Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CV day them hoc them

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Nguyên
Ngày gửi: 16h:52' 17-06-2015
Dung lượng: 215.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆNGIA VIỄN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 240 /PGDĐT
V/v hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện GiaViễn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Gia Viễn, ngày 5 tháng 9 năm 2014
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.

Thực hiện Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm; Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND,ngày 19/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định quản lí về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hướng dẫn số 474/UBND-VP ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND huyện Gia Viễn V/v hướng dẫn tăng cường chỉ đạo việc thực hiện các khoản thu và công tác dạy thêm trong các đơn vị trường học.
Để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm theo đúng quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên của đơn vị nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm; Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND, ngày 19/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định quản lí về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và thực hiện nghiêm túc các điều trong Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình của Sở GD&ĐT Ninh Bình và hướng dẫn tăng cường chỉ đạo việc thực hiện các khoản thu và công tác dạy thêm trong các đơn vị trường học của UBND huyện Gia Viễn.
3. Thực hiện các quy định về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm.
3.1. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm thực hiện theo Điều 12 của Thông tư 17/2012/TT-BGD ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm (kèm theo một số mẫu biểu).
3.1.1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;
b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại điều 8 quy định này.
c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.
3.1.2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:
a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1, điều 6 quy định này;
b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại khoản 5, điều 8 quy định này;
d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

3.2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
- Đối với cấp trung học cơ sở hoặc tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình THCS hoặc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình THCS nộp hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm về
 
Gửi ý kiến