Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú (Mẫu 76)


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thcs Minh Tiến
Ngày gửi: 15h:07' 11-12-2012
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 4043
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG BỘ QUẬN/HUYỆN ĐẠI TỪ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG/XÃ..................................................


Chi ủy chi bộ:...........................................................
 .....................… , ngày........tháng 12 năm 2012
PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN
(Thực hiện Quy định số 76/QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị)

Họ và tên đảng viên:.....................................................Sinh hoạt tại đảng bộ (cơ sở)…
...………………………………..thuộc đảng bộ……………………………………….
Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………………………………….
Cư trú tại:………………………………………………………………………………
Chi ủy (chi bộ):………………………………….họp, ngày ........tháng .....năm 2012 Thống nhất ý kiến nhận xét đảng viên và gia đình như sau:
1. Bản thân gia đình có tham gia sinh hoạt tổ dân phố, tổ nhân dân hay không?
..................................................................................................................................…...
..................................................................................................................................…...
.................................................................................................................................……
2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú
..................................................................................................................................…...
.................................................................................................................................……
..................................................................................................................................…...
…………………………………………………………………………………………
3. Về đạo đức, lối sống thể hiện nơi cư trú
.................................................................................................................................……
..................................................................................................................................…...
..................................................................................................................................…...
..................................................................................................................................…...
4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương :
..................................................................................................................................…..
..................................................................................................................................…...
………………………………………………………………………………………….
5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có) :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
Xác nhận của Đảng ủy phường (xã, thị trấn)
T/M BAN CHI ỦY

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)