Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giáo án tổng hợp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: VÕ HUY CƯỜNG
  Ngày gửi: 23h:43' 18-03-2017
  Dung lượng: 122.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người

  THE FIRST TERM EXAMINATION
  GRADE 6
  I. Khoanh tròn một từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. ( 2 m)
  1.Where ____________________?
  A. do you live B. you live do C. you live ?
  2. How are you ? – We _________ fine .
  A. am B. is C are
  3. ___________ grade are you in ?
  A. Where B. Which C. Who
  4. In the morning I have ______________ at 6 AM
  A. breakfast B. lunch C. dinner
  II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ( 2 m)
  1. Lan (watch) television everyday.
  __________________________________________________
  2. There (be) trees and flowers in the garden.
  __________________________________________________
  3. She (get up) at 6 o’clock.
  __________________________________________________
  4. We (play) soccer at the moment.
  __________________________________________________

  III. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :(3m)
  My name is Ba . I’m 12 years old. I live in the city with my mother, father and sister. My father is 40, he works in a factory. My mother is 35 she works in the hospital.

  a. What is his name? …………………………………………………………………………………
  b. How old is he?.. .............................................................................................................................
  c. Where does he live? .....................................................................................................................
  d. How many people are there in Ba’s family?...................................................................................
  e. Where does his father work? .........................................................................................................
  f. Where does his mother work? .........................................................................................................
  IV. Hãy trả lời về chính bản thân em : (1m)
  What time do you get up ? ………………………………………………………………..
  Which grade are you in ? ………………………………………………………………
  V. Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh(2m)
  a. English/ have/ We/Monday/on. ……………………………………………………………….
  b. getup/ five/ at/ o’clock/ I/every morning. ………………………………………………………

  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I K6
  I.Khoanh tròn một từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. ( 2 m)
  1.A 2.C 3.B 4.A
  * Mỗi câu đúng 0.5 điểm
  II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ( 2 m) ( Mỗi câu đúng 0.5 điểm)
  1. watches 2. are 3. gets up 4. are playing
  III. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :
  B. Anwer : (3m) ( Mỗi câu đúng 0.5 điểm)
  a. His name is Ba
  b. He is twelve years old
  c. He lives in the city.
  d. There are four people in his family.
  e. He works in a factory.
  f. She works in the hospital.
  IV. Hãy trả lời về chính bản thân em : (1m) ( Mỗi câu đúng 0.5 điểm)
  V. Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh . (1m)
  a. We have English on Monday
  b.I get up at five o’clock every morning.
  MA TRẬN:

  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Voc+ Gram.
  
  4c

  
  
  
  4 c
  2 đ
  
  
  
  8c

  
  Reading
  
  6 c

  
  

  
  
  6 c
  3 đ
  
  Writing
  
  
  2c

  2c

  
  
  4c

  
  Tổng
  2 đ
  3đ
  1đ
  4 đ
  
  
  10 đ
  
  


  A. Matrix
  THE FIRST SEMESTER TEST
  SUBJECT: ENGLISH 6 -- SCHOOL YEAR: 2011 - 2012

  Topic
  
  Regconize
  Understand
  Apply
  Total
  C©u Đi ểm
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Topic 1:
  Phonetics


  C©u


  4
  
  
  
  
  
  4
  
  
  Điểm
  1,0
  
  
  
  
  
  1,0
  
  Topic 2:
  Language focus
  C©u
  8
  
  
  4


  
  
  12
  
  
  Điểm
  2,0
  
  
  1,0
  
  
  3,0
  
  Topic 3:
  Writing

  C©u


  
  
  
  4
  
  4
  8

  
  
  Điểm
  
  
  
  2,0
  
  2,0
  4,0
  
  Topic 4:
  Reading

  C©u


  
  
  
  4
  
  
   
  Gửi ý kiến