Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Hướng dẫn công tác thanh tra 13-14

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: BGD-ĐT
  Người gửi: Ngô Tùng Toại (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:05' 22-08-2013
  Dung lượng: 94.5 KB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  Số: 5703 /BGDĐT-TTr

  Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2013
  
  V/v Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013 - 2014
  
  
  
  Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

  Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra và Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) như sau:
  I. NHIỆM VỤ CHUNG
  1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.
  2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục các cấp.
  3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra; tăng cường thanh tra đối với hoạt động giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học theo phân cấp tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và các vấn đề bức xúc được nêu tại Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012; xử lý sai phạm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.
  4. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
  5. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh tra; triển khai hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  1. Công tác kiện toàn tổ chức thanh tra
  Sở GD&ĐT chủ động triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
  a) Rà soát, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở GD&ĐT theo Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các quy định hiện hành;
  b) Phối hợp với Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) trình Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) phê duyệt biên chế công chức Thanh tra Sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013; bổ nhiệm chánh thanh tra và phó chánh thanh tra, đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên theo quy định; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong Thanh tra Sở theo Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP ngày 17/7/2009 của Thanh tra Chính phủ, khi thật cần thiết mới chuyển thanh tra viên khỏi ngạch thanh tra;
  c) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục; cấp giấy chứng nhận cộng tác viên thanh tra giáo dục; xây dựng mạng lưới cộng tác viên thanh tra giáo dục đủ số lượng và chất lượng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thanh tra.
  2. Hoạt động thanh tra
  2.1. Thanh tra hành chính
  Thực hiện thanh tra hành chính theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.
  2.2. Thanh tra chuyên ngành
  Thực hiện nội dung thanh tra chuyên ngành quy định tại Điều 14 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, trong đó cần tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:
  a) Đối với Giáo dục mầm
   
  Gửi ý kiến