Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giao an Toan lop 8 (tuyet)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Ngọc Hưng
  Ngày gửi: 20h:58' 27-04-2009
  Dung lượng: 42.2 KB
  Số lượt tải: 500
  Số lượt thích: 0 người
  So¹n: - D¹y:
  Ch­¬ng I : PhÐp nh©n vµ phÐp chia c¸c ®a thøc
  TiÕt 1: Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
  A - Môc tiªu:
  - HS n¾m ®­îc qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc.
  - HS thùc hiÖn thµnh th¹o phÐp nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc.
  B - ChuÈn bÞ cña GV vµ HS:
  - GV: B¶ng phô, phÊn mµu, bót d¹.
  - HS: ¤n tËp qui t¾c nh©n mét sè víi mét tæng, nh©n 2 ®¬n thøc.
  C- TiÕn tr×nh d¹y - häc:
  Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh §¹i sè 8
  
  - GV nªu yªu cÇu vÒ s¸ch, vë dông cô häc tËp, ý thøc vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp bé m«n to¸n.
  - GV : Giíi thiÖu ch­¬ng I
  HS ghi l¹i c¸c yªu cÇu cña GV ®Ó thùc hiÖn.
  
   Trong ch­¬ng I, chóng ta tiÕp tôc häc vÒ phÐp nh©n vµ phÐp chia c¸c ®a thøc, c¸c h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí, c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.
  Néi dung h«m nay lµ : “Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc”
  - HS nghe GV giíi thiÖu néi dung kiÕn thøc sÏ häc trong ch­¬ng.
  
  Ho¹t ®éng 2: 1. Qui t¾c
  
  - GV nªu yªu cÇu : Cho ®¬n thøc 5x.
  – H·y viÕt mét ®a thøc bËc 2 bÊt k× gåm ba h¹ng tö.
  – Nh©n 5x víi tõng h¹ng tö cña ®a thøc võa viÕt .
  – Céng c¸c tÝch t×m ®­îc.
  HS c¶ líp tù lµm ë nh¸p. Mét HS lªn b¶ng lµm.
  VD : 5x (3x2 – 4x + 1)
  = 5x . 3x2 – 5x . 4x + 5x . 1
  = 15x3 – 20x2 + 5x.
  
  - GV : Yªu cÇu HS lµm ? 1.
  GV giíi thiÖu : Hai vÝ dô võa lµm lµ ta ®· nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a thøc. VËy muèn nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a thøc ta lµm ntn?
  Mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy.
  
  - GV nh¾c l¹i qui t¾c vµ nªu d¹ng tæng qu¸t.
  A (B + C) = A . B + A . C
  (A, B, C lµ c¸c ®¬n thøc)
  HS ph¸t biÓu qui t¾c tr 4 SGK.
  
  Ho¹t ®éng 3: 2. ¸p dông
  
  - GV h­íng dÉn HS lµm vÝ dô trong SGK.
  
  
  Lµm tÝnh nh©n.
  (– 2x3) (x2 + 5x – )
  Mét HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi miÖng
  (– 2x3) (x2 + 5x – )
  = – 2x3 . x2 + (– 2x3) . 5x + (– 2x3) . (–)
  = – 2x5 – 10x4 + x3
  
  GV yªu cÇu HS lµm ? 2 tr5 SGK.
  Lµm tÝnh nh©n.
  a) (3x3y – x2 + xy) . 6xy3
  bæ sung thªm :
  b) (– 4x3 + y – yz) . (–xy)

  HS lµm bµi. Hai HS lªn b¶ng tr×nh bµy.
  HS1 :
  a) (3x3y – x2 + xy) . 6xy3
  = 3x3y.6xy3 + (–x2).6xy3 + xy.6xy3
  = 18x4y4 – 3x3y3 + x2y4
  HS2 :
  b) (– 4x3 + y – yz) . (–xy)
  = (– 4x3) . (–xy) + y . (–xy) + (– yz) . (–xy)
  = 2x4y – xy2 + xy2z
  
  - GV : Khi ®· n¾m v÷ng qui t¾c råi c¸c em cã thÓ bá bít b­íc trung gian.
  - GV yªu cÇu HS lµm ? 3 SGK.
  
  
  – H·y nªu c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang.
  HS nªu :
  
  
  – ViÕt biÓu thøc tÝnh diÖn tÝch m¶nh v­ên theo x vµ y.
  S = 
  = (8x + 3 + y) . y = 8xy + 3y + y2
  víi x = 3 m ; y = 2 m
  S = 8.3.2 + 3.2 +22 = 48 + 6 + 4= 58 (m2)
  
  Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp
  
  Bµi 1 tr 5 SGK.
  bæ sung thªm phÇn d
  d) x2y (2x3 – xy2 – 1)
  HS1 ch÷a c©u a, d.
  a) x2 (5x3 – x – ) = 5x5 – x3 – x2
  d) = x5y – x3y3 – x2y
  
  GV gäi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
  HS 2 ch÷a c©u b vµ c.
  b) (3xy – x2 + y) . x2y
  = 2x3y2 – x4y + x2y2
  c) (4x3 – 5xy + 2x) (–xy)
  = – 2x4y + x2y2 – x2y
  
  Bµi 2 tr 5 SGK
  – GV yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm (§Ò bµi ®­a lªn b¶ng phô).
  HS ho¹t ®éng theo nhãm.
  a) x.( x – y) + y.(x + y) t¹i x = – 6 ;
  y = 8
  = x2 – xy + xy + y2 = x2 + y2
  Thay x = – 6 ; y = 8 vµo biÓu thøc x2 + y2 ta cã:
  (– 6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.
  b) x.(x2 – y) – x2 .(x + y) + y (x2 – x) t¹i x = ; y = – 100
  = x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy = – 2xy
  Thay x = ; y = – 100 vµo biÓu thøc
  - 2xy ta cã:
  – 2 . () . (– 100) = 100
  
  Bµi tËp 3 tr 5 SGK
  T×m x biÕt.
  a) 3x . (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30
  b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15
  
  
  GV hái : Muèn t×m x trong ®¼ng thøc trªn, tr­íc hÕt ta cÇn lµm g× ?
  HS : Muèn t×m x trong ®¼ng thøc trªn, tr­íc hÕt ta cÇn thu gän vÕ tr¸i.
  
  GV yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi.
  HS lµm bµi, hai HS lªn b¶ng lµm.
  HS1 :
  a) 3x . (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30
  36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30
  15x = 30
  x = 30 : 15 = 2
  HS2 :
  b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15
  5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15
  3x = 15
  x = 15 : 3 = 5
  
  Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn vÒ nhµ
  – Häc thuéc qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, cã kÜ n¨ng nh©n thµnh th¹o, tr×nh bµy theo h­íng dÉn.
  – Lµm c¸c bµi tËp : 4 ; 5 ; 6 tr5, 6 SGK. Bµi tËp 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 tr3 SBT.
  – §äc tr­íc bµi Nh©n ®a thøc víi ®a thøc.
  
  

  So¹n: - D¹y:
  TiÕt 2: Nh©n ®a thøc víi ®a thøc
  A - Môc tiªu:
  - HS n¾m v÷ng qui t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc.
  - HS biÕt tr×nh bµy phÐp nh©n ®a thøc theo c¸c c¸ch kh¸c nhau.
  B - ChuÈn bÞ cña GV vµ HS:
  - GV : B¶ng phô ghi bµi tËp, phÊn mµu, bót d¹.
  - HS : B¶ng nhãm, bót d¹.
  C - TiÕn tr×nh d¹y - häc:
  Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò
  
  GV : Nªu yªu cÇu kiÓm tra.
  Hai HS lªn b¶ng kiÓm tra.
  
  HS1 : Ph¸t biÓu qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. ViÕt d¹ng tæng qu¸t.
  HS1 : - Ph¸t biÓu vµ viÕt d¹ng tæng qu¸t qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc.
  
  – Ch÷a bµi tËp 5 tr 6 SGK.
  – Ch÷a bµi 5 tr 6 SGK.
  a) x (x – y) + y (x – y)
  = x2 – xy + xy – y2 = x2 – y2
  b) xn – 1 (x + y) – y (xn – 1 + yn – 1)
  = xn + xn – 1y – xn – 1y – yn = xn - yn
  
  HS2 : Ch÷a bµi tËp 5 tr 3 SBT.
  HS 2 : Ch÷a bµi tËp 5 SBT
  T×m x, biÕt :
  2x (x – 5) – x (3 + 2x) = 26
  2x2 – 10x – 3x – 2x2 = 26
  – 13x = 26 x = 26 : (– 13) x = –2
  
  Ho¹t ®éng 2: 1. Qui t¾c
  
  - GV : TiÕt tr­íc chóng ta ®· häc nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. TiÕt nµy ta sÏ häc tiÕp : nh©n ®a thøc víi ®a thøc.
  
  
  VD : (x – 2) . (6x2 – 5x + 1)
  C¸c em h·y tù ®äc SGK ®Ó hiÓu c¸ch lµm.
  HS c¶ líp nghiªn cøu VÝ dô trang 6 SGK vµ lµm bµi vµo vë.
  (x – 2) . (6x2 – 5x + 1)
  = x . (6x2 – 5x + 1) – 2 . (6x2 – 5x + 1)
  = 6x3 – 5x2 + x – 12x2 + 10x – 2
  = 6x3 – 17x2 + 11x – 2
  
   - GV nªu l¹i c¸c b­íc lµm vµ nãi :
  Muèn nh©n ®/t (x – 2) víi ®/t 6x2 – 5x + 1, ta nh©n mçi h¹ng tö cña ®/t x – 2 víi tõng h¹ng tö cña ®/t 6x2 – 5x + 1 råi céng c¸c tÝch l¹i víi nhau.
  Ta nãi ®/t 6x3 – 17x2 + 11x – 2 lµ tÝch cña ®a thøc x – 2 vµ ®a thøc 6x2 – 5x + 1.
  
  
  - GV: VËy muèn nh©n ®a thøc víi ®a thøc ta lµm nh­ thÕ nµo ?
  - GV ®­a qui t¾c lªn b¶ng phô ®Ó nhÊn m¹nh cho HS nhí.
  Tæng qu¸t.
  (A + B) . (C + D) = AC + AD + BC + BD
  HS nªu qui t¾c trong SGK tr7.
  
  - GV : Yªu cÇu HS ®äc NhËn xÐt tr 7 SGK.
  - GV h­íng dÉn HS lµm ? 1 tr7 SGK.
  HS ®äc NhËn xÐt tr7 SGK.
  
   (xy – 1) . (x3 – 2x – 6)
  = xy . (x3 – 2x – 6) – 1 . (x3 – 2x – 6)
  = x4y – x2y – 3xy – x3 + 2x + 6
  HS lµm bµi vµo vë d­íi sù h­íng dÉn cña GV.
  
  GV cho HS lµm tiÕp bµi tËp :
  (2x – 3) . (x2 – 2x +1)
  HS lµm vµo vë, mét HS lªn b¶ng lµm.
  HS : (2x – 3) . (x2 – 2x +1)
  = 2x (x2 – 2x +1) – 3 (x2 – 2x +1)
  = 2x3 – 4x2 + 2x – 3x2 + 6x – 3
  = 2x3 – 7x2 + 8x – 3
  
  GV : Khi nh©n c¸c ®a thøc mét biÕn ë vÝ dô trªn, ta cßn cã thÓ tr×nh bµy theo c¸ch sau :
  C¸ch 2 : Nh©n ®a thøc s¾p xÕp.
  
  HS nghe gi¶ng vµ ghi bµi.
  
  GV nhÊn m¹nh : C¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ph¶i s¾p xÕp cïng mét cét ®Ó dÔ thu gän.
  
  
  Ho¹t ®éng 3: 2. ¸p dông
  
  - GV yªu cÇu HS lµm ? 2
  C©u a GV yªu cÇu HS lµm theo hai c¸ch.
  – C¸ch 1 : Nh©n theo hµng ngang.
  Ba HS lªn b¶ng tr×nh bµy.
  HS1 :
  a) (x + 3) . (x2 + 3x – 5)
  
  


  – C¸ch 2 : Nh©n ®a thøc s¾p xÕp.
  GV l­u ý : c¸ch 2 chØ nªn dïng trong tr­êng hîp hai ®a thøc cïng chØ chøa mét biÕn vµ ®· ®­îc s¾p xÕp.
  = x (x2 + 3x – 5) + 3 (x2 + 3x – 5)
  = x3 + 3x2 – 5x + 3x2 + 9x – 15
  = x3 + 6x2 + 4x – 15
  HS2 :
  
  
  HS3 :
  b) (xy – 1) (xy + 5)
  = xy (xy + 5) – 1 (xy + 5)
  = x2y2 + 5xy – xy – 5
  = x2y2 + 4xy – 5
  
  GV yªu cÇu HS lµm ? 3

  1 HS ®øng l¹i chç tr¶ lêi.
  ? 3 DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ
  S = (2x + y).(2x – y)
  = 2x (2x – y) + y (2x – y) = 4x2 – y2
  víi x = 2,5 m vµ y = 1 m
  S = 4 . 2,52 – 12 = 4 . 6,25 – 1 = 24 m2
  
  Ho¹t ®éng 4: h­íng dÉn vÒ nhµ
  – Häc thuéc qui t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc.
  – N¾m v÷ng c¸ch tr×nh bµy phÐp nh©n hai ®a thøc c¸ch 2.
  – Lµm bµi tËp 8 tr8 SGK, bµi tËp 6, 7, 8 tr4 SBT.
  
    So¹n: - D¹y:
  TiÕt 3: LuyÖn tËp
  A - Môc tiªu:
  - HS ®­îc cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, nh©n ®a thøc víi ®a thøc.
  - HS thùc hiÖn thµnh th¹o phÐp nh©n ®¬n thøc, ®a thøc.
  B - ChuÈn bÞ cña GV vµ HS:
  - GV: B¶ng phô.
  - HS: SGK, vë bµi tËp.
  C - TiÕn tr×nh d¹y - häc:
  Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò
  
  GV nªu yªu cÇu kiÓm tra.
  Hai HS lªn b¶ng kiÓm tra.
  
  HS1 : - P/b qt nh©n ®a thøc víi ®a thøc.
  HS1: Ph¸t biÓu qui t¾c tr 7 SGK.
  
  – Ch÷a bµi tËp sè 8 Tr 8 SGK
  – Ch÷a bµi tËp sè 8 SGK :
  Lµm tÝnh nh©n.
  a) (x2y2 – xy + 2y) (x – 2y)
  = x2y2(x–2y)–xy(x – 2y)+ 2y(x – 2y)
  = x3y2 – 2x2y3 – x2y + xy2 + 2xy – 4y2
  b) (x2 – xy + y2) (x + y)
  = x2.(x + y) – xy.(x + y) + y2.(x + y)
  = x3 + x2y – x2y – xy2 + xy2 + y3
  = x3 + y3
  
  HS 2 : Ch÷a bµi 6(a, b) tr 4 SBT.
  HS2 : Ch÷a bµi 6 tr 4 SBT (a, b).
  a) (5x – 2y) (x2 – xy + 1)
  = 5x (x2 – xy + 1) – 2y(x2 – xy + 1)
  = 5x3 – 5x2y + 5x – 2x2y + 2xy2 – 2y
  = 5x3 – 7x2y + 2xy2 + 5x – 2y

  b) (x – 1) (x + 1) (x + 2)
  = (x2 + x – x – 1) (x + 2)
  = (x2 – 1) (x + 2)= x3 + 2x2 – x – 2
  
  GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.
  HS líp nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
  
  Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp
  
  1- Bµi tËp 10 tr 8 SGK.
  
  
  Yªu cÇu c©u a tr×nh bµy theo 2 c¸ch.
  HS1 : a) (x2 – 2x + 3).(x – 5)
  = x3 – 5x2 – x2 + 10x + x – 15
  = x3 – 6x2 + x – 15
  HS2 : Tr×nh bµy c¸ch 2 c©u a.
  
  HS3 :
  b) (x2 – 2xy + y2 ).(x – y)
  = x3 – x2y – 2x2y + 2xy2 + xy2 – y3
  = x3 – 3x2y + 3xy2 – y3
  
  2- Bµi tËp 11 tr 8 SGK.
  Bæ sung (3x – 5)(2x +11)–(2x + 3)(3x + 7)
  - GV : Muèn chøng minh gi¸ trÞ cña biÓu thøc kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña biÕn ta lµm nh­ thÕ nµo ?  

  HS : Ta rót gän biÓu thøc, sau khi rót gän, biÓu thøc kh«ng cßn chøa biÕn ta nãi r»ng: gi¸ trÞ cña biÓu thøc kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña biÕn.
  HS1 :
  a) (x – 5) (2x + 3) – 2x (x – 3) + x + 7
  = 2x2 + 3x - 10x - 15 - 2x2 + 6x + x + 7 = - 8
  VËy gi¸ trÞ cña biÓu thøc kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña biÕn.
  HS2 : b)(3x –5)(2x + 11)–(2x+3)(3x+ 7)
  = (6x2 + 33x – 10x – 55)
  – (6x2 + 14x + 9x + 21)
  = 6x2 +33x –10x–55 –6x2 –14x – 9x – 21
  = – 76. VËy gi¸ trÞ cña biÓu thøc kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña biÕn.
  
  3- Bµi tËp 12 tr 8 SGK.
  - GV yªu cÇu HS tr×nh bµy. GV ghi l¹i :
  (x2 – 5) (x + 3) + (x + 4) (x – x2)
  = x3 + 3x2 – 5x – 15 + x2 – x3 + 4x – 4x2
  = – x – 15
  Sau ®ã HS lªn b¶ng ®iÒn gi¸ trÞ cña BT.
  Gi¸ trÞ cña x
  Gi¸ trÞ cña biÓu thøc
  (x
  No_avatar
  ngu nhu* cho' post un~g ngu
  No_avatar
  nhu khi ma cung post len
  No_avatarf

  lớp 6, bài toán có phép nhân và phép chia thì thực hiện từ trái qua phải. Lớp 8, chia 2 đơn thức thì đơn thức thứ 2 không đặt trong ngoặc nhưng vẫn xem là 1 đơn thức (có nghĩa sẽ thực hiện phép nhân phía sau trước phép chia phía trước), tại sao không thêm dấu ngoặc cho hợp lí?

  Em mới ra trường mong các thầy cô có kinh nghiệm giải thích giúp em cách nào giải thích với hs cho hợp lí?

  No_avatarf

  Thầy cô dạy Toán giải thích dùm em với

  No_avatar
  chẳng đạt tí nàO
  No_avatar

  ko rolam

   

  No_avatar

  chưa từng thấy bài nào mà zở như vậy á zờiNgạc nhiên

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓