KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2013


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thái Sinh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:37' 12-12-2013
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ ĐẠI HÓA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: TRƯỜNG THCS

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2013

Họ và tên:.......................................................... Sinh ngày:................................
Chức vụ Đảng:....................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:.........................................................................
Đơn vị công tác:..................................................................................................
Sinh hoạt tại chi bộ, đảng bộ:.............................................................................
I. TỰ KIỂM ĐIỂM, PHÊ BÌNH.
1- về tư tưởng, chính trị:.....................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:.....................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3- Về thực hiện chi]cs trách, nhiệm vụ được giao:..............................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4- Về tổ chức kỷ luật:..........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5- Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết TW 4(Khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh:.......................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6- Hạn chế yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân:...............................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7- Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:.........................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8- Tự nhận mức xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên:.....................................
- Phân loại chất lượng cán bộ, viên chức(nếu có):..............................................
- Xếp loại chất lượng đảng viên:.........................................................................
Đại Hóa, ngày tháng 12 năm 2013
NGƯỜI KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)II. NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ NƠI SINH HOẠT:
- Nhận xét:...........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Xếp loại chất lượng đảng viên:.........................................................................
T/M CHI ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)