Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. Activities

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Liệt
  Ngày gửi: 05h:46' 15-03-2017
  Dung lượng: 73.0 KB
  Số lượt tải: 46
  Số lượt thích: 0 người
  Period: 82
  UNIT 13: ACTIVITIES
  A1
  I. Objectives
  1. Knowledge, Skills, Attitude:
  a. Knowledge:
  - By the end of the lesson, Ss know how to say the sport they like.
  - Vocabulary: survey, surprising, skateboarding, roller skating/ rollerblading, choice
  - Grammar: Yes/ No question.
  b. Skills: listening, speaking, reading and writing
  c. Attitude: Ss know how to say the sport they like.
  2. Capacity is formed and developed for students
  - Self-learning capability.
  - Communicative competence
  - Cooperation capacity
  II. Preparation
  1. Teacher: lesson plane, book, color chalks, pictures, MP3
  2. Students: books, notebooks, pen, ruler …
  III. Students’ activities
  1. Test 15`
  I. Choose the best answer (3ms).
  1. Did you go to school yesterday?
  a. Yes, she did. b. No, she did not. c. No, I did. d. Yes, I did.
  2. Did she play volleyball last weekend?
  a. Yes, I did b. No, I did not c. No, she did not d. Yes, he did.
  3. Did he watch television two hours ago?
  a. Yes, she did b. No, he did not c. No, they did not d. Yes, I did.
  4. Nam likes mangoes. I like mangoes, ………………….
  a. too b. so do I c. Neither do I d. either.
  5. Lan likes bananas. ………………….
  a. too b. so do I c. Neither do I d. either.
  6. Hoa doesn’t like potatoes. ………………….
  a. too b. so do I c. Neither do I d. either.
  II. Match column A with column B (2 ms).
  A
  B
  Answers
  
  1. Did they do their homework?
  a. I like cucumbers, too.
  1 +
  
  2. What did Minh do last night?
  b. Neither does Lan.
  2 +
  
  3. Bao likes cucumbers.
  c. He watched TV.
  3 +
  
  4. Phuong doesn’t like pineaples.
  d. Yes, they did.
  4 +
  
   III. Complete the following sentences. Use the correct tenses (3ms).
  1. Lan (eat) …………………. dinner at home yesterday.
  2. Last Sunday, Hoa (go) …………………. to the movie theatre.
  3. …………………. she …………………. (write) a letter to her friend last month?
  4. I (not have) …………………. breakfast yesterday.
  5. Did he visite her Grandmother? -> No, he …………………. (do not).
  6. What …………………. Ngan …………………. (do) three days ago?
  IV. Answer the questions about you. (2ms)
  1. Did you go to school yesterday? -> ………………………………………………………………………………………
  2. What is your favorite sport? -> ………………………………………………………………………………………
  2. Keys
  I. Choose the best answer (3ms).
  1. d. Yes, I did. 2. c. No, she did not 3. b. No, he did not
  4. a. too 5. b. so do I 6. c. Neither do I
  II. Match column A with column B (2 ms).
  1 + d 2 + c 3 + a 4 + b
  III. Complete the following sentences. Use the correct tenses (3ms).
  1. ate 2. went 3. Did / write
  4. did have 5. did not 6. did do
  IV. Answer the questions about you. (2ms)
  -> Students’ answers
  3. Warm up (5’) Brainstorming.
  Teacher’s and Students’ activities
  Content
  
  - T gives Ss to play the game “Brainstorming”.
  Write the topic on the board and ask Ss to tell some studied sports.
  - T remarks and corrects.
  - Ss listen and take note.
  - T introduces new lesson.
   Badminton soccer
  
  Basketball volleyball
  
  
  4. Knowledge formation activities (21’)

  - T elicits some new words and explain them by pictures, translation …
  - T reads model, Ss listen and repeat.
  - T asks Ss to read in front of the class loudly.
  - T checks pronunciation.
  - Ss listen and copy down.
  - T asks Ss some questions and has Ss answer.
  * Set the scene: “ There is a recent survey of teenagers in the USA about sports”
  + Which sports do you think are the most popular in the USA?
  - T asks Ss to listen to the tape first.
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng