Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  quy chế chi tiêu nội bộ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Quach Van Phuc
  Ngày gửi: 20h:49' 27-03-2013
  Dung lượng: 48.0 KB
  Số lượt tải: 103
  Số lượt thích: 0 người
  LĐLAO ĐỘNG - LẠC SƠN
  CĐNGD - LẠC SƠN
  CĐ TRƯỜNG TH CHÍ THIỆN

  Số:03./QĐ - CĐCS

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Chí Thiện, ngày 22 tháng 03.năm 2013

  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng và quản lý tài sản
  của Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Chí Thiện năm 2013


  BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ THIỆN

  Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 về việc ban hành Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí Công đoàn;
  Căn cứ Hướng dẫn số 826/TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đóng đoàn phí Công đoàn;
  Căn cứ Quyết định số 171/QĐ -TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở;
  Căn cứ Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn;
  Căn cứ Hướng dẫn số 06/HĐ-LĐLĐ ngày 20/6/2012 của Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn về việc thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn;
  Căn cứ dự toán ngân sách được Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn phê duyệt;
  Căn cứ dự toán mức thu năm 2013 tại đơn vị.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng và quản lý tài sản của Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện năm 2013.
  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
  Điều 3: Đoàn viên Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  TM. BAN CHẤP HÀNH
  Nơi nhận: (Chủ tịch)
  - Liên đoàn Lao động huyện;
  - Như Điều 3;
  - Lưu.  Quách Văn Phúc
  LĐLAO ĐỘNG - LẠC SƠN
  CĐNGD - LẠC SƠN
  CĐ TRƯỜNG TH CHÍ THIỆN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Chí Thiện, ngày 22 tháng 03.năm 2013
  
  
  QUY CHẾ
  Chi tiêu nội bộ, sử dụng và quản lý tài sản
  của Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện năm 2013
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-CĐCS ngày 22 tháng 03 năm 2013 của Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện)

  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU XÂY DỰNG QUY CHẾ.
  Nhằm tạo quyền chủ động trong quản lý và sử dụng nguồn tài chính bảo đảm cho các hoạt động của Công đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua trong nhà trường và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.
  Quản lý ngân sách Công đoàn là trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn.
  Quản lý ngân sách Công đoàn thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Tổng Liên đoàn và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện đồng thời chịu sự kiểm tra của Công đoàn cấp trên và Công đoàn cùng cấp.
  II. NỘI DUNG THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN.
  1. Thu ngân sách Công đoàn.
  1.1. Thu đoàn phí Công đoàn:
  Đoàn viên Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện mức đóng đoàn phí bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ, tiền lương theo hợp đồng lao động và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.
  1.2. Các khoản thu khác:
  Ngân sách Liên đoàn lao động huyện cấp hỗ trợ hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động của Công đoàn…
  2. Phân phối ngân sách Công đoàn:
  Phân bổ nguồn thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn, Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện được sử dụng cho các khoản, mục chi sau:
  a) Chi phụ cấp cán bộ Công đoàn không chuyên trách:
  Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện sử dụng 10% số thu đoàn phí công đoàn chi trả phụ cấp cho ban chấp hành công đoàn.
  b) Chi hoạt động phong trào 80%.
  Trong đó chi hỗ trợ tham quan, du lịch 10%; chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn 20%; trong tổng số kinh phí và đoàn phí Công đoàn được sử dụng.
  c) Chi quản lý hành chính 10%.
  3. Nội dung chi:
  a) Phụ cấp cán bộ Công đoàn không chuyên trách:
  Mức phụ cấp :
  - Chủ tịch: 0,05 = 52.500đ/ tháng
  - Uỷ viên kiêm kế toán:
   
  Gửi ý kiến