Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giáo án tổng hợp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Xuân Hoà
  Ngày gửi: 21h:47' 20-03-2017
  Dung lượng: 192.5 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  WEEK 27
  Preparing day: 24/2/2017
  Class: 4A Period: 1 Teaching date: 27 /2 / 2017 Shift: Morning
  Class: 4B Period: 2 Teaching date: 27/2 / 2017 Shift: Morning
  Class: 3A Period: 2 Teaching date: 27/ 2 / 2017 Shift: Afternoon
  Period 54: Unit 10: The weather A ( 4 - 7 )
  I. Objectives:
  - Teacher introduce the content of this lesson and give the way to study new language focus. Ask ss use in conversation. Good ss can explain about key in the listen.
  - Listening, speaking, writing.
  - Pay attention on this lesson.
  - Disabled students can pronounce words right.
  II. Teaching aids :
  - Book, posters, cassette player, exercise book, picture.
  - Book ,workbook , notebook , pen …
  III. Procedure:
  Content and forms
  Teacher’ activities
  SS’ activities
  
  Warm up The old knowledges
  4. Listen and check.
  1 - a
  2 - b.
  The listen
  1. Good evening. And this is the weather toda. It’s sunny in Ha Noi2. How’s the wearther today in Ho Chi Minh City? It’s rainy


  5. Say it right. cloudy sunny weather
  close one friend
  6.Let’s write.
  A: Hi, Mai. How’s the…..
  B: It’s rainy today.


  7. Read aloud.
  “Draw the pictures”

  Consolidation. - New words. - Grammar. Home work.


  Warm up - Ask ss write new words talking about the weather. Activities 1 - Teacher explain the content of this exercise. - Ask ss describle picture and answer some questions. - Turn on the radio 2 time. - Ask ss retell result before class. - T write results on the board. - Ask ss listen again one time - Give result exactly.
  Activities 2 - By the colours, ask ss define clearly some letter with different and same about the colours. - Ask ss listen and repeat. - Request ss pronunce with words exactly. - Teacher explain them. -Ask ss read in pair. - Call ss read again, and ask other ss remark. Activities 3 - Ask ss talk about the content of this exercise. - Ask ss discuss. Then practice writing about the weather today. - T check and correct mistake. Activities 4 - Ask ss use the knowledges had learned to draw. Consolidation. - T call ss repeat the content of this lesson. Home work - Learn by heart new words and new structures. - Look at B 1,2,3.
   -Answer the questions -Practice writing
  - Listen the content of this exercise. - Describle picture and answer some questions. - Listen to the radio 2 time. - Retell result before class. - Look at on the board - Listen again one time a - Get result exactly.  - By the colours, ss define clearly some letter with different and same about the colours. - Listen and repeat. -Pronunce with words exactly. - Listen to T.
  -Read in pair.
  - Read again, and other ss remark.
  -Talk about the content of this exercise. -Discuss.Then practice writing about the weather today. - Correct mistake.

  - Use the knowledges had learned to draw.

  - Repeat the content of this lesson.
  - Learn by heart new words and new structures. - Look at B 1,2,3.
  
  
  Preparing day: 26/2/2017
  Class: 4A Period: 1 Teaching date: 2/3 / 2017 Shift: Afternoon
  Class: 4B Period: 2 Teaching date: 1 /3 / 2017 Shift: Morning
  Class: 3A Period: 2 Teaching date: 2/ 3 / 2017 Shift: Afternoon
  Period 55: Unit 10: The weather B ( 1 - 3 )
  I. Objectives:
  - Teacher introduce the content of this lesson and give the way to study new language focus. Ask ss use in conversation. Good ss translate dialogue into vietnamese.
  - Listening, speaking.
  - Pay attention on this lesson.
  - Disabled students can read the dialogue with classmate.
  II. Teaching aids :
  - Book, posters, cassette player, exercise book, picture.
  - Book ,workbook , notebook , pen …
  III. Procedure:
  Content
  Teacher’ activities
  SS’ activities
  
  Warm up. -Play mini game “Simon say” 1.Listen and repeat. - The dialogue.
  New words:
  count (v)
  over there.
  How many.
  New structures:
  - How many clouds are there ? There’s one cloud. 2. Let’s talk. A: How many clouds are there ? B: There are three clouds. T: How many students are there in your class ? S: There are twenty
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng