xes ges, shes, ches,xes ,zes
  -es, s -/z /: là những âm còn lại
  II .Exercises: 1.Sách bổ trợ nâng cao.
  Ex 1 ( p 2): Choose A,B,C or D
  Ex 2 ( p 2 ) Matching
  Ex 3 ( p3 )Fill the each gap with a suitable preposition.
  1.on 2. at 3.in 4.for 5.in 6.on 7.for 8.on
  2.Sách ôn tập kiẻm tra.
  Ex 3 ( p4 ) Choose the form words.
  Ex 4,5 ( p6 ) Rewrite the sentences.
  Question 1:Choose the word that has the underlined parts pronunced differently.( 5p)
  1. A. depend B. enjoy C. separate D. returm
  2. A. nature B. national C. narrow D. channel
  3. A. invite B. river C. shrine D.primary
  4. A.problem B. love C. box D. hobby
  5. A. arrived B. mentioned C. ended D. loved
  ********************************** Checked: 29/8/2011


  Prepairing:30/8/2011 Week :3
  Teaching:7/9/2011 Structures: used to and Wish

  I objectives: S +used to +V - S +be +used to + Ving - Wish
  II Grammar:
  a.S +used +v s +didn’t +use to +v
  b. S +get + used to + ving
  c. S + be + used to + ving… I am used to playing the guitar at night
  d. Wish=ifonly=Would rather
  S’d rather + v . I ‘d rather have a new car
  S’d rather sb + did sth. I’d rather you came her on time.
  e. enough +to V …./ too +to v…………..
  III Exercises. 1. Bài tập bổ trợ nâng cao.
  Ex . 1 (p5 ) Matching 1-b. 2-c . 3-a . 4-e 5.-d
  Ex 3.( p 5 ) Supply the correct the word form.
  Ex 4 ( p 6).Choose A,B,C Or D.
  2. 670 câu bài tập trắc nghiệm.
  Ex2. (p 3)Put the verbs in brackets in correct form.
  Ex 4 ( p4 ) Make sentences with “wish”.
  Ex 5 ( p5 ): Choose a,b,c or d.
  1.a 2.c 3.d 4.c 5.b 6.a 7.b 8.c
  Ex 6.( p5)Rewrite the sentences.
  Ex 7. ( p 6 ) Choose the best answer in brackets to complete each of the following
  Sentences.
  1. a 2. c 3. d 4. b 5. e
  Question III. Choose the word or phrase best complete

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng