Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  QUYET DINH CONG NHAN XA BAI NGANG 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Cường (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:46' 02-04-2013
  Dung lượng: 31.9 KB
  Số lượt tải: 184
  Số lượt thích: 0 người
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 539 /QĐ-TTg Hà Nội, ngày 0 1 tháng 4 năm 2013

  QƯYÉT ĐỊNH việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015
  


  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 201 lđến năm 2020;
  Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 “ 2015;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
  QƯYỂT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 311 xã thuộc 22 tỉnh được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015.
  Điều 2. Cơ chế quản lý, nội dung đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015.
  Điều 3. Tổ chức thực hiện
  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện và sử dụng có hiệu quả việc hô trợ đâu tư cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo đúng quy định hiện hành.
  ủy ban nhân dân các tỉnh có xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo chỉ đạo việc lập kế hoạch, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng mục đích, đối tượng, nội dung hỗ trợ theo quy định hiện hành.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triên kinh tê - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biến và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010.
  Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. -
  Nơi nhận:
  Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  Thủ tướng, các Phó Thủ tưóng Chính phủ;
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CO` quan thuộc CP;
  ƯBND các tinh theo quy định tại Điều 1;
  Văn phòng Trung ương Đảng;
  Văn phòng Tổng Bí thư;
  Văn phòng Chù tịch nước;
  Văn phòng Quốc hội;
  Kiểm toán Nhà nước;
  Ngân hàng Chính sách xã hội;
  ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
  Lưu: Văn thư, KGVX (3b).XH410
  DANH SÁCH I ; Xã đặc ĩ>Ịi‘t khó khăn vùng bãi ngang ven biển
  s*a‘ đoạn 2013 - 2015
  ^■ ^ềỵRm%ậwkèm theo Quyết định sổ ST39 /QĐ-TTg `ầ^ẫ^nảng *ị năm 2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ)
  Tỉnh
  Huyện
  Xã
  
  1. Quảng Ninh
  
  
  
  
  Vân Đồn
  
  
  
  
  Bản Sen
  
  
  
  Đài Xuyên
  
  
  
  Vạn Yên
  
  
  
  Thắng Lợi
  
  
  
  Ngọc Vừng
  
  
  
  Bình Dân
  
  
  Cô Tô
  
  
  
  
  Đồng Tién
  
  2. Ninh Bình
  
  
  
  
  Kim Sơn
  
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓