Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  IOE quoc gia lop 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Huyền
  Ngày gửi: 11h:31' 21-01-2013
  Dung lượng: 547.5 KB
  Số lượt tải: 690
  Số lượt thích: 0 người
  VÒNG 30 (QUỐC GIA)_LỚP5

  I/ Defeat the Goal Keeper.
  Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.

  1. Let`s go out for lunch. - .........
  A. Yes, Iam sorry B. Yes,let`s C.Yes,we do D. Yes, we are

  2. How did you go to Do Son last week? - ..... bus.
  A. On B.By C. With D. In

  3. They ...... a lot of photos at Bali Island last weekend.
  A.went B. look C.payed D.read

  4. What month is it now? - It`s .......
  A. Australia B. Austria C. August D. Art

  5. I have a headache. -Why don`t you ......?
  A. see the dentist B. take some aspirins C. drink some aspirins D. go to school

  6. My brother`s girlfriend has.......
  A. short hair brown B. short brown hair C. hair short brown D. hair brown short

  7. ......... mark eleven years old last year?
  A. Is B. Are C. Were D. Was

  8. Do you go shopping a lot? - ........
  A. Every weekend. B. One weekend C. Twice weekends D.Last weekend

  9. When you want to borrow a book, you should go to the ......
  A. bookshop B. book keeper C. library D. bookstore

  10. Where can I see a play? -You should go to the Center ......
  A. Cinema B. Discotheque C. Theater D. t-office


  II/ The teacher is coming.
  Put the words or letters in the right order to make a complete sentence or a complete word.

  1.   2.   3.   4.   5.   6.   7. 


  8.   9.   10.   III/ Cool Pair Matching
  Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

     
  Gửi ý kiến