Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giáo án anh 8 (HKI)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Việt Hà
  Ngày gửi: 22h:00' 18-03-2017
  Dung lượng: 1'006.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  Date of preparing : 22/8/2016
  Period: 1
  REVISION

  I. Aim : By the end of the lesson Ss will be able to revise the simple past and present simple tense
  II. Language contents:
  1. Grammar : The present simple tense
  The past simple tense
  2. Vocabulary: review
  III. Techniques: pairs work
  IV. Teaching aids: Subboards
  V. Procedures:
  T’s and Ss’ activities
  Contents
  
  
  T asks
  Ss answer


  T reminds the form and useage of the simple past and present simple tense
  Ss take notes

  T gives exercise on the subboard
  Ss work in pairs and compare with ther partner
  T corrects.

  T gives exercise on the subboard
  Ss work in groups
  T gives answer key
  1. Warm up:
  - What’s your name?
  - How old are you?
  - Where do you live?
  - Which class are you in?
  2. Presentation:
  a. The present simple tense:
  - use:
  - Form:
  b. The past simple tense:
  - use:
  - Form:
  3. Practise:
  Turn these sentences into negative and interrogative.
  a. They go to school at 6.30
  - They don’t go to school at 6.30
  - Do they go to school at 6.30?
  b. He goes to school at 6.45
  - He doen’t go to school at 6.45
  - Does he go to school at 6.45?
  c. Nam bought this book yesterday.
  - Nam didn’t buy this book yesterday
  - Did Nam buy this book yesterday?
  d. She watched TV late last night
  - She didn’t watch TV late last night
  - Did she watch TV late last night?
  e. My father works in a factory.
  - My father does’t work in a factory.
  - Does your father work in a factory?
  f. Her parents went to Dalat in the summer.
  - Her parents didn’t go to Dalat in the summer.
  - Did her parents go to Dalat in the summer?
  4. Consolidation:
  * Exercise: Choose the right word
  a. (How far / how long / how much) is it from your house to school?
  b. What ( are / does / did ) you do during your vacation?
  c. Our classes start ( in / on / at ) 7.00 every day.
  d. She ( brush / brushes / brushed) her teeth twice a day.
  e. He ( is / was / were) very happy yesterday.
  5. Homework:
  - Learn the form and the useage of the tenses above
  - Prepere U 1 Getting started, listen and read.
  
    UNIT 1 : MY FRIENDS
  Period: 2 – 6
  Lesson 1: Getting started + Listen and read
  Lesson 2: Speak + listen
  Lesson 3: Read
  Lesson 4: Write
  Lesson 5: Language Focus
  _____________________________
  Date of preparing : 22/8/2016
  Period: 2
  UNIT 1 : MY FRIENDS
  Lesson 1 : Getting started
  Listen and read
  I. Aim :
  By the end of the lesson , students will be able to know more about Hoa, Lan, Nien and to review simple present and simple past tense.
  II. Language contents:
  2. Grammar:
  -What do/ does + S + look like?
  - (not) adj + enough + to do s.t
  1. Vocabulary:
  a next door neighbor, to seem, to look like
  III. Techniques: pair work, group work, questions – answers, slap the board, gap - filling
  IV. Teaching aids : tape, cassette, pictures
  V.Procedures

  T’s and Ss’ activities
  Contents
  
  
  T has Ss answer the questions
  Ss answer

  T has Ss look at the pictures(page 9) and answer the questions


  T explains new words
  Ss listen and copy
  T reads
  Ss repeat
  Ss play game “ slap the board”

  T gives example and helps Ss to pick out the grammar point
  Ss copy


  T plays the tape
  Ss listen
  T has Ss read the dialogue again
  Ss work in pairs
  T calls some pairs of Ss to read aloud
  T corrects their pronunciation if neccessary
  T has Ss answer the questions in exercise 2 on page 11
  Ss work in groups
  T gives the answer key
  T asks Ss to complete the paragraph 1a (p16)
  Ss work in pairs
  T
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng