de cuong tin 8


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thành Trí
Ngày gửi: 13h:50' 09-12-2012
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
A. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Trong các tên dưới đây, tên hợp lệ trong Pascal là:
A. Khoi 8. B. Ngay_20_11. C. 14tuoi. D. Begin.
Câu 3: Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là:
A. Tên. B. Từ khoá. C. Biến. D. Hằng.
Câu 4: Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là:
A. Const. B. Begin C. Var. D. Uses.
Câu 4: Tính giá trị cuối cùng của c, biết rằng: a:= 3; b:= 5; a:= a + b; c:= a+b;
A. c= 8; B. c=3; C. c= 5; D. c= 13;
Câu 5: Sau câu lệnh x := 15 mod 2 ; Giá trị của biến x là:
A. 7 B. 6 C. 7.5 D. 1
Câu 6: Hãy cho biết giá trị của biến X bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh if (45 mod 3 ) = 0 then X :=X+2; ( Biết rằng trước đó giá trị của biến X = 5)
A.5 B. 9 C. 7 D. 11
Câu 7: Ta có 2 lệnh sau : x:= 8;
if x>5 then x := x +1; Giá trị của x là bao nhiêu:
A. 5 B. 9 C. 8 D. 6
Câu 8 : Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là:
A. If <điều kiện> then ; Else ;
B. If <điều kiện> then ;
C. If <điều kiện> then , ;
D. If <điều kiện> then Else ;
Câu 9. Để biên dịch chương trình ta sử dụng tổ hợp nào:
A. Ctrl – F9 B. Alt – F9 C. F9 D. Ctrl – Shitf – F9
Câu 10. Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c) B. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)
C. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) D. (a2 + b)(1 + c)3
Câu 11. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
A. Var tb: real; B. Type 4hs: integer; C. const x: real; D. Var R = 30;
Câu 12: Để chạy chương trình ta nhấn tổ hợp phím:
A. Alt + F9 B. Alt + F5 C. Ctrl + F10 D. Ctrl + F5
Câu 13: Cho X là biến số thực sau khi thực hiện lệnh gán X: =12.41; Để in ra màn hình như sau: X=12.41 Hãy chọn lệnh đúng:
A.Writeln(X); B. writeln(X:5);
C. Writeln( ‘X=’, X:5:2); D. Writeln( ‘X=, X:5:2’);
Câu 14: Trong các tên sau đây, tên nào hợp lệ trong NNLT Pascal?
A. Khoi 8 B. Tamgiac; C. Bai-tap-thuc-hanh D. beginprogram
Câu 15: Sau câu lệnh x := 15 mod 2 ; Giá trị của biến x là:
A. 7 B. 6 C. 7.5 D. 1
Câu 16: Trong các chuong trình sau, chương trình nào không hợp lệ:

A. Ch­¬ng tr×nh 1
Program bai1;
Begin
Write (‘Chao cac ban!!’);
End.

B. Ch­¬ng tr×nh 2
Program bai1;
Begin
Write (‘Chao cac ban!!’);
End.

C. Ch­¬ng tr×nh 3
Begin
Program bai1;
Write (‘Chao cac ban