Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Boi duong thuong xuyen

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thắng
  Ngày gửi: 08h:02' 12-04-2013
  Dung lượng: 103.0 KB
  Số lượt tải: 91
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC
  TRƯỜNG THCS LỘC BỔN

  
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Lộc Bổn, ngày 20 tháng 3 năm 2013
  
  

  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

  Họ và tên giáo viên: Võ Thị Hồng
  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
  Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Dạy môn: Toán 71-2-3-4
  Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vế việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.
  Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chê bồi dưỡng thường xuyên giáo viên nầm non,phổ thông và giáo dục thường xuyên .
  Căn cứ kế hoạch số …/PGDĐT-CM ngày … tháng … năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non ,phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
  Căn cứ Kế hoạch số …./TTHCS…ngày….tháng….năm 2012.của trường THCS về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013.
  Tôi tự xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013 như sau:

  A.MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU:
  1.Mục đích:
  -Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị ,kinh tế,xã hội .Bồi dưỡng phẩm chất chính trị,đạo đức nghề nghiệp ,phát triển năng lực dạy học ,năng lực giáo dục và năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên ,yêu cầu nhiệm vụ năm học ,cấp học,yêu cầu giáo dục của tỉnh ,yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của toàn cầu.
  -Phát triển năng lực tự học ,tự bồi dưỡng của giáo viên ;năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên ;năng lực tổ chức ,quản lí hoạt động tự học ,tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường ,của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo .
  2.Yêu cầu:
  -Nghiên cứu nắm vững quy chế ,chương trình bồi dưỡng thường xuyên ,lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp ,thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
  -Sau đợt bồi dưỡng, giáo viên có kĩ năng thành thạo trong việc sử dụng thiết bị dạy học ,có kĩ năng tổ chức các họat động trong quá trình giảng dạy.
  -Xây dựng kế hoạch ,thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đảm bảo chất lượng.
  -Việc thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên phải được tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc ,đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực.
  B.NỘI DUNG,THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG.
  I.Khối kiến thức bắt buộc :02 nội dung cơ bản.
  1.Nội dung 1:30 tiết /năm học.
  Trong hè năm 2012 ,bản thân tôi đã được tham gia lớp bồi dưỡng chính trị với các nội dung:
  -Chuyên đề 1:Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo.
  -Chuyên đề 2:Học tập nghị quyết TW 4.
  -Chuyên đề 3:Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh.
  -Chuyên đề 4.Tìm hiểu tác phẩm Đường Cách Mệnh.
  -Chuyên đề 5: Nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục đến năm 2016.
  -Chuyên đề 6:Tình hình thế giới và biển Đông.
  b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết):
  Căn cứ vào chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và nhiệm vụ giảng dạy được phân công, tôi đăng kí tự bồi dưỡng:
  Chuyên đề: Một số hình thức tổ chức dạy học phân hóa đối tượng môn Toán ở trường THCS (30 tiết)
  II.Khối kiến thức tự chọn: 04 nội dung. Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.
  1. Mô đun 18: Phương pháp dạy học tích cực: 15 tiết.
  2. Mô đun 19: Dạy học với công nghệ thông tin: 15 tiết.
  3. Mô đun 20: Sử dụng các thiết bị dạy học : 15 tiết.
  4.Mô đun 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh :15 tiết.
  III. Hình thức BDTX:
  1. Thông qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ
   
  Gửi ý kiến